• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 37/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ Chỉ thị, Quyết định quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an ninh, trật tự do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Tải về Quyết định 37/2017/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2017/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 09 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015;

Thực hiện điểm e khoản 7 Ch thị s 28/CT-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại T trình số 86/TTr-CAT-PV11 ngày 16/8/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 09 Chthị và 04 Quyết định trong lĩnh vực an ninh, trật tự do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an (V19);
- Cục kiểm tra VB (Bộ Tư pháp);
- TTT
U, TTHĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- CT, các PCT, các TV UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các đoàn thể, Hội;
- VKSND tỉnh, TAND tỉnh,
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NC (QĐ48).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

DANH MỤC

CÁC CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ DO UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh)

STT

Số, ký hiệu

Ngày ban hành

Tên gọi văn bản

Lý do bãi bỏ

 

I. CH THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TNH

1

03/1998/CT-UB

03/3/1998

Về đẩy mạnh phong trào Qun chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Không còn phù hợp với Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015

2

16/1998/CT-UB

02/06/1998

Về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015

3

24/1999/CT-UB

20/7/1999

Về việc thực hiện Nghị định số 05/1999/NĐ-CP của Chính phủ về công tác cấp giấy chng minh nhân dân

Nghị định 05/1999/NĐ-CP đã hết hiệu lực; không phù hợp với Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015.

4

07/2000/CT-UB

11/4/2000

Về việc tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước trong công tác đm bảo trật tự an toàn giao thông

Không phù hợp với Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015

5

30/2002/CT-UB

06/12/2002

Về việc tăng cường quản lý vũ khí vật liệu ntrên địa bàn tỉnh Bình Phước

Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ hết hiệu lực; không phù hợp với Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015.

6

01/2003/CT-UB

27/01/2003

Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết 13/2002/NQ hết hiệu lực; không phù hợp với Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015

7

12/2006/CT-UBND

03/7/2006

Về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” hàng năm trên địa bàn tỉnh

Không phù hợp với Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015

8

09/2007/CT-UBND

26/6/2007

Về Tổ chức triển khai thi hành Luật cư trú

Không phù hợp với Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015

9

09/2009/CT-UBND

05/6/2009

Về Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện đề đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

Không phù hợp với Điều 4 Luật ban hành VBQPPL năm 2015

 

II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1

767/QĐ-UB

04/06/1997

Về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục bí mật Nhà nước tỉnh Bình Phước

Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 77/QĐ- UBND ngày 11/9/2015 về việc thay đổi thành viên ban chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước

2

49/2001/QĐ-UB

06/07/2001

Về việc thay đổi, kiện toàn Ban thường trực thuộc Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy tỉnh Bình Phước

Hiện đang áp dụng Quyết định số 23/QĐ-UBND, ngày 07/01/2014 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tnh

3

90/2004/QĐ-UB

12/10/2004

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy thống nhất phòng, chống gây rối, bạo loạn, khủng bố

Không còn phù hợp với tình hình thực tế

4

122/2005/QĐ-UBND

17/10/2005

Về ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 41/2004/CT-TTg ngày 02/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bo vệ nhân quyền trong tình hình mới

Nội dung của Quyết định này không còn phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật ở Trung ương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2017/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước   Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 20/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 37/2017/QĐ-UBND

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
362538