• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

 

Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2015 công bố cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Tải về Quyết định 368/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 368/QĐ-UBND

An Giang, ngày 11 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ LÀ ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 15/TTr-STP ngày 11 tháng 02 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố cán bộ, công chức làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang gồm các ông (bà) theo Danh sách kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định hiện hành về Công bố danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

DANH SÁCH

CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM NHIỆM VỤ LÀ ĐẦU MỐI KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Kèm theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Điện thoại và địa chỉ Email

I. Cán bộ, công chức phụ trách chung về công tác Kiểm thủ tục hành chính của tỉnh

1

Vương Bình Thạnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân tỉnh

 

2

Võ Nguyên Nam

Chánh Văn phòng

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Email: vpubnd@angiang.gov.vn

0913.686.689

vnnam@angiang.gov.vn

3

Cao Thanh Sơn

Phó Giám đốc

Sở Tư pháp

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.957.006

0918.070.305

ctson@angiang.gov.vn

4

Trịnh Tuấn Ngọc

Trưởng phòng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

0918.866.790

ttngoc@angiang.gov.vn

5

Trương Thị Như Hoa

Chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

01675.707.999

ttnhoa@angiang.gov.vn

6

Huỳnh Ngọc Thảo Trang

Chuyên viên phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

0984.277.669

hnttrang@angiang.gov.vn

7

Thái Hữu Phép

Giám đốc

Sở Nội vụ

Email: sonoivu@angiang.gov.vn

0918.038.241 – 0766.539.395

thphep@angiang.gov.vn

8

Nguyễn Bình Định

Phó trưởng phòng Cải cách hành chính

0942.199.998 – 0763.957.049

nbdinh@angiang.gov.vn

9

Lý Minh Tài

Chuyên viên phòng Cải cách hành chính

0907.180.055 – 0763.957.049

lmtai@angiang.gov.vn

10

Đoàn Bảo Toàn

Chuyên viên phòng Cải cách hành chính

0939.303.305 – 0763.957.049

dbtoan@angiang.gov.vn

II. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

11

Trần Hải Quân

Chánh văn phòng

Sở Tư pháp

Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.957.006

0945.432.333

thquan@angiang.gov.vn

12

Nguyễn Hồng Phát

Chuyên viên

0916.363.921

nhphat@angiang.gov.vn

13

Trình Lam Sinh

Phó Giám đốc

Sở Nội vụ

Email: sonoivu@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.852.881

0918.808.822 – 0763.856.011

tlsinh@angiang.gov.vn

14

Trương Long Hồ

Chánh văn phòng

0983.570.009 – 0763.852.881

tlho@angiang.gov.vn

15

Ngô Thị Ngọc Hạnh

Phó Chánh Văn phòng

0169.981.49.39

ntnhanh@angiang.gov.vn

16

Phạm Sơn

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Email: vpubnd@angiang.gov.vn

0913.679.740

pson@angiang.gov.vn

17

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trưởng phòng Hành chính, Tổ chức

0763.854.070

nttthuy@angiang.gov.vn

18

Võ Thiện Cơ

Chuyên viên

0919.202.224 - 0763.854.640

vtco@angiang.gov.vn

19

Phạm Thành Nhơn

Phó Giám đốc

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Email: sokhdt@angiang.gov.vn

0918.717.255

ptnhon@angiang.gov.vn

20

Lê Hữu Phước

Phó Chánh Văn phòng

0939.025.678

lhphuoc03@angiang.gov.vn

21

Đinh Thị Mộng Tuyền

Chuyên viên

0919.231.323

dtmtuyen@angiang.gov.vn

22

Phạm Hồng Huyên

Phó Giám đốc

Sở Tài chính

Email: sotaichinh@angiang.gov.vn

0913.931.078 - 0763 856.183

phhuyen@angiang.gov.vn

23

Trần Thị Hương

Chánh văn phòng

0918 790.880 - 0763 852.099

tthuong@angiang.gov.vn

24

Huỳnh Xuân Mai

Cán bộ Văn phòng

01.254.545.669 - 0763.852.099

hxmai@angiang.gov.vn

25

Nguyễn Thị Minh Kiều

Phó Giám đốc

Sở Công thương

Email: socongthuong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.952.638

0908.718.999 – 0763.952.595

ntmkieu@angiang.gov.vn

26

Phan Thị Kim Nga

Phó Chánh văn phòng

0919.466.426 – 0763.952.638

ptknga@angiang.gov.vn

27

Nguyễn Thị Thu Ba

Chuyên viên

0986.903.096 – 0763.952.638

nttba@angiang.gov.vn

28

Đỗ Vũ Hùng

Phó Giám đốc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Email: sonnptnt@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.852.164

0913.971.219 - 0763.853.771

dvhung01@angiang.gov.vn

29

Trần Đắc Mậu

Chánh Văn phòng

0913.783.373 – 0763.852.164

tdmau@angiang.gov.vn

30

Ngô Chí Hoàng Long

Chuyên viên

01658.281.859

nchlong@angiang.gov.vn

31

Ngô Công Thức

Giám đốc

Sở Giao thông Vận tải

Email: sogtvt@angiang.gov.vn

0913.749.779

ncthuc@angiang.gov.vn

32

Lê Công Thạch

Chánh Văn Phòng

0913.797.414 - 0763.832.479

lcthach@angiang.gov.vn

33

Nguyễn Phú Quới

Chuyên viên

0907.175.999 - 0763.930.069

npquoi@angiang.gov.vn

34

Nguyễn Việt Trí

Giám đốc

Sở Xây dựng

Email: soxaydung@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.957.567

0913.877.758 – 0763.853.237

nvtri@angiang.gov.vn

35

Trần Ngọc Hiếu Ân

Phó Chánh văn phòng

0913.791.191

tnhan@angiang.gov.vn

36

Bùi Trần Hậu

Chuyên viên

0909.141.242 – 0763.957.567

bthau@angiang.gov.vn

37

Trần Đặng Đức

Giám đốc

Sở Tài nguyên và Môi trường

Email: sotnmt@angiang.gov.vn

0913.865.828

tdduc@angiang.gov.vn

38

Mai Thị Vân Anh

Chánh Văn phòng

0983.494.443 - 0763.853.217

mtvanh@angiang.gov.vn

39

Trần Thanh Tùng

Phó Trưởng phòng

0945.411.655

tttung01@angiang.gov.vn

40

Phan Văn Ninh

Phó Giám đốc

Sở Thông tin và Truyền thông

Email:sotttt@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.956.898

0913.971.784 – 0766.281.444

pvninh@angiang.gov.vn

41

Trần Thanh Hùng

Phó Chánh Văn phòng

0989.787.000

tthung@angiang.gov.vn

42

Nguyễn Thị Ngọc An

Chuyên viên

0918.754.139

ntnan@angiang.gov.vn

43

Thái Hữu Phúc

Giám đốc

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Email: soldtbxh@angiang.gov.vn

0913.971.824 – 0763.853.441

thphuc01@angiang.gov.vn

44

Lê Viết Hùng

Chánh Văn phòng

0913.896.368 – 0763.852.851

lvhung@angiang.gov.vn

45

Võ Minh Triệu

Chuyên viên

0979.713.778 – 0763.856.618

vmtrieu@angiang.gov.vn

46

Nguyễn Văn Lên

Giám đốc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Email: sovhttdl@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.952.920

0913.767.596 – 3.952.809

nvlen@angiang.gov.vn

47

Nguyễn Tâm Tuyết Trinh

Quyền Chánh Văn phòng

0913.773.752

ntttrinh@angiang.gov.vn

48

Trần Anh Đào

Phó Chánh Văn phòng

0947.479.567 - 0976.867.779

tadao@angiang.gov.vn

49

Cao Văn Be

Giám đốc

Sở Khoa học và Công nghệ

Email: sokhcn@angiang.gov.vn

0913.970.332 – 0763.859.008

cvbe@angiang.gov.vn

50

Trần Văn Đông

Chánh Văn phòng

0988.202.661 – 0763.852.212

tvdong@angiang.gov.vn

51

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chánh Văn phòng

0919.027.324 – 0763.852.212

nttung@angiang.gov.vn

52

Lý Thanh Tú

Phó Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo

Email: vanphong.soangiang@moet.edu.vn

0918.420.897

lttu@angiang.edu.vn

53

Võ Văn Dũng

Chánh Văn phòng

0918.755.234

dungvp@angiang.edu.vn

54

Ngô Thị Kim Phụng

Chuyên viên

01234.044.433

phungvp@angiang.edu.vn

55

Từ Hoàng Tước

Phó Giám đốc

Sở Y tế

Email: soyte@angiang.gov.vn

0913.969.121

thtuoc@angiang.gov.vn

56

Nguyễn Hồng Nam

Chuyên viên

0977.211.229

nhnam@angiang.gov.vn

57

Đường Đại Sơn

Chuyên viên

0918.167.834

ddson@angiang.gov.vn

58

Nguyễn Thành Tâm

Phó Chánh Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

Email: thanhtra@angiang.gov.vn

0913.971.116 – 0763.953.761

nttam01@angiang.gov.vn

59

Phan Hữu Thanh

Phó Chánh văn phòng

0918.584.569 – 0763.852.379

60

Ngô Tuấn Linh

Thanh tra viên

0918.573.929 - 076.3852.594

ntlinh01@angiang.gov.vn

61

Đoàn Hữu Lực

Giám đốc

Sở Ngoại vụ

Email: songoaivu@angiang.gov.vn

0913.970.695

dhluc@angiang.gov.vn

62

Đặng Văn Nên

Chánh văn phòng

0982.177.163

dvnen@angiang.gov.vn

63

Huỳnh Quang Thanh Trúc

Phó phòng Lãnh sự

0985.064.294

hqttruc@angiang.gov.vn

64

Nguyễn Văn Ngại

Phó Trưởng ban

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang

Email: banqlkkt@angiang.gov.vn

0918.370.707

65

Phạm Công Giát

Chánh Văn phòng

0919.466.308

66

Trương Thụy Bảo Trân

Chuyên viên

0976.866.677

ttbtran@angiang.gov.vn

III. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh

67

Nguyễn Tấn Phước

Phó Giám đốc

Công an tỉnh An Giang

Email: congantinh@angiang.gov.vn

0917.234.999

68

Đỗ Văn Mười Bốn

Trưởng phòng Tham mưu

0919.257.455

69

Nguyễn Văn Hiển

Phó trưởng phòng Tham mưu

0918.358.182

70

Nguyễn Văn Tài

Đội trưởng phòng Tham mưu

0763.600.973

71

Trần Văn Phước

Phó Cục trưởng

Cục Thuế tỉnh An Giang

Email: cucthue@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.847.203

0918.099.555 – 0763.944.674

tvphuoc02@angiang.gov.vn

72

Lâm Tường Huy

Trưởng phòng

0918.070.552 – 0763.847.203

lthuy@angiang.gov.vn

73

Nguyễn Hồng Sĩ

Trưởng Phòng

0918.351.397 – 0763.841.235

nhsi@angiang.gov.vn

74

Nguyễn Thị Tím

Phó Giám đốc

Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang

Email: baohiemxh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.855.628

0918.930.043 – 0763.958.459

nttim@angiang.gov.vn

75

Lê Minh Tâm

Trưởng phòng Tiếp nhận – Quản lý hồ sơ

0919.308.199 – 0763.952.115

lmtam@angiang.gov.vn

76

Phan Thị Hồng Vân

Phó trưởng phòng Tổ chức – hành chính

0919.965.185

pthvan@angiang.gov.vn

77

Phan Hữu Thiện

Phó Giám đốc

Kho Bạc nhà nước tỉnh An Giang

Email: khobac@angiang.gov.vn

0909.713.999 – 0763.852.944

phthien@angiang.gov.vn

78

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng hành chính quản trị

0917.287.227 – 0763.954.168

nxthuy@angiang.gov.vn

79

Trần Văn Thanh

Phó Trưởng phòng tổng hợp

0984.001.720 – 0763.853.329

tvthanh03@angiang.gov.vn

80

Thái Văn Liêm

Trưởng Phòng Nghiệp vụ

Cục Hải quan tỉnh An Giang

0913.970.407

81

Phạm Đình Huấn

Công chức Phòng Nghiệp vụ

0976.348.823

huanpd@customs.gov.vn

IV. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các huyện, thị xã, thành phố

82

Trần Anh Thư

Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Long Xuyên

Email: longxuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.842.646- 0763.846.280

0908.550.955-0763.942.421

tathu@angiang.gov.vn

83

Nguyễn Duy Thụy

Phó Trưởng phòng Tư pháp

0919.952.955 – 0763.945.533

ndthuy@angiang.gov.vn

84

Hồ Văn Lành

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0916.379.777

hvlanh@angiang.gov.vn

85

Nguyễn Thị Hồng Nhụy

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0918.401.353 – 0763.846.280

nthnhuy@angiang.gov.vn

86

Cao Xuân Bá

Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Châu Đốc

Email: chaudoc@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.869.031

 

0913.969.289

cxba@angiang.gov.vn

87

La Thị Mỹ Nhung

Phó trưởng phòng phòng Tư Pháp

0916.799.697 - 0763.866.635

ltmnhung@angiang.gov.vn

88

Ngô Thị Mỹ Phương

Phó trưởng phòng Nội vụ

0913.166.220

ntmphuong@angiang.gov.vn

89

Phạm Quốc Việt

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0918.695.987 - 0763.869.031

pqviet@angiang.gov.vn

90

Nguyễn Minh Hùng

Chủ tịch UBND thị xã

Thị xã Tân Châu

Email: tanchau@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.822.201

0945.671.771

nmhung@angiang.gov.vn

91

Nguyễn Thái Ngọc Kỳ Duyên

Chuyên viên phòng Tư pháp

0919.499.916

ntnkduyen@angiang.gov.vn

92

Dương Thành Thảo

Chuyên viên phòng Nội vụ

0909.197.678

dtthao@angiang.gov.vn

93

Bùi Thanh Bình

Chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND

01666.706.377

btbinh02@angiang.gov.vn

94

Trần Minh Nhựt

Phó Chủ tịch UBND huyện

Huyện Châu Thành

Email: chauthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.651.600

0909.065.909

tmnhut@angiang.gov.vn

95

Quách Thị Huỳnh Trang

Chuyên viên phòng Tư pháp

0966.592.452

qthtrang@angiang.gov.vn

96

Trần Thái Hiền

Phó trưởng phòng Nội vụ

0969.966.224

tthien04@angiang.gov.vn

97

Lý Đường Huy Toàn

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0984.124.123

ldhtoan@angiang.gov.vn

98

Trần Văn Đảo

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Châu Phú

Email: chauphu@angiang.gov.vn

0913.191.270

tvdao@angiang.gov.vn

99

Nguyễn Thị Bích Phương

Chuyên viên phòng Tư pháp

0947.831.088

ntbphuong@angiang.gov.vn

100

Nguyễn Thị Mỹ Linh

Cán sự phòng Nội vụ

0984.035.779

ntmlinh05@angiang.gov.vn

101

Trần Văn Trung

Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND

0986.551.662

tvtrung@angiang.gov.vn

102

Nguyễn Thành Đô

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Thoại Sơn

Email: thoaison@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.879.593

0913.971.624

ntdo@angiang.gov.vn

103

Võ Văn Hậu

Chuyên viên phòng Tư pháp

0922.676.881 - 0763.651.989

vvhau@angiang.gov.vn

104

Võ Phước Hiền

Phó phòng Nội vụ

0939555195 - 0763.879125

vphien01@angiang.gov.vn

105

Lê Hiếu Xuyên

Phó Chánh Văn phòng

0977.906.969

lhxuyen@angiang.gov.vn

106

Ngô Hồng Yến

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Tịnh Biên

Email: tinhbien@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.875.234

0913.658.627

nhyen@angiang.gov.vn

107

Nguyễn Hùng Cường

Chánh Văn phòng

0918.401.818

108

Nguyễn Minh Triết

Trưởng phòng Nội vụ

0939.972.999

nmtriet@angiang.gov.vn

109

Đỗ Phước Tài

Chuyên viên phòng Tư pháp

01234.591.588

dptai@angiang.gov.vn

110

Phan Văn Sương

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Tri Tôn

Email: triton@angiang.gov.vn

0907.161. 927

pvsuong@angiang.gov.vn

111

Lưu Văn Hoặc

Trưởng phòng Tư pháp

0918.073.793 - 770.553

lvhoac@angiang.gov.vn

112

Lê Văn Dũng

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0987.739.954 – 0763.772.272

lvdung08@angiang.gov.vn

113

Trịnh Văn Thẳng

Phó Chánh Văn phòng

0909.056.249

tvthang@angiang.gov.vn

114

Lâm Minh Giang

Chủ tịch UBND huyện

Huyện An Phú

Email: anphu@angiang.gov.vn

0913.970.351

lmgiang@angiang.gov.vn

115

Đoàn Bình Lâm

Chánh Văn phòng

0918.930.329

116

Đoàn Công Qui

Trưởng phòng Nội vụ

0919.140.559

ptliem02@angiang.gov.vn

117

Lý Thị Tuyết Trinh

Trưởng phòng Tư pháp

0916.193.917

ltttrinh@angiang.gov.vn

118

Dương Văn Cường

Phó Chủ tịch UBND huyện

Huyện Phú Tân

Email: phutan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.827.227

0913.972.161

dvcuong@angiang.gov.vn

119

Nguyễn Hoàng Phi

Phó Trưởng phòng Tư pháp

0913.175.939

nhphi@angiang.gov.vn

120

Lê Thị Kim Yến

Chuyên viên phòng Nội vụ

0987.567.289

ltkyen@angiang.gov.vn

121

Nguyễn Nhân Ái

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0919.466.994

nnai@angiang.gov.vn

122

Trương Trung Lập

Chủ tịch UBND huyện

Huyện Chợ Mới

Email: chomoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.610.399

0913.972.251

ttlap@angiang.gov.vn

123

Phạm Văn Chẩn

Trưởng phòng Tư pháp

0913.649.721

124

Võ Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng Nội vụ

0984.807.172

vtnhan04@angiang.gov.vn

125

Đặng Phước Giang Đông

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND

0915.729.578

dpgdong@angiang.gov.vn

V. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại các xã, phường, thị trấn

Long Xuyên

126

La Thị Lan Thanh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Long

Email: mylong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.841.890

0949.340.999 - 0763.841.890

hqdung@angiang.gov.vn

127

Nguyễn Thị Thu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.202.891 – 0763.841.890

ntthu02@angiang.gov.vn

128

Phan Hoàng Phát Đạt

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình

Email: mybinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.852.690

0913.233.550 – 0763952.763

Phpdat01@angiang.gov.vn

129

Phạm Huỳnh Mỹ Khánh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.311.989

130

Ngô Đức Thọ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Xuyên

Email: myxuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.841.108

01685.346.211

131

Lê Thị Thanh Vân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01234.970.070

lttvan02@angiang.gov.vn

132

Đỗ Thanh Sang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Đông Xuyên

Email: dongxuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.921.497

0909.550.011 – 0763.606.014

dtsang@angiang.gov.vn

133

Nguyễn Phước Đức

Cán bộ Văn phòng

0918.663.661

npduc@angiang.gov.vn

134

Trần Thị Tuyết Lài

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước

Email: myphuoc@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.841.971

0917.909.306

135

Trần Thanh Vân

Cán bộ Tư pháp

0949.266.936

ttvan@angiang.gov.vn

136

Châu Nhựt Văn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Quý

Email: myquy@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.835.692

0919.072.577– 0763.835.692

137

Nguyễn Hữu Thọ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0913.965.964-0763.835.692

nhtho01@angiang.gov.vn

138

Nguyễn Thị Trúc Phương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Bình Đức

Email: binhduc@angiang.gov.vn

Số diện thoại : 0763.853.319

0947.922.393 – 0763.693.260

nttphuong@angiang.gov.vn

139

Nguyễn Thị Mỹ Chí

Cán bộ phụ trách Văn phòng

0989.016.949

140

Võ Thị Thảo Trang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Bình Khánh

Email: binhkhanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.857.386

0909.197.797

vtttrang01@angiang.gov.vn

141

Lê Văn Vinh

Cán bộ Tư pháp

0945.724.966

lvvinh01@angiang.gov.vn

142

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thạnh

Email: mythanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại :0763.831.322

0983.119.405 – 0763.601.022

ntbinh15@angiang.gov.vn

143

Lê Văn Hoàng

Cán bộ Tư pháp

0919.229.997 – 0763.832.320

lvhoang01@angiang.gov.vn

144

Nguyễn Thanh Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thới

Email: mythoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0762.211.253

0919.304.278

nttuan02@angiang.gov.vn

145

Nguyễn Anh Tài

Cán bộ Tư pháp , hộ tịch

0918.277.332

natai@angiang.gov.vn

146

Phạm Thị Minh Nguyệt

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hòa

Email: myhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.841.898

0913.107.288

ptmnguyet@angiang.gov.vn

147

Lê Quốc Dũng

Cán bộ Tư pháp

0916.992.466

lqdung@angiang.gov.vn

148

Đỗ Hữu Học

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng

Email: myhoahung@angiang.gov.vn

0913.752.094

149

Nguyễn Thị Minh Tú

CB Tư pháp, hộ tịch

0943.242.839

ntmtu@anging.gov.vn

150

Liêu Quốc Bình

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Khánh

Email: mykhanh@angiang.gov.vn

 

0918.277.209

lqbinh@angiang.gov.vn

151

Võ Thị Mỹ Huyền

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch

01687.975.974

vtmhuyen@angiang.gov.vn

Châu Đốc

152

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú A

Email: chauphua@angiang.gov.vn

0918.858.400 / 0763.866.097

nttmai02@angiang.gov.vn

153

Khúc Thị Thúy Nhi

CB Tư pháp, hộ tịch

0125.222.0125/ 0763.566.551

154

Đặng Thị Bảo Phương

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Châu Phú B

Email: chauphub@angiang.gov.vn

0916.966.469

dtbphuong@angiang.gov.vn

155

Phạm Quang Vinh

Cán bộ Tư pháp

0972.775.598 - 0763.866.425

pqvinh02@angiang.gov.vn

156

Lê Hoàng Phương

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Núi Sam

Email: nuisam@angiang.gov.vn

0989.252.217- 0763.862.033

lhphuong01@angiang.gov.vn

157

Hồ Mỹ Linh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0908.387.983

158

Phan Thị Phương Loan

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Mỹ

Email: vinhmy@angiang.gov.vn

0979.397.722 – 0763.863.428

ptploan@angiang.gov.vn

159

Bùi Thế Lân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0903.088.819

btlan@angiang.gov.vn

160

Thiều Xuân Hải

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Tế

Email: vinhte@angiang.gov.vn

0126.480.8023- 0763.571.923

161

Nguyễn Quốc Đạt

Cán bộ Tư pháp

0905.785.934 – 0763.568.484

nqdat@angiang.gov.vn

162

Lữ Anh Đào

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu

Email: vinhchau@angiang.gov.vn

0988.298.010

163

Nguyễn Thế Lữ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0988.298.010- 0763.863.998

164

Ngô Hoàng Lan Chi

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngươn

Email:vinhnguon@angiang.gov.vn

0913.819.700

nhlchi@angiang.gov.vn

165

Huỳnh Thanh Phương

Cán bộ Tư pháp

0917.288.287 - 0763.866.227

htphuong@angiang.gov.vn

Tân Châu

166

Đỗ Văn Leo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Thạnh

Email:longthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.822.167

0949.605.777

dvleo@angiang.gov.vn

167

Đoàn Văn Chương

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0918.358.352

dvchuong@angiang.gov.vn

168

Nguyễn Định Vũ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Hưng

Email:longhung@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.595.931

0948.894.888 - 0763.595932

169

Nguyễn Kim Nga

Cán bộ Tư pháp

0944.048.988

nknga@angiang.gov.vn

170

Huỳnh Thị Tuyết Trinh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Châu

Email: longchau@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.536.406

0919.572.630 – 0763.536.406

htttrinh@angiang.gov.vn

171

Bùi Thị Thùy Trang

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.107.630 – 0763.536.406

172

Uông Trung Hưng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Phú

Email: longphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.822.104

0907.195.442

uthung@angiang.gov.vn

173

Huỳnh Thanh Tâm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0166.848.3898

httam03@angiang.gov.vn

174

Nguyễn Hữu Nghị

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân phường Long Sơn

Email: longson@angiang.gov.vn

Số diện thoại : 0763.530.090

0914. 632.155

nhnghi01@angiang.gov.vn

175

Vương Hữu Thịnh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.120.220

vhthinh@angiang.gov.vn

176

Lê Thái San

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Xương

Email: vinhxuong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.524.736

0913.935.321

ltsan@angiang.gov.vn

177

Quãn Văn Tâm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0978.556.181

qvtam@angiang.gov.vn

178

Nguyễn Văn Ngạo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa

Email: vinhhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.824.519

0919.617.644

nvngao@angiang.gov.vn

179

Trương Văn Phong

Cán bộ Tư pháp

0939.481.466

tvphong01@angiang.gov.vn

180

Nguyễn Văn Xương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Lộc

Email: phuloc@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.524.705

0918.358.374

181

Phan Văn Đức

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0977.355.425

182

Nguyễn Thanh Minh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân An

Email: tanan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.543.627

0976.889.333 - 0763.824.601

ntminh01@angiang.gov.vn

183

Trần Thanh Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.825.300 - 0763.543.627

ttson05@angiang.gov.vn

184

Trần Hữu Nghĩa

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Thạnh

Email: tanthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.543.305

0918.292.920

thnghia@angiang.gov.vn

185

Đỗ Thị Em

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0946.442.040

dtem@angiang.gov.vn

186

Phan Văn Chiến

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long An

Email: longan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.540.113

0919.028.625

pvchien@angiang.gov.vn

187

Đoàn Công Trường

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0989.020.873

dctruong@angiang.gov.vn

188

Nguyễn Trung Giang

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Châu Phong

Email:chauphong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.547.252

0913.680.321

189

Nguyễn Phước Hậu

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0942.243.789

nphau02@angiang.gov.vn

190

Nguyễn Văn Tiền

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lê Chánh

Email: lechanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.824.340

0942.089.909

nvtien03@angiang.gov.vn

191

Nguyễn Văn Hùng

Cán bộ Tư pháp

0949.389.777

nvhung09@angiang.gov.vn

192

Nguyễn Văn Phước

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Vĩnh

Email: phuvinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.538.975

0973.553.859

nvphuoc02@angiang.gov.vn

193

Khưu Thị Kiều Trinh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0986.234.631

ktktrinh@angiang.gov.vn

Châu Thành

194

Nguyễn Thị Hoài Thanh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn An Châu

Email: anchau@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.836.271

0918.717.512

195

Nguyễn Đông Hòa

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.900.988

ndhoa04@angiang.gov.vn

196

Nguyễn Hữu Phước

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Hòa

Email: binhhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.666.727

0918.787.552

197

Mai Thị Thu Hà

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0989.620.014

198

Nguyễn Hữu Phước

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Hòa

Email: anhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.666.547

0919.787.552

199

Võ Thành Tuyền

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01697.400.417

vttuyen@angiang.gov.vn

200

Trần Đặng Hồng Phước

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Cần Đăng

Email: candang@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.838.341

0982.955.022

tdhphuoc@angiang.gov.vn

201

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0946.156.165

nhbngoc@angiang.gov.vn

202

Huỳnh Thanh Hoàng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình Thạnh

Email: hoabinhthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.836.196

0989.714.778

hthoang01@angiang.gov.vn

203

Nguyễn Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.568.188

ntbinh14@angiang.gov.vn

204

Trần Văn Thanh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hanh

Email: vinhhanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.838.321

0919.993.443

tvthanh08@angiang.gov.vn

205

Nguyễn Thế Lữ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0948.235.235

ntlu@angiang.gov.vn

206

Lê Hoàng Cường

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lợi

Email: vinhloi@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.661.002

0918.785.883

207

Phạm Thanh Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01234.562.099

208

Nguyễn Phi Vân

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành

Email: vinhthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.662.111

0913.015.755

npvan01@angiang.gov.vn

209

Đỗ Phạm Bình Đẳng

Công chức VP Thống kê

0977.985.488

210

La Thiện Tánh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh An

Email: vinhan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.839.311

0978.644.978

lttanh02@angiang.gov.vn

211

Bùi Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01674.212.233

212

Trần Hữu Phúc

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Nhuận

Email: vinhnhuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại :0763.660.789

0919.017.567

213

Lê Thị Minh Hải

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0919.617.637

ltmhai@angiang.gov.vn

214

Nguyễn Xuân Vũ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình

Email: vinhbinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.839.577

0986.957.222

215

Đỗ Hoàng Bảo

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01664.566.783

216

Phạm An Lâm Em

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Phú

Email: tanphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.663.061

0917.663.012

palem@angiang.gov.vn

217

Đặng Nam Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0963.076.113

218

Lý Lâm Vũ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh

Email:

binhthanh.chauthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.837.310

0917.770.572

219

Lâm Trí Phương

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.121.678

ltphuong07@angiang.gov.vn

Châu Phú

220

Phạm Thanh Lợi

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Cái Dầu

Email: caidau@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.688.367

0918.268.058

ptloi@angiang.gov.vn

221

Phan Thanh Hùng

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

01666.645.166

pthung04 @angiang.gov.vn

222

Trang Thanh Huy

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thủy

Email: binhthuy@angiang.gov.vn

0909.117.883

tthuy@angiang.gov.vn

223

Hồ Huê Hồng

Cán bộ Tư pháp

0975.966.964

hhhong@angiang.gov.vn

224

Nguyễn Văn Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ

Email: binhmy@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.889.802

0919.566.963

225

Tống Thanh Tài

Cán bộ Tuyên giáo

0985.039.844

Tttai03@angiang.gov.vn

226

Phạm Thúy Hằng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Long

Email: binhlong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.688.368

01685.647.543

pthang@angiang.gov.vn

227

Hà Liêm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

hliem@angiang.gov.vn

228

Võ Đức Minh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Chánh

Email: binhchanh@angiang.gov.vn

0989.119.331 - 0763.679.414

vdminh@angiang.gov.vn

229

Lê Văn Nhựt

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.203.608

lvnhut03@angiang.gov.vn

230

Nguyễn Hữu Tá

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Phú

Email: binhphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.679.050

0976.994.343

nhta02@angiang.gov.vn

231

Nguyễn Thị Bé Tý

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0977.000.774

ntbty@angiang.gov.vn

232

Nguyễn Văn Nhựt

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh Trung

Email:

vinhthanhtrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.688.269

0918.663.765

nvnhut@angiang.gov.vn

233

Nguyễn Văn Lực

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.266.349

234

Trương Thị Tú Anh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú

Email: myphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.889.133

0977.702.299

235

La Thanh Hào

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0976.627.565

lthao02@angiang.gov.vn

236

Nguyễn Hồng Thanh

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức

Email: myduc@angiang.gov.vn

0988.636.268 – 0763.886.132

nhthanh05@angiang.gov.vn

237

Thạch Hoàng Thân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0166.836.6323

ththan@angiang.gov.vn

238

Phạm Quốc Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Khánh Hòa

Email: khanhhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.886.131

0919.154.496

pqtuan@angiang.gov.vn

239

Thái Thị Ngọc Huệ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

ttnhue01@angiang.gov.vn

240

Phan Văn Phong

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thạnh Mỹ Tây

Email: thanhmytay@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.815.200

0982.789.798

241

Nguyễn Thị Kim Phượng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.228.198

ntkphuong02@angiang.gov.vn

242

Huỳnh Văn Hiếu

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ

Email: olongvi@angiang.gov.vn

0984.526.005

hvhieu01@angiang.gov.vn

243

Nguyễn Đức Dzu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0983.251.556

244

Võ Minh Lý

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Đào Hữu Cảnh

Email: daohuucanh@angiang.gov.vn

0986.769.596

vmly01@angiang.gov.vn

245

Nguyễn Thành Suông

Cán bộ Tư pháp

0919.112.440

ntsuong01@angiang.gov.vn

Thoại Sơn

246

Tô Hoài Nam

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Núi Sập

Email: nuisap@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.879.369

0939.121.659

thnam01@angiang.gov.vn

247

Nguyễn Huệ Thiện

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0122.9171.774

nhthien@angiang.gov.vn

248

Vương Thị Hằng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Hòa

Email: phuhoa@angiang.gov.vn

0975.262.279 – 0763.878.034

vthang@angiang.gov.vn

249

Nguyễn Thị Gấm

Cán bộ Tư pháp

0906.304.568

ntgam01@angiang.gov.vn

250

Võ Hoàng Tâm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Óc Eo

Email: oceo@angiang.gov.vn

0985.879.343

vhtam@angiang.gov.vn

251

Nguyễn Thị Tiến

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.903.903

nttien@angiang.gov.vn

252

Phùng Duy Nam

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận

Email: phuthuan@angiang.gov.vn

0987.136.231

pdnam@angiang.gov.vn

253

Trần Văn Đáo

Cán bộ Tư pháp

0947.777.417

tvdao01@angiang.gov.vn

254

Ngô Văn Ý

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Định Thành

Email: dinhthanh@angiang.gov.vn

0918.932.695 – 0763.891.312

nvy01@angiang.gov.vn

255

Lâm Thị Yến Phi

Cán bộ Tư pháp

0169.353.5449

ltyphi@angiang.gov.vn

256

Nguyễn Văn Đựng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Định Mỹ

Email: dinhmy@angiang.gov.vn

0979990490 - 0763.879.306

nvdung11@angiang.gov.vn

257

Phạm Thanh Liêm

Cán bộ Tư pháp

0982.629.443

ptliem03@angiang.gov.vn

258

Nguyễn Đức Kỳ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch

Email: vinhtrach@angiang.gov.vn

0122.211.4333 – 0762.245.864

ndky@angiang.gov.vn

259

Huỳnh Thanh Phong

Cán bộ Tư pháp

0986.304.395

htphong04@angiang.gov.vn

260

Lê Văn Đà

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tây Phú

Email: tayphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763. 897.040

01234.533.666 –

0763 897040

lvda@angiang.gov.vn

261

Phan Duy Thanh

Cán bộ Tư pháp

0914.913.757 –

0763 897475

pdthanh@angiang.gov.vn

262

Lê Hồng Dân

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Bình

Email: anbinh@angiang.gov.vn

01234.738.727

lhdan02@angiang.gov.vn

263

Ngô HIếu Thảo

Cán bộ Tư pháp

0939.188.803

nhthao01@angiang.gov.vn

264

Nguyễn Thiện Bảo

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phú

Email: vinhphu@angiang.gov.vn

0909.056.119 – 0763.891.403

ntbao@angiang.gov.vn

265

Nguyễn Thiện Chí

Cán bộ Tư pháp

0932.993.662

ntchi@angiang.gov.vn

266

Trần Quang Kiệt

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vọng Đông

Email: vongdong@angiang.gov.vn

0918.067.643 - 0763.731.111

tqkiet@angiang.gov.vn

267

Trương Hoàng Đạo

Cán bộ Tư pháp

0939.870.005

thdao@angiang.gov.vn

268

Nguyễn Văn Hôn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vọng Thê

Email: vongthe@angiang.gov.vn

0948.380.711 - 0766.217629

nvhon@angiang.gov.vn

269

Ngô Hoàng Nhã

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0943.434.342

nhnha02@angiang.gov.vn

270

Huỳnh Hồng Sơn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Chánh

Email: vinhchanh@angiang.gov.vn

0985.862.607 - 0763.878.031

hhson@angiang.gov.vn

271

Lê Công Văn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0907.989.072

lcvan01@angiang.gov.vn

272

Tăng Văn Truyền

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thoại Giang

Email: thoaigiang@angiang.gov.vn

0983.413.335 - 0763.879205

tvtruyen@angiang.gov.vn

273

Phạm Thanh Hiền

Cán bộ Tư pháp

0973.414.271

pthien@angiang.gov.vn

274

Trần Ngân Trang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thành

Email: binhthanh.thoaison@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.710.807

0908.999.528

tntrang@angiang.gov.vn

275

Trịnh Tấn Công

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0906.399.796

276

Nguyễn Văn Song

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phú Đông

Email: myphudong@angiang.gov.vn

0939.229.988 / 0763.730.012

nvsong@angiang.gov.vn

277

Trần Thị Bích Ngọc

Cán bộ Tư pháp

0939.526.668

278

Nguyễn Văn Lãm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh

Email: vinhkhanh@angiang.gov.vn

0906.715.333 - 0763.871.332

nvlam@angiang.gov.vn

279

Trương Thị Mỹ Duyên

Cán bộ Tư pháp

0128.899.6567

ttmduyen@angiang.gov.vn

Tịnh Biên

280

Nguyễn Văn Đồng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Nhà Bàng

Email: nhabang@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.875.241

0918.199.855

nvdong03@angiang.gov.vn

281

Huỳnh Văn Tân

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0942.821.140

hvtan01@angiang.gov.vn

282

Tống Hoài Ân

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Lăng

Email: chilang@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.877.102

0989.223.493

than05@angiang.gov.vn

283

Lương Thị Huệ Đức

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.477.077

284

Phạm Văn Ngon

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Tịnh Biên

Email: tttinhbien@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.876.114

01234.909.478

pvngon@angiang.gov.vn

285

Lê Quốc Hòa

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.147.617

lqhoa@angiang.gov.vn

286

Thái Thị Điểm

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Núi Voi

Email: nuivoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.877.974

0984.407.327

287

Thiều Quang Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0969.535.079

tqdung02@angiang.gov.vn

288

Lê Ngọc Thọ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung

Email: vinhtrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại :0763.877.101

0943.783.195

289

Trịnh Công Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.828.903

tcson@angiang.gov.vn

290

Trịnh Tấn Lực

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Văn Giáo

Email: vangiao@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.875.210

0907.745.540

ttluc@angiang.gov.vn

291

Lâm Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0938.078.761

ltbinh04@angiang.gov.vn

292

Huỳnh Văn Lời

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn

Email: thoison@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.875.314

0166.809.8585

hvloi01@angiang.gov.vn

293

Võ Văn Nên

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01642.495.883

294

Lương Huy Hùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hưng

Email: nhonhung@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.875.276

0918.993.298

295

Nguyễn Văn Qui

Cán bộ Tư pháp

0944.033.330

nvqui01@angiang.gov.vn

296

Nguyễn Thị Hưởng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Phú

Email: xaanphu@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.875.295

0918.599.200

297

Lê Thị Ngọc Dung

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0975.040.806

298

Nguyễn Văn Sính

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Nông

Email: annong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.876.129

0918.409.422

299

Trương Văn Thạch

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0989.015.187

300

Phan Thanh Tài

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Hảo

Email: anhao@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.760.042

0918.550.530 - 0763.760.042

pttai03@angiang.gov.vn

301

Huỳnh Văn Hạnh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.762.926 - 0763. 760.043

ttthang05@angiang.gov.vn

302

Nguyễn Bình Định

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Lập

Email: tanlap@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.766.910

01223.047.112

nbdinh02@angiang.gov.vn

303

Trình Văn Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.100.877

tvdung07@angiang.gov.vn

304

Phạm Văn Năng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Lợi

Email: tanloi@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.877.179

0917.130.990

pvnang@angiang.gov.vn

305

Võ Phước Thọ

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.095.696

vptho01@angiang.gov.vn

306

Mao Kim Hên

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Cư

Email: ancu@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.768.001

0985.773.720

307

Lê Văn Trọng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0916.700.520

Tri Tôn

308

Nguyễn Thành Tâm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Tri Tôn

Email: tttriton@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.773.414

0979.999.96

309

Phạm Thanh Tú

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.171.955

ptthu02@angiang.gov.vn

310

Võ Văn Phúc

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Chúc

Email: bachuc@angiang.gov.vn

0918.934.837 – 0763.872.606

vvphuc@angiang.gov.vn

311

Trần Văn Giàu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.620.009 – 0763.872.106

tvgiau@angiang.gov.vn

312

Đặng Quốc Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Cô Tô

Email: coto@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.873.725

0969.661.119

313

Chau Sóc Phát

Cán bộ Tư pháp

0166.742.6591

csphat@angiang.gov.vn

314

Huỳnh Thị Thúy

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tà Đảnh

Email: tadanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.892.322

0919.099.394

htthuy@angiang.gov.vn

315

Diệp Yến Di

Cán bộ Hộ tịch

0907.422.727

dydi@angiang.gov.vn

316

Phạm Minh Hải

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lương Phi

Email: luongphi@angiang.gov.vn

0939.399.456

pmhai@angiang.gov.vn

317

Nguyễn Ngọc Cúc

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0939.399.062

nncuc@angiang.gov.vn

318

Nguyễn Thanh Hồng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Tuyến

Email: tantuyen@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.873.010

0919.173.144

319

Nguyễn Văn Đạo

Cán bộ Tư pháp

01693.790.001

nvdao02@angiang.gov.vn

320

Trần Trường Hải

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Ô Lâm

Email: olam@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.873.345

0906.886.690

321

Châu Thu Hà

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0987.917.891

ctha01@angiang.gov.vn

322

Lê Thị Ngọc Hà

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Châu Lăng

Email: chaulang@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.874.229

0976.464.009

323

Trần Văn Lành

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0939.163.731

tvlanh01@angiang.gov.vn

324

 

Lê Minh Quang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lê Trì

Email: letri@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.872.107

0919.965.250

325

Huỳnh Hữu Thanh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0989.434.311

hhthanh01@angiang.gov.vn

326

Khuất Thành Phương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Tức

Email: antuc@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763. 771.014

0904.453.484

ktphuong@angiang.gov.vn

327

Chau Ry

Cán bộ Tư pháp

0939.904.076

cry@angiang.gov.vn

328

Néang Sâm Bô

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Núi Tô

Email: nuito@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.874.237

0947.664.494

nsbo@angiang.gov.vn

329

Hà Trung Kiệt

Cán bộ Tư pháp

0169.210.0108

htkiet01@angiang.gov.vn

330

Võ Thanh Tuấn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lạc Quới

Email: lacquoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.872.112

0977.929.232

331

Hà Thị Kim Phụng

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

01656.649.666

htkphung01@angiang.gov.vn

332

Nguyễn Văn Văn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Phước

Email: vinhphuoc@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.872.624

0988.917.993

nvvan@angiang.gov.vn

333

Vương Văn Thắng

Cán bộ Tư pháp

01683.413.404

vvthang01@angiang.gov.vn

334

Hứa Thị Thanh Phượng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Gia

Email: vinhgia@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.893.008

0915.757.482

httphuong@angiang.gov.vn

335

Đào Nguyên Quốc

Cán bộ Tư pháp

01666.476.635

dnquoc@angiang.gov.vn

336

Nguyễn Hoàng Vĩnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà

Email: luongantra@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.787.005

0943.220.345

337

Nguyễn Xuân Dinh

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0948.086.055

An phú

338

Trương Tấn Khả

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn An Phú

Email: ttanphu@angiang.gov.vn

0918.242.946

339

Huỳnh Thanh Trà

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

01684.866.083

340

Nguyễn Tăng Trực

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Long Bình

Email: longbinh@angiang.gov.vn

0913.759.660

341

Võ Hoàng Nghiệp

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.536.777

342

Nguyễn Huỳnh Long

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Khánh An

Email: khanhan@angiang.gov.vn

0973.729.272

nhlong01@angiang.gov.vn

343

Nguyễn Văn Nguyên

Cán bộ Tư pháp

0166.684.7600

nvnguyen@angiang.gov.vn

344

Nguyễn Văn Nhạo

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình

Email: khanhbinh@angiang.gov.vn

0918.289.535

nvnhao@angiang.gov.vn

345

Trần Thị Diễm Phúc

Cán bộ Tư pháp

0989.977.911

ttdphuc@angiang.gov.vn

346

Nguyễn Văn Rô

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Quốc Thái

Email: quocthai@angiang.gov.vn

0169.601.0300

nvro@angiang.gov.vn

347

Lê Thị Bích Phượng

Cán bộ Hộ tịch

0943.794.994

ltbphuong@angiang.gov.vn

348

Tăng Việt Hùng

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội

Email: nhonhoi@angiang.gov.vn

0167.695.9395

tvhung02@angiang.gov.vn

349

Lê Chí Dũng

Cán bộ Tư pháp

01697.283.940

lcdung@angiang.gov.vn

350

Nguyễn Thanh Bình

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu

Email: phuhuu@angiang.gov.vn

Số điện thoại:0763.520.080

0947.619.260

351

Đặng Thanh Hải

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0124.334.4554

dthai01@angiang.gov.vn

352

Bùi Thanh Sơn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hội

Email: phuhoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.826.527

01674.145.084

353

Huỳnh Thị Kim Tư

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0987.339.997

354

Nguyễn Văn Minh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phước Hưng

Email: phuochung@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.510.467

0919.524.144

nvminh@angiang.gov.vn

355

Lê Thị Ngọc Huệ

Cán bộ Tư pháp

0973.820.424

ltnhue01@angiang.gov.vn

356

Lê Văn Dồi

Q. Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Lộc

Email: vinhloc@angiang.gov.vn

0918.619.875

357

Trương Quốc Sỉ

Cán bộ Tư pháp

0918.663.604

tqsi@angiang.gov.vn

358

Lâm Ngọc Hồ

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hội Đông

Email: vinhhoidong@angiang.gov.vn

01277.677.727

359

Lê Xuân Tình

Cán bộ Tư pháp

0916.380.561

lxtinh@angiang.gov.vn

360

Phạm Văn Hạnh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trường

Email: vinhtruong@angiang.gov.vn

0919.369.408

361

Nguyễn Phú Hào

Cán bộ Tư pháp

01688.006.070

362

Mai Văn Đẳng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu

Email: vinhhau@angiang.gov.vn

0913.791.831

mvdang@angiang.gov.vn

363

Trương Đức Cường

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.600.186

364

Lê Huệ Yến

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Đa Phước

Email: daphuoc@angiang.gov.vn

0919.202.970- 0763.860.015

lhyen@angiang.gov.vn

365

Phạm Tấn Hữu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.767.473 – 0763.860.015

pthuu@angiang.gov.vn

Phú Tân

366

Trương Thanh Nhàn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Mỹ

Email: phumy@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.827.138

0913.979.293

ttnhan01@angiang.gov.vn

367

Nguyễn Huy Phong

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01234.866.586

nhphong03@angiang.gov.vn

368

Trần Hữu Sang

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Vàm

Email: chovam@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.829.611

0913.625.840

thsang01@angiang.gov.vn

369

Hồ Thị Ngọc Quí

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0912.443.557

370

Lê Thanh Tân

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hưng

Email: phuhung@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.584.279

0913.686.703

lttan03@angiang.gov.vn

371

Lê Trường Hận

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0916.780.740

372

Huỳnh Văn Hoàng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh Đông

Email: binhthanhdong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.828.740

0919.027.476 / 0763.828.740

hvhoang03@angiang.gov.vn

373

Nguyễn Văn Đức

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0977.117.199 / 0763.582.770

nvduc04@angiang.gov.vn

374

Ngô Quang Trung

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân

Email: phuxuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.828.062

0913.762.854 – 0763.594.028

nqtrung@angiang.gov.vn

375

Trần Khánh Sơn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0983.193.960 – 0763.828.064

tkson01@angiang.gov.vn

376

Nguyễn Bá Vạn

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Lâm

Email: phulam@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0766.277.007

0913.179.523

nbvan@angiang.gov.vn

377

Phan Ngọc Tuyền

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.430.248

pntuyen@angiang.gov.vn

378

Dương Bảo Lộc

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thành

Email: phuthanh01@angiang.gov.vn

0986.681.772

379

Nguyễn Văn Tuấn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0913.821.204

380

Phạm Ngọc Thư

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thọ

Email: phutho@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.828.062

 

0919.851.202 - 0763.828.062

pnthu@angiang.gov.vn

381

Trần Phước Hậu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0949.459.123 - 0763.828.062

tphau01@angiang.gov.vn

382

Lê Tuấn Khải

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Hiệp

Email: phuhiep@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.824.313

0984.198.180

ltkhai@angiang.gov.vn

383

Đỗ Thái Cường

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0984.610.897

dtcuong01@angiang.gov.vn

384

Phạm Minh Truyền

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Long

Email: phulong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.581.801

0913.730.141

pmtruyen@angiang.gov.vn

385

Trần Anh Kiệt

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01277.100.999

takiet01@angiang.gov.vn

386

Nguyễn Tiến Duy

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa Lạc

Email: hoalac@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.811.106

0915.854.054

387

Đặng Văn Hiền

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.240.666

388

Trần Lê Nhãn

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Hòa

Email: tanhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.827.212

0938.535.279

tlnhan01@angiang.gov.vn

389

Trương Viết Toàn

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01667.227.711

390

Nguyễn Thị Thúy Nga

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tân Trung

Email: tantrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.586.071

0915.765.313

nttnga03@angiang.gov.vn

391

Võ Ngọc Ảng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0988.636.066

vnang@angiang.gov.vn

392

Đặng Thành Long

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú An

Email: phuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.588.176

0916.430.900

393

Phạm Thanh Bình

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.819.915

394

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Hòa

Email: longhoa@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.880.860

0919.986.888

nttung09@angiang.gov.vn

395

Trần Thị Bé Sáu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0168.775.8527

ttbsau@angiang.gov.vn

396

Lâm Văn Bé Năm

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Thạnh

Email: phuthanh02@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.820.021

0915.691.141

lvbnam@angiang.gov.vn

397

Trần Thiện Tùng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0985.328.055

tttung09@angiang.gov.vn

398

Lê Thị Kiều Oanh

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Phú Bình

Email: phubinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.811.110

0919.549.295

ltkoanh02@angiang.gov.vn

399

Trần Thị Ngọc Hà

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0972.568.883

ttnha04@angiang.gov.vn

400

Đỗ Trọng Nghĩa

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hiệp Xương

Email: hiepxuong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.828.741

0916.027.446

dtnghia@angiang.gov.vn

401

Trần Thị Thùy Trang

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01685.241.165

Chợ Mới

402

Vũ Minh Thảo

Q.Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Chợ Mới

Email: ttchomoi@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.883.269

0919.053.827 – 0763.883.269

vmthao@angiang.gov.vn

403

Võ Thanh Hòa

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0918.195.018 – 0763.883.269

vthoa@angiang.gov.vn

404

Nguyễn Văn Vui

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ Luông

Email: myluong@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.885.952

0918.028.139

nvvui@angiang.gov.vn

405

Phạm Thanh Liêm

Cán bộ Tư pháp

0919.270.020

ptliem04@angiang.gov.vn

406

Nguyễn Phúc Hậu

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Điền A

Email: longdiena@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.615.474

0917.649.100 – 0763.615.474

nphau01@angiang.gov.vn

407

Huỳnh Thị Anh Thư

Cán bộ Tư pháp

01292.613.191 – 0763.615.474

408

Nguyễn Phước Tài

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Điền B

Email: longdienb@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.617.254

0947.829.919

nptai@angiang.gov.vn

409

Nguyễn Thị Đẹp

Cán bộ Tư pháp

0972.777.655

ntdep@angiang.gov.vn

410

Lý Trấn Dương

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Kiến An

Email: kienan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.833.270

0917.669.169

ltduong01@angiang.gov.vn

411

Vũ Thị Minh Tâm

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0986.100.212

412

Nguyễn Ngọc Độ

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ

Email: nhonmy@angiang.gov.vn

Số diện thoại : 0763.882.112

0913.709.813

nndo01@angiang.gov.vn

413

Lý Thị Ngọc

Cán bộ Hộ tịch

0932.002.624

ltngoc@angiang.gov.vn

414

Nguyễn Thanh Điền

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Tấn Mỹ

Email: tanmy@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.880.011

0919.670.429

ntdien02@angiang.gov.vn

415

Lê Thị Thúy Hoa

Cán bộ Hộ tịch

0916.805.066

ltthoa01@angiang.gov.vn

416

Nguyễn Văn Bé Hai

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Kiến

Email: longkien@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.636.929

0919.964.163

nvbhai@angiang.gov.vn

417

Nguyễn Văn Lọ

Cán bộ Tư pháp

01684.044.828

418

Nguyễn Thanh Thủy

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Kiến Thành

Email: kienthanh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.631.378

0918.994.691

ntthuy05@angiang.gov.vn

419

Nguyễn Phước Giàu

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0947.829.960

npgiau@angiang.gov.vn

420

Huỳnh Văn Cường

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Bình Phước Xuân

Email: binhphuocxuan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.637.178

0907.390.136

421

Dương Anh Dũng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01688.288.319

dadung01@angiang.gov.vn

422

Ngô Bá Thái

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Long Giang

Email: longgiang@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.890.308

0916.647.557

nbthai@angiang.gov.vn

423

Nguyễn Quốc Nhân Luân

Cán bộ Tư pháp

0919.022.303

nqnluan@angiang.gov.vn

424

Phạm Văn Tam

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hội An

Email: hoian@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.884.313

0987.226.863

pvtam02@angiang.gov.vn

425

Võ Thị Ngọc Bích

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0917.188.118

vtnbich@angiang.gov.vn

426

Nguyễn Xuân Nhiệm

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình

Email: hoabinh@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.638.211

0917.671.900

nxnhiem@angiang.gov.vn

427

Phạm Thị Bích Vân

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0973.016.833

ptbvan@angiang.gov.vn

428

Nguyễn Nghĩa Hiệp

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã An Thạnh Trung

Email: anthanhtrung@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.621.319

01628.933.755

nnhiep@angiang.gov.vn

429

Huỳnh Ngọc Lời

Cán bộ Tư pháp, Hộ tịch

0907.881.164

hnloi@angiang.gov.vn

430

Trần Thanh Phong

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Hòa An

Email: hoaan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.881.311

0919.099.306

ttphong12@angiang.gov.vn

431

Trần Thị Quyên

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

01683.423.604

432

Trần Thanh Hùng

Q. Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ An

Email: myan@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.623.380

0913.770.413

tthung11@angiang.gov.vn

433

Phạm Nhựt Thanh

Cán bộ Tư pháp

0918.685.831

pnthanh02@angiang.gov.vn

434

Nguyễn Văn Cư

Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hiệp

Email: myhiep@angiang.gov.vn

Số điện thoại : 0763.634.618

0902.440.551

nvcu@angiang.gov.vn

435

Phan Vĩnh Trọng

Cán bộ Tư pháp, hộ tịch

0919.575.995

pvtrong@angiang.gov.vn

436

Phạm Văn Phúc

Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hội Đông

Email: myhoidong@angiang.gov.vn

Số điện thoại: 0763.632.224

0976.932.955

437

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Cán bộ Hộ tịch

0977.925.818

 

 

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 368/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 11/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 368/QĐ-UBND

183

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269018