• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 37/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định 34/2011/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 37/2013/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2013/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ ĐÁNH SỐ VÀ GẮN BIỂN SỐ NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2011/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 9 NĂM 2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 01 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-BXB ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà;

Căn cứ Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của UBND tỉnh như sau:

1. Sửa đổi Khoản 5, Điều 3:

“Kiệt” là lối đi lại trong cụm dân cư, có ít nhất một đầu thông ra đường.

2. Sửa đổi Khoản 6, Điều 3:

“Hẻm” là lối đi lại trong cụm dân cư có một đầu thông ra Kiệt (nhánh của đường Kiệt), không trực tiếp thông ra đường chính.

3. Sửa đổi Khoản 3, Điều 13:

- Cách ghi trên biển số: Ghi theo quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy chế đánh và gắn biển số nhà được ban hành kèm theo Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh, kiểu chữ kỹ thuật .VNArialH; biển số nhà trong hẻm, kiệt được ghi theo thứ tự số Nhà, Hẻm, Kiệt (số Nhà/số Hẻm/số Kiệt); chữ số cỡ 60-70mm; chữ viết dưới chữ số cỡ 12-15mm.

4. Bổ sung Khoản 4 vào Điều 13 như sau:

Bảng chỉ dẫn đầu Kiệt:

- Kích thước: 300 x 500mm;

- Cỡ chữ: tên Kiệt 70mm (chữ và số); tên đường 36-48mm (chữ);

- Chiều cao: 1,8 - 2,2m so với nền vỉa hè;

- Vật liệu: tôn, cột thép Ф 100.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2013/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 10/09/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 37/2013/QĐ-UBND

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
206885