• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 369/2014/QĐ-UBND về thành lập khu phố Thanh An, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tải về Quyết định 369/2014/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 369/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 22 tháng 8 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU PHỐ THANH AN, PHƯỜNG VŨ NINH, THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV , ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 123/2013/QĐ-ỤBND, ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-HĐND17, ngày 10/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh, về việc thành lập khu phố Thanh An, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập khu phố Thanh An, phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, như sau:

1. Tên khu phố: Thanh An.

2. Vị trí địa lý:

- Phía Bắc giáp khu Thanh Sơn, phường Vũ Ninh.

- Phía Đông giáp khu Đô thị Phúc Ninh, phường Vũ Ninh.

- Phía Tây giáp trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Vũ Ninh.

- Phía Nam giáp phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh.

3. Diện tích và dân số:

- Diện tích toàn khu đô thị: 27,36 ha.

- Dân số: 252 hộ với 852 nhân khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT.TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND thành phố Bắc Ninh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Nhân Chiến

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 369/2014/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Nhân Chiến
Ngày ban hành: 22/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 369/2014/QĐ-UBND

280

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279749