• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


 

Quyết định 3655/QĐ-UBND năm 2017 về giao kế hoạch giường bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn từ năm 2018 đến 2020

Tải về Quyết định 3655/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3655/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH GIƯỜNG BỆNH CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ, GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2018 ĐẾN 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 40/2006/QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Bộ Y tế về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành y tế;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND ngày 08/4/2008 của HĐND tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung nội dung một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa V;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 258/TTr-SYT ngày 04 tháng 12 năm 2017; ý kiến thống nhất của các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, về việc nâng số giường bệnh kế hoạch các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2018 - 2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ năm 2018 - 2020 theo Biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp các ngành liên quan hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ; Giám đốc BHXH tỉnh Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

 

PHÂN BỔ KẾ HOẠCH GIƯỜNG BỆNH
CÁC CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Số TT

Tên đơn vị

Giai đoạn 2018 - 2020

 

Khối bệnh viện tuyến tỉnh

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh

700

2

Bệnh viện Đa khoa KV Triệu Hải

220

3

Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi

70

4

Trung tâm Mắt

30

5

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

70

 

Khối trung tâm y tế cấp huyện

 

1

Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà

100

2

Trung tâm Y tế thị xã Quảng trị

30

3

Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng

100

4

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong

100

 

Trong đó: Giường điều trị nội trú tại cơ sở II (Phòng khám Bồ Bản cũ)

30

5

Trung tâm Y tế huyện Gio Linh

100

6

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh

200

7

Trung tâm Y tế huyện Cam Lộ

100

8

Trung tâm Y tế huyện Đakrông

90

 

Trong đó: Giường điều trị nội trú tại cơ sở II (Phòng khám Tà Rụt cũ)

30

9

Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa

100

 

Trong đó: Phòng khám Lìa (giường lưu bệnh nhân)

10

10

Trung tâm Y tế Quân dân y huyện đảo Cồn Cỏ

15

 

Tổng cộng

2025

Ghi chú: Đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh bố trí thêm 50 giường điều dưỡng (thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng do tỉnh giao, không thanh toán chi phí BHYT, viện phí).

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3655/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị   Người ký: Nguyễn Đức Chính
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3655/QĐ-UBND

273

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375803