• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Quyết định 37/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020 kèm theo Quyết định 25/2018/QĐ-UBND

Tải về Quyết định 37/2019/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ XÉT, CÔNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 25/2018/QĐ-UBND NGÀY 10/8/2018 CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn NTM, địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020;

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tại Tờ trình số 641/TTr-VPĐP ngày 12/8/2019, kèm theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1765/STP-PBGDPL ngày 22/10/2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số nội dung của Quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2018-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu 9.3, tiêu chí số 9 về Vườn hộ, Điều 5 sửa đổi như sau:

“Giá trị sản phẩm nông nghiệp hàng hóa của Vườn hộ chiếm tỷ lệ tối thiểu 75% tổng giá trị sản phẩm từ Vườn: đạt”.

2. Gạch đầu dòng thứ 12, điểm a, khoản 4, Điều 11 sửa đổi như sau:

“Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định: Tiêu chí 15 về Hành chính công”.

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định 25/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 37/2019/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 28/11/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 37/2019/QĐ-UBND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441730