• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật bảo vệ môi trường


Văn bản pháp luật về Thu gom vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

 

Quyết định 3653/QĐ-UBND năm 2019 sửa đổi Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 1577/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 3653/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3653/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG KẾ HOẠCH THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NGUY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1577/QĐ-UBND NGÀY 25/6/2019 CỦA UBND TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế;

Căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 23 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1577/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7240/TTr-STNMT ngày 04 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phần III Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 1577/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh như sau:

1. Mục 3 được sửa đổi như sau:

“3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Xây dựng xác định đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

2. Mục 5 được sửa đổi như sau:

“5. Sở Xây dựng

Chủ trì, hướng dẫn các cơ sở dịch vụ vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại có nhu cầu thực hiện lập đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh và thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

3. Bổ sung vào Mục 10 như sau:

e) Tổ chức xây dựng đơn giá thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Sở Xây dựng.

Điều 2. Bổ sung tại Điều 4 của Quyết định 1577/QĐ-UBND: Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Các nội dung khác trong Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định 1577/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh được giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- TTr Tnh ủy; Đoàn ĐBQH tnh;
- TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3653/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 30/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3653/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435502