• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác pháp chế


 

Quyết định 3661/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 3661/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3661/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2978/TTr-STP ngày 19 tháng 12 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- TTr. TU, HĐND tỉnh; (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo-Tin học tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh; Báo BR-VT;
- Lưu: VT, STP (02).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế (sau đây gọi tắt là Thông tư số 01/2015/TT-BTP) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác pháp chế, giúp cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước của tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành thuộc lĩnh vực, ngành, đơn vị mình quản lý; góp phần nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) của tỉnh năm 2020.

3. Việc triển khai các lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế phải bám sát chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ, ngành chủ quản.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Các hoạt động pháp chế của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

a) Công tác xây dựng văn bản pháp luật

- Đề xuất, tham mưu và soạn thảo kịp thời, đúng tiến độ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị mình quản lý để trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

- Tham gia góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan ở Trung ương và của tỉnh gửi lấy ý kiến.

Thời gian thực hiện: theo yêu cầu cụ thể tại mỗi văn bản đề nghị.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

- Tham gia, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh có liên quan đến ngành, lĩnh vực theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thời gian thực hiện: theo yêu cầu cụ thể tại mỗi văn bản đề nghị.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

b) Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

- Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật: Tổ chức tự kiểm tra đối với toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh do cơ quan, đơn vị tham mưu ban hành trong năm 2020 có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý theo Kế hoạch công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật:

+ Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và theo Kế hoạch công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi về Sở Tư pháp; đề xuất phương án xử lý những văn bản quy phạm pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc lạc hậu, không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành.

c) Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước ở địa phương và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đã phê duyệt;

- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020.

- Đề xuất xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý; giúp Thủ trưởng cơ quan xây dựng báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

d) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý (phổ biến các Luật, văn bản mới ban hành phù hợp với chức năng của từng đơn vị).

- Hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị thuộc cơ quan đơn vị quản lý.

- Tiến hành kiểm tra, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, báo cáo kết quả phổ biến, giáo dục pháp luật về Sở Tư pháp khi có yêu cầu.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

đ) Công tác theo dõi thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực chuyên môn được phân công theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Lồng ghép trong các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và kiểm tra để theo dõi, nắm bắt tình hình thi hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Thực hiện các nội dung theo Kế hoạch về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành.

e) Về công tác bồi thường của nhà nước

Thực hiện công tác giải quyết, bồi thường của Nhà nước theo quy định tại Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

g) Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực ngành quản lý theo quy định của pháp luật.

- Triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình, kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh năm 2020.

- Giúp Thủ trưởng cơ quan xây dựng báo cáo định kỳ hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi Sở Tư pháp tổng hợp.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các sở, ban, ngành.

h) Công tác tham mưu về các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

Tham mưu ý kiến đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước ở địa phương và khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Đơn vị thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP .

2. Các hoạt động pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh

Công tác pháp chế của các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý thực hiện theo nội dung quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Kết quả công tác pháp chế hàng năm của doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh gửi về Sở Tư pháp để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp.

Thời gian báo cáo kết quả thực hiện: Hoàn thành trước ngày 17 tháng 12 năm 2020.

3. Kiện toàn đội ngũ người làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh

a) Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Thủ trưởng các cơ quan chủ động rà soát sắp xếp, kiện toàn tổ chức, nhân sự đảm nhiệm công tác pháp chế (bố trí ít nhất 01 công chức làm công tác pháp chế trên cơ sở biên chế hiện có của cơ quan, đơn vị) đảm bảo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác pháp chế được giao theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP .

b) Đối với các cơ quan quản lý theo ngành dọc, các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác pháp chế theo quy định tại các văn bản của Trung ương và của tỉnh; đảm bảo bố trí đủ người làm pháp chế để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và Thông tư số 01/2015/TT-BTP .

4. Nâng cao năng lực cho người làm công tác pháp chế

- Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý bố trí người làm công tác pháp chế có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng nhiệm vụ; cử công chức pháp chế tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do cấp có thẩm quyền tổ chức.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho đội ngũ người làm công tác pháp chế của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

5. Báo cáo công tác pháp chế

- Các sở, ban, ngành và doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý gửi báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2020 về Sở Tư pháp trước ngày 17 tháng 12 năm 2020.

- Sở Tư pháp tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác pháp chế năm 2020 trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở các nội dung của Kế hoạch ban hành theo Quyết định này, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý triển khai thực hiện Kế hoạch công tác pháp chế năm 2020 tại cơ quan, đơn vị mình; bảo đảm những điều kiện cần thiết cho công tác pháp chế theo quy định hiện hành.

Tổ chức, cá nhân phụ trách công tác pháp chế chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nội dung Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo kết quả công tác pháp chế năm 2020 theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để kịp thời xem xét, giải quyết./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3661/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 31/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3661/QĐ-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
435503