• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Quản lý giết mổ vận chuyển gia súc gia cầm


 

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về Quyết định 37/2012/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 37/2012/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ LĨNH VỰC GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1600/SNN-TC ngày 13 tháng 9 năm 2012 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2318/SNV-QLSN ngày 29 tháng 11 năm 2012 về việc giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố, cụ thể gồm:

1. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố tham gia giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường và an toàn dịch bệnh;

2. Kiểm tra, giám sát việc giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố theo các quy định hiện hành;

3. Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giết mổ, chế biến, bảo quản sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ NN&PTNT;
- Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố; (để báo cáo);
- Các PCT UBND Thành phố;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- TH, NC, NNNT, CT, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, NNNNT (Túy 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2012/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội   Người ký: Trần Xuân Việt
Ngày ban hành: 11/12/2012   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 37/2012/QĐ-UBND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
153023