• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3676/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai quản lý

Tải về Quyết định 3676/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3676/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ÁP DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI QUẢN LÝ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 3198/TTr-SCT ngày 30/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do ngành Công Thương tỉnh Đồng Nai quản lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Ch
tịch, các PCT UBND tnh;
- Chánh - Phó VP UBND tỉnh
;
- Lưu: VT, KT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Hùng

 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

ÁP DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐỒNG NAI
(Kèm theo Quyết định số: 3676/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 ca UBND tnh)

STT

Nội dung

Định mức quy định

Ghi chú

I. Lĩnh vực Khuyến công

1

Chi tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề

Hỗ trợ 2.000.000 đồng/1 học viên/3 tháng.

Hỗ trợ 1.300.000 đồng/1 học viên/2 tháng.

Thông tư Liên tịch s 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010, Quyết định 1071/QĐ-UBND ngày 25/4/2011

2

Chi tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho giảng viên và cán bộ khuyến công; các khóa đào tạo khởi sự, qun trị doanh nghiệp

Chi tổ chức lớp cán bộ Khuyến công 550.000 đồng/1 học viên/2 ngày

Chi tổ chức lớp tập huấn chuyên 675.000 đồng/1 học viên/3 ngày.

Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011 của UBND tỉnh

3

Chi tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, khảo sát, hội nghị, hội thảo, tập hun và diễn đàn trong nước

Chi hỗ trợ tiền xe và phòng nghỉ.

Chi hỗ trợ tiền công tác phí cho đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước.

Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

4

Chi tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm, khảo sát, hội chợ triển lãm, hội thảo và diễn đàn tại nước ngoài

Chi hỗ trợ tiền vé máy bay và phòng nghỉ.

Chi hỗ trợ tiền công tác phí cho đối tượng hưởng lương ngân sách nhà nước.

Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012

5

Chi tổ chức các cuộc thi, cuộc vận động về các hoạt động khuyến công

Căn cứ vào tính chất cuộc thi, số lượng và khu vực tham gia chi theo quy định hiện hành.

Thông tư số 101/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009

Thông tư số 52/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007

Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

6

Chi ứng dụng công nghệ thông tin

Căn cvào từng nội dung hoạt động và chi theo quy định hiện hành.

Thông tư Liên tịch số 19/2012/TTLT-BTC-BKHĐT-BTTTT ngày 15/02/2012

7

Chi hỗ trợ xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp

Mức chi hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tối đa không quá 50% chi phí tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/1 cơ sở.

Thông tư Liên tịch số 221/2012/TTLT-BTC-BCT ngày 24/12/2012

8

Chi tổ chức bình chọn và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Căn cứ vào số lượng sản phẩm thực tế của năm tham gia bình chọn và chi theo quy định hiện hành.

Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

9

Chi tổ chức xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa ngh vđịa phương

Căn cứ vào số lượng nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương thực tế của năm xét tặng và chi theo quy định hiện hành.

Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 18/01/2008

Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

10

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn ưu tiên

Mức hỗ trợ không quá 10 triệu đồng/doanh nghiệp

Quyết định s44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

11

Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, bao gồm các chi phí: Xây dựng, mua máy móc thiết bị; hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật

Mức hỗ trợ ti đa 30% nhưng không quá 500 triệu đồng/mô hình

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

12

Hỗ trợ đối với các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả cần phổ biến tuyên truyền, nhân rộng để các tổ chức cá nhân khác học tập; bao gồm các chi phí: Hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ; hoàn thiện quy trình sản xut, phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật

Mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/mô hình

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

13

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - TTCN

Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 200 triệu đồng/cơ sở

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

14

Hỗ trợ tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn, hàng thủ công mỹ nghệ trong nước

Hỗ trợ 100% chi phí thuê gian hàng, chi thông tin tuyên truyền và chi hoạt động của Ban Tổ chức hội chợ triển lãm trên cơ sở giá đấu thầu hoặc trường hợp không đủ điều kiện đấu thầu thì theo giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

15

Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ, triển lãm khác trong nước theo chương trình khuyến công hàng năm đã đăng ký

Mức hỗ trợ 80% giá thuê gian hàng

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

16

Tham gia gian hàng chung tnh Đồng Nai tại hội chợ, triển lãm trong nước (trường hợp UBND tỉnh có chủ trương)

Mức hỗ trợ 100% chi phí cấu thành gian hàng (gồm chi phí thuê mặt bng, thiết kế, dàn dựng gian hàng, dịch vụ điện nước, vệ sinh, bảo vệ,...), công tác phí, tiền thuê phòng nghỉ cho nhân viên quản lý gian hàng chung, số gian hàng được hỗ trợ tối đa 04 gian/hội chợ

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

17

Hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm

Hỗ trợ 100% các khoản chi phí, bao gồm: Thuê mặt bng, thiết kế, dàn dựng gian hàng, vé máy bay (chi hỗ trợ vé máy bay cho chủ cơ sở công nghiệp nông thôn). Số gian hàng được hỗ trợ tối đa 02 gian/lần

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

18

Hỗ trợ gian hàng chung của tỉnh

Hỗ trợ 100% các khoản chi phí, bao gồm: Thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng gian hàng, số gian hàng được hỗ trợ tối đa 02 - 04 gian/hội chợ, tùy tính chất, quy mô mỗi hội chợ; vé máy bay (số người được hỗ trợ vé máy bay theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền), tiền thuê phòng nghỉ, tiêu vặt cho cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ quản lý gian hàng chung, chi phí vận chuyển hàng hóa và các khoản chi khác theo quy định tại Thông tư s 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

19

Các cơ sở công nghiệp nông thôn đi tham gia khảo sát, học tập kinh nghiệm tại nước ngoài

Chi hỗ trợ 100% chi phí vé máy bay cho chủ các cơ sở. Số người được hỗ trợ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

20

Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn, gồm: Xây dựng và đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích trong nước, bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trong nước, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa trong nước, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa đăng ký ở nước ngoài

Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 35 triệu đồng/thương hiệu.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

21

Hỗ trợ thuê tư vấn, trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn trong các lĩnh vực: Lập dự án đầu tư; marketing; quản lý sản xuất, tài chính, kế toán, nhân lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; ứng dụng công nghệ, thiết bị mới

Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 35 triệu đồng/cơ sở.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

22

Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản các bản tin ấn phẩm; tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông tin đại chúng khác

Mức chi thực hiện theo hình thức hợp đồng với cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin đại chúng theo phương thức đấu thầu, trường hợp đặt hàng giao nhiệm vụ thực hiện theo đơn giá được cấp thẩm quyền phê duyệt

 

23

Htrợ để thành lập hội, hiệp hội ngành nghề cấp huyện và cấp tnh

Mức htrợ tối đa 30% chi phí thành lập, nhưng không quá 40 triệu đng/hội đi với hiệp hội cp huyện, không quá 70 triệu đồng/hội đối với hiệp hội cấp tỉnh.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

24

Hỗ trợ để hình thành cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp

Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí nhưng không quá 150 triệu đồng/cụm liên kết.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

25

Hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở công nghiệp nông thôn gây ô nhiễm môi trường di dời vào khu, cụm công nghiệp (hỗ trợ sau khi cơ sở công nghiệp nông thôn đã hoàn thành việc đầu tư)

Mức hỗ trợ tối đa 50% lãi suất cho các khoản vay để đầu tư nhà, xưởng, máy móc thiết bị trong 02 năm đầu nhưng không quá 500 triệu đồng/cơ sở.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

26

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở công nghiệp nông thôn

Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

27

Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp

Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 1.500 triệu đồng/cụm công nghiệp.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

28

Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp

Mức hỗ trợ tối đa 50% chi phí, nhưng không quá 500 triệu đồng/cụm công nghiệp.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

29

Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp; bao gồm: San lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước tại các CCN

Mức hỗ trợ tối đa không quá 3.000 triệu đồng/cụm công nghiệp

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

30

Hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp gắn với chương trình, đề án cụ thể, nhằm mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

Mức kinh phí hỗ trợ không quá 20 tỷ đồng/ cụm công nghiệp

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 của UBND tỉnh

31

Htrợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp

Mức kinh phí hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/ doanh nghiệp

Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/05/2016 của UBND tỉnh

31

Hỗ trợ đầu tư phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, gồm: Thuê tư vấn thiết kế, kệ trưng bày, tủ trưng bày, thiết bị chuyên dùng trưng bày sản phẩm

Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí, nhưng không quá 100 triệu đồng/cơ sở công nghiệp nông thôn, hội ngành nghcông nghiệp nông thôn Mức hỗ trợ tối đa không quá 350 triệu đng/đơn vị tchức thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

32

Quản lý chương trình đề án Khuyến công

- Sở Công Thương - cơ quan quản lý kinh phí khuyến công được sử dụng tối đa 1,5% tổng dự toán kinh phí khuyến công, để thực hiện xây dựng các chương trình, đề án, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu.

- Đối với tổ chức thực hiện hoạt động dịch vụ khuyến công: Đơn vị triển khai thực hiện đề án khuyến công được chi tối đa 2,5% dự toán đề án khuyến công để chi công tác quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, chi khác (nếu có), trừ đề án đào tạo nghề thực hiện theo Thông tư liên tịch s 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/7/2010.

Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của UBND tỉnh

Lưu ý: Địa bàn và ngành nghề ưu tiên được hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ theo quy định nhưng không quá 1.5 lần.

II. Lĩnh vực Xúc tiến Thương mại

1

Hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

 

- Trong trường hợp tổ chức gian hàng chung của tỉnh.

Hỗ trợ 100% chi phí.

 

 

- Doanh nghiệp tự tổ chức gian hàng

Htrợ tối đa 70% chi phí, nhưng không quá 4 gian/lần hội chợ cho đi tượng kinh doanh mặt hàng đồ gỗ, thủ công, mỹ nghệ, VLXD, trang trí nội thất; không quá 2 gian/lần hội chợ cho các đối tượng kinh doanh mặt hàng khác.

 

2

Tổ chức, tham gia HCTL thương mại, giao thương tại nước ngoài

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

 

- Tổ chức gian hàng chung của tỉnh ĐN tham gia HCTL tại nước ngoài

Hỗ trợ 100% chi phí.

 

 

- Doanh nghiệp tự tổ chức gian hàng tham gia vào các HCTL tại nước ngoài

Hỗ trợ tối đa 70% chi phí.

 

 

- Tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài.

Htrợ 100% chi phí, bao gồm: 01 vé máy bay khứ hồi/01 đơn vị tham gia, phương tiện đi lại (ô tô) tham dự hội nghị, hội thảo, thuê hội trường, thiết bị, phí tuyên truyền mời khách đến tham dự hội nghị, tài liệu hội nghị, tiệc giữa giờ, phí thuê phiên dịch, người dẫn chương trình, công tác phí, điện thoại liên hệ cho cán bộ tổ chức chương trình, các khoản chi phí khác (nếu có).

 

3

Tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo chuyên đề.

Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn về xúc tiến thương mại và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp.

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai

 

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ NSNN tại Tp. Biên Hòa

Tối đa không quá 120.000 đồng /người/ngày

 

 

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu là khách mời không thuộc diện hưởng lương từ NSNN tại nội thị thị xã Long Khánh và các huyện.

Tối đa không quá 100.000 đồng /người/ngày

 

 

- Trong trường hợp nếu phải tổ chức nấu ăn tập trung, mức khoán nêu trên không đủ chi phí thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức hội nghị căn cứ tính chất từng cuộc họp và trong phạm vi nguồn ngân sách được giao quyết định mức chi.

Htrợ tiền ăn cao hơn mức khoán bằng tiền, nhưng tối đa không vượt quá 130% mức khoáng bng tiền nêu trên.

 

 

- CBCC được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ khi đi công tác tại các quận thuộc thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nng, thành ph là đô thị loại I thuộc tỉnh

Tối đa là 900.000 đồng/ ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng.

 

 

- CBCC được thanh toán mức giá thuê phòng ngủ khi đi công tác tại các vùng còn lại

Tối đa là 600.000 đồng/ngày/phòng theo tiêu chuẩn 02 người/phòng.

 

 

- Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác có lẻ người hoặc lẻ người khác giới (đối với các đi tượng CBCCVC còn lại) thì được thuê phòng riêng

Theo mức giá thuê phòng thực tế nhưng tối đa không được vượt mức tiền thuê phòng của những người đi cùng đoàn (theo tiêu chuẩn 02 người/phòng)

 

 

- Chi tiền nước uống trong cuộc họp

Ti đa không quá 30.000 đồng/ngày (02 buổi) / đại biểu

 

 

- Chi hỗ trợ tiền phương tiện đi lại cho đại biểu là khách mời không hưởng lương

Theo quy định về thanh toán chế độ công tác phí

 

 

- Tổ chức các đoàn xúc tiến thương mại, khảo sát thị trường trong và ngoài nước

Htrợ 100% chi phí

 

 

- Xây dựng cơ sdữ liệu, thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, tuyên truyn xuất khẩu thực hiện quảng bá thương mại địa phương trên Website

Hỗ trợ 100% chi phí.

 

 

- Tổ chức các hoạt động bán hàng Việt đến người tiêu dùng

Hỗ trợ 100% chi phí.

 

 

- Hỗ trợ chi phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì, nhân viên quản lý gian hàng chung hoặc phục vụ đoàn công tác theo các quy định chung vquản lý tài chính, bao gồm: công tác phí, tiền thuê phòng nghị, tiêu vặt (nếu đi nước ngoài)

Hỗ trợ 100% chi phí.

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3676/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3676/QĐ-UBND

214

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331001