• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Chỉ thị 28/2006/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động trò chơi có thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tải về Quyết định 37/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ CHỈ THỊ 28/2006/CT-UBND NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2006 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI CÓ THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 121/TTr-SVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Chỉ thị 28/2006/CT-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý các hoạt động trò chơi có thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ VHTTDL;
- Bộ Công an;
- Cục KTVBQPPL, Bộ Tư pháp;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/THVX.VD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 31/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

91

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
433195