• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3636/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt dự toán lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Tải về Quyết định 3636/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3636/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN LẬP ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG THÀNH PHỐ QUY NHƠN VÀ VÙNG PHỤ CẬN ĐẾN NĂM 2035, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003, của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-TTg ngày 23/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 3355/STC-HCSN ngày 26/11/2013 về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 với số tiền 16.239.769.000 đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện và phân kỳ đầu tư như sau:

- Năm 2013: Giao dự toán cho Sở Xây dựng với số tiền 4.730.719.000 đồng, trong đó:

+ Đã b trí kinh phí quy hoạch cho Sở Xây dựng 500.000.000 đồng tại Quyết định số 589/QĐ-UBND ngày 12/3/2013.

+ Giao bổ sung dự toán cho Sở Xây dựng phần kinh phí còn lại 4.230.719.000 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế bố trí cho quy hoạch chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2013.

- Năm 2014: Giao Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh giao dự toán cho Sở Xây dựng phần kinh phí còn lại 11.509.050.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2014.

Điều 2. Sở Xây dựng sử dụng dự toán kinh phí tại Điều 1 phục vụ lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và thực hiện thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPCN;
- Lưu: VT, K17, K14 (H.20b).

CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3636/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 02/12/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3636/QĐ-UBND

84

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382352