• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Quyết định 3677/QĐ-UBND năm 2014 về thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 3677/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3677/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 12 m 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO ĐỀ ÁN SỐ HÓA TRUYỀN DẪN, PHÁT SÓNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020; Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Trưởng ban

2. Nguyễn Kim Hòa, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Phó Trưởng ban thường trực

3. Ông Phạm Duy Lộc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông

- Phó trưởng Ban

4. Ông Nguyễn Chí Hoài, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa

- Phó trưởng ban

5. Ông Lê Hữu Thọ, Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội

- y viên

6. Ông Huỳnh Kỳ Hnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- y viên

7. Ông Cao Đình Phần, Phó Giám đốc Sở Công thương

- y viên

8. Ông Trần Minh Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

- y viên

9. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Tài chính

- y viên

10. Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nha Trang

- y viên

11. Ông Trần Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Cam Ranh

- y viên

12. Ông Bùi Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa

- y viên

13. Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh

- y viên

14. Ông Nguyễn Trí Tuân - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm

- y viên

15. Ông Mấu Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân,huyện Khánh Vĩnh

- y viên

16. Ông Lê Văn Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vạn Ninh

- y viên

17. Ông Mấu Thái Cư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn

- y viên

18. Mời bà Thái Thị Lệ Hằng, Phó Tổng Biên tập Báo, Khánh Hòa;

- y viên

Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Ban chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết.

Trưởng ban Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu nơi cơ quan công tác để điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo

1. Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

Xem xét, tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án shóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Chỉ đạo việc thực hiện Đề án số hóa truyền hình mt đất trên địa bàn toàn tỉnh.

Quyết định thời điểm kết thúc truyền hình tương tự mặt đất để chuyển sang truyền hình smặt đất trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định của Chính phủ.

2. Chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương phối hợp tổ chức thực hiện Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất và Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án shóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo đúng Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

3. T chc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Đề án số hóa truyền hình Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2012.

4. Tng kết, đánh giá và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Đề án shóa truyền hình mặt đất và Kế hoạch tuyên truyền theo tng giai đoạn, đđiều chỉnh, bổ sung lộ trình shóa cho phù hợp với thực tế.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm:

1. Phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên.

2. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Ban hành quyết định thành lập Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Tài chính, kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Tổng biên tập Báo Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố; Thtrưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ TTTT;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐNDtỉnh;
- TT.UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3677/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Chiến Thắng
Ngày ban hành: 29/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3677/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331638