• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xử lý vi phạm hành chính


 

Quyết định 3691/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 3691/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3691/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2837/TTr-STP ngày 13/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục Công tác phía Nam-BTP (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Đài PT&TH tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Trung tâm Công báo - tin học tỉnh;
- Lưu: VT, PCNC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN QUẢN LÝ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3691/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong việc trao đổi, cung cấp thông tin về xử lý vi phạm hành chính để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính; đảm bảo triển khai đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhằm xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tổ chức trong quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính, trong phạm vi chức năng, quyền hạn được giao. Thông qua kết quả kiểm tra, thanh tra kiến nghị cơ quan có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng đối với những cá nhân, cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, kịp thời nhắc nhở các cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt cần khắc phục, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính góp phần ngăn ngừa vi phạm hành chính, tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật.

2. Yêu cầu

- Hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh phải được thực hiện thường xuyên, kết hợp theo lĩnh vực và theo địa bàn, gắn hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh;

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, đảm bảo không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.

- Hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính phải được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ; đánh giá đúng, đầy đủ thực trạng thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 16/7/2015 ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Theo dõi việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời phát hiện các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

- Sơ kết, tổng kết tình hình thi hành để hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác phổ biến pháp luật, hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về pháp luật xử lý vi phạm hành chính

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ở tất cả các lĩnh vực thông qua các hội nghị phổ biến pháp luật, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các đợt tập huấn chuyên sâu về kỹ năng xử lý vi phạm hành chính cho các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh với nội dung và hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

- Hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

3.1. Công tác kiểm tra:

a) Nội dung hoạt động kiểm tra: thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

b) Kiểm tra theo chuyên đề: kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và xây dựng theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017 ngày 18/8/2017 sửa đổi bổ sung Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà ở và công sở và các văn bản liên quan.

- UBND tỉnh ban hành quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo chuyên đề xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đất đai tại 08 huyện, thành phố và 7 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:

+ UBND thành phố Vũng Tàu; UBND phường 10, thành phố Vũng Tàu.

+ UBND thành phố Bà Rịa; UBND phường Long Hương, thành phố Bà Rịa

+ UBND huyện Long Điền; UBND xã An Nhứt, huyện Long Điền.

+ UBND huyện Đất Đỏ; UBND xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ.

+ UBND huyện Châu Đức; UBND xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức.

+ UBND huyện Xuyên Mộc; UBND xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc.

+ UBND huyện Tân Thành; UBND xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành.

+ UBND huyện Côn Đảo.

3.2. Công tác thanh tra:

Tiến hành công tác thanh tra công tác xử lý vi phạm hành chính tại các đơn vị, địa phương khi có phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, của báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trên địa bàn được quy định tại Điều 22 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi địa phương

Phối hợp với cơ quan chức năng triển khai xây dựng và tích hợp Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành trên địa bàn tỉnh (triển khai thực hiện theo lộ trình của trung ương)

5. Tổ chức Hội nghị tổng kết, sơ kết; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Nhằm mục đích đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình triển khai, kết quả thực hiện; khó khăn, vướng mắc, bất cập do thể chế quy định và thực tiễn thi hành.

- Làm rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp tháo gỡ những vấn đề bất cập, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xử lý vi phạm hành chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị về công tác chuyên môn; đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, các đơn vị cấp huyện báo cáo theo đúng tiến độ, yêu cầu.

- Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định kiểm tra và thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực chuyên đề được xác định tại Kế hoạch này.

Đoàn Kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập có thể mời một số tổ chức, cá nhân có liên quan đối thoại để tìm ra nguyên nhân, giải pháp thực hiện, khắc phục vi phạm (trong trường hợp cần thiết).

- Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để tiến hành thanh tra việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính khi có kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại kế hoạch này.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình.

3. UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của UBND tỉnh tại địa phương.

- Bám sát và có thể cụ thể hóa Kế hoạch của tỉnh để xây dựng, ban hành kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương, đồng thời tùy vào tình hình thực tế tại địa phương có thể xác định thêm lĩnh vực trọng tâm khác trong kế hoạch của UBND cấp huyện để thực hiện.

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch công tác Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018.

- Chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện công tác báo cáo, thống kê về tình hình xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

4. UBND xã, phường, thị trấn

Trên cơ sở Kế hoạch năm của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện đối với công tác Theo dõi thi hành pháp luật về quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch công tác Theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018 phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị mình.

5. Đối với các đơn vị, địa phương là đối tượng được kiểm tra:

- Các đơn vị, địa phương được kiểm tra theo quyết định của UBND tỉnh có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

- Hoàn thành việc kiểm tra theo chuyên đề tại các đơn vị trong quý IV năm 2018 và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện báo cáo 06 tháng; báo cáo năm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trình chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ký báo cáo gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 20/7 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 20 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo hàng năm.

2. Đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện báo cáo 06 tháng, báo cáo năm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh

3. Các huyện, thành phố

- Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương trước ngày 30/01/2018;

- Chủ động tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã đề ra nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Thực hiện báo cáo 06 tháng, báo cáo năm công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 06 tháng; trước ngày 10 tháng 01 năm tiếp theo đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện hoạt động quản lý Nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được sử dụng trong dự toán kinh phí ngân sách năm 2018 của các đơn vị, địa phương.

Trên cơ sở các nội dung đã được đề ra tại Kế hoạch này, yêu cầu các đơn vị, địa phương kịp thời chỉ đạo và nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3691/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Thanh Tịnh
Ngày ban hành: 22/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3691/QĐ-UBND

55

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393117