• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Công tác đối ngoại


 

Quyết định 370/QĐ-UBND về Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Tải về Quyết định 370/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐẮK LẮK

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/-UBND

Đắk Lắk, ngày 20 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020;

Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại;

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông Hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đi ngoại năm 2019;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 13/TTr-STTTT, ngày 12/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2019 đã được phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ TT&TT (B/c);
- TT Tỉnh ủy (B/c)
- TT HĐND tỉnh (B/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục TTĐN - Bộ TT&TT;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Như điều 3;
- Công an tnh; BCH Bộ đội BP tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Báo Đắk Lắk; Đài PT&TH tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (HTN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tuấn Hà

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Thực hiện Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Chthị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đi ngoại năm 2019; Quyết định số 560-QĐ/TU ngày 16/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 11165/QĐ-ỦBND, ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020; Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Muc đích

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quản lý và điều hành thống nhất của UBND tỉnh, sự hướng dẫn, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về công tác thông tin đối ngoại;

- Nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân trong tỉnh về chủ trương, đường li của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chương trình thông tin đối ngoại trong thời kỳ hội nhập, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc phòng;

- Mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại để giới thiệu và quảng bá hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, những chủ trương, chính sách, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Từ đó, thúc đẩy công tác xúc tiến thu hút đầu tư, hợp tác phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đắk Lắk với các địa phương khác trong nước, với nước ngoài ngày càng hiệu quả, thiết thực;

- Là cơ sở để các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả và toàn diện các hoạt động thông tin đối ngoại trong năm 2019.

2. Yêu cầu

- Hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh được triển khai phải bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và bám sát các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2018-2020; bám sát chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh;

- Hoạt động thông tin đối ngoại phải gắn kết chặt chẽ thông tin giữa đi nội, đối ngoại, đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đi ngoại Nhân dân; có sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước và nước ngoài;

- Công tác thông tin đối ngoại được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy chương trình hoạt động, giao lưu, quảng bá, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trên các lĩnh vực nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; gắn với nhiệm vụ công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị;

- Chấp hành nghiêm chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành;

- Chủ động phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh, trong nước, nước ngoài và các cơ quan chức năng để đu tranh phản bác, chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

II. NỘI DUNG

1. Tham mưu văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh tham mưu các văn bản để quản lý thống nhất các hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại phù hợp với yêu cầu thông tin đối ngoại của Đảng, Nhà nước;

2. Btrí nhân sự phụ trách công tác thông tin đối ngoại

Các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị, xã hội phân công 01 (một) lãnh đạo phụ trách chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và 01 (một) cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác thông tin đối ngoại tại đơn vị, địa phương; kịp thời kiện toàn nhân sự thay thế khi có sự thay đổi.

3. Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ

- Tiếp tục tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại cho cán bộ cấp phòng trở lên và các thành viên tham gia hoạt động thông tin đối ngoại. Cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng chương trình tập huấn, tập trung vào các nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; Tập trung tập huấn, bi dưỡng công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại cho cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng, cán bộ huyện, xã, người có uy tín trên toàn tuyến biên giới;

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp, kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông... cho cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại, người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh;

- Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao tổ chức có liên quan đến công tác thông tin đối ngoại.

4. Triển khai kế hoạch phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại khu vực biên giới.

- Tập trung công tác thông tin đối ngoại với Campuchia, triển khai thực hiện các Đề án của Chính phủ tăng cường công tác thông tin đối ngoại với nước bạn Campuchia.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại các xã biên giới của 02 huyện Buôn Đôn và Ea Súp.

5. Các hoạt động thông tin đối ngoại cụ thể

- Tổng hợp thông tin báo chí nổi bật trong nước, quốc tế và trong tỉnh, đặc biệt thông tin về tỉnh Đắk Lắk trên báo chí Trung ương; định hướng thông tin cho báo chí trong tỉnh; thực hiện công tác bảo mật thông tin và bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động thông tin đối ngoại; chủ động, kịp thời, phản bác các thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng và Nhà nước;

- Xuất bản các ấn phẩm để tuyên truyền về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh; tiềm năng, thế mạnh và các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của tỉnh; thành tựu phát triển kinh tế, xã hội dưới các hình thức như: Bản tin, phóng sự, đĩa DVD, tờ rơi, tờ gấp...;

- Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk ra các tỉnh bạn, cộng đồng quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút đầu tư, phát triển thương mại, du lịch thông qua các hoạt động truyền thông, gặp mặt báo chí, doanh nghiệp; hoạt động đoàn ra, đoàn vào; hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; hợp tác quốc tế; hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại; tổ chức và tham gia các hội chợ, triển lãm...;

- Tổ chức triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại một số địa phương; triển lãm ảnh, phim phóng sự - tài liệu giới thiệu về tỉnh Đắk Lắk; những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk...;

- Tiếp tục duy trì, phát triển các chuyên trang, chuyên mục phổ biến kiến thức về thông tin đối ngoại; tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ và biển, đảo Tổ quốc...;

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá đất nước, con người và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các cơ hội hợp tác và môi trường đầu tư của tỉnh Đắk Lắk trên các kênh thông tin đối ngoại và trên các ấn phẩm truyền thông của Thông tấn xã Việt Nam;

- Tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động thông tin đối ngoại;

- Tuân thủ các quy định tại Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước và Công văn số 465-CV/TU ngày 02/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấn chỉnh hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí;

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông các thông tin đối ngoại trên internet, mạng xã hội...

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị phối hợp sử dụng từ nguồn dự toán được giao năm 2019 của đơn vị để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại của tỉnh trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình của các thể lực trong và ngoài nước; dự báo những vấn đề cần thực hiện của công tác thông tin đối ngoại tỉnh.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh chỉ đạo, định hướng công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; chủ động cung cấp thông tin đối ngoại cho các cơ quan báo chí theo thẩm quyền;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại ở các sở, ngành, địa phương, đơn vị theo quy định

2. Văn phòng UBND tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin về tỉnh Đắk Lắk cho các cơ quan thông tn, báo chí trong và ngoài nước; tổ chức các cuộc phỏng vấn lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho phóng viên trong và ngoài nước liên quan đến hoạt động thông tin đối ngoại; triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại được lồng ghép trong nội dung hoạt động của các đoàn công tác đi nước ngoài và các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk; tăng cường hợp tác quốc tế về hoạt động thông tin đối ngoại;

- Thường xuyên cập nhật hoạt động, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh và cung cấp lên Cổng thông tin điện tử tỉnh theo quy định.

- Tham mưu UBND tỉnh tăng cường mở rộng, thiết lập mối quan hệ với các nước hoặc các địa phương của các nước trong khu vực và trên thế giới nhằm giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, trao đổi thông tin về đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội, về tiềm năng phát triển của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh; đề xuất xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước; tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại; làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị, địa phương;

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông về hoạt động thông tin đối ngoại; các chương trình hoạt động thông tin đối ngoại;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác thông tin đối ngoại cho lãnh đạo các sở, ban, ngành; tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố; công chức, viên chức, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại; đội ngũ phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên truyền của tỉnh; biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại;

- Xây dựng các sản phẩm truyền thông: Bản tin chuyên đề, đĩa DVD tuyên truyền về thông tin đối ngoại để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và Đài Truyền thanh cơ sở tổ chức tuyên truyền;

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới giai đoạn 2011-2020 đã ký kết giữa 02 đơn vị;

- Theo dõi, tổng hợp thông tin nổi bật trong nước, quốc tế và trong tỉnh, đặc biệt thông tin về tỉnh Đắk Lắk trên báo chí Trung ương; kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan cung cấp thông tin chính xác, kịp thời phản bác các thông tin, nhận định sai lệch về tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí, phóng viên nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk;

- Chỉ đạo xây dựng chuyên trang, chuyên mục về thông tin đối ngoại trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk; bổ sung ngôn ngữ giao diện Tiếng Anh.

4. Sở Ngoại vụ:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí nước ngoài thông tin các nội dung liên quan đến hoạt động trong nước và tỉnh Đắk Lắk để phục vụ công tác thông tin đối ngoại;

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan quảng bá, cung cấp các thông tin về kinh tế - xã hội, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến các đoàn khách quốc tế nhân các chương trình, sự kiện “Gặp gỡ địa phương với đối tác nước ngoài”...;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý, hướng dẫn các đoàn báo chí nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh để phối hợp, tuyên truyền, quảng bá về tỉnh đúng quy định;

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng nội dung, hình ảnh Bản tin đối ngoại của tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh mời một số hãng thông tấn, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam đến để quảng bá, giới thiệu tiềm năng về kinh tế - xã hội của tỉnh đến với bạn bè quốc tế tham dự Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 với chủ đề “Tinh hoa đại ngàn” sẽ diễn ra vào tháng 3/2019;

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về ý nghĩa chính trị của việc phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia;

- Phối hợp với Trung tâm Hướng dẫn báo chí nước ngoài (Bộ Ngoại giao), Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc hướng dẫn và quản lý hoạt động của phóng viên, báo chí nước ngoài tác nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Công Thương

- Tổ chức các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức về tiếp cận thị trường và xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền quảng bá thông tin xúc tiến thương mại trên trang thông tin điện tử của Sở; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam và của tỉnh nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân về hội nhập kinh tế quốc tế;

- Tăng cường triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại; tập trung thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu;

- Tchức, tham gia và hỗ trợ các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các hội chợ thương mại, triển lãm trong và ngoài nước để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tiềm năng, thế mạnh và các thương hiệu của doanh nghiệp trong tỉnh, phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế;

- Tích cực trao đổi, cung cấp thông tin, giới thiệu và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến nghiên cứu, tìm hiểu và đầu tư khai thác có hiệu quả, tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp thông tin, giới thiệu, quảng bá văn hóa tỉnh Đắk Lắk thông qua các lễ hội văn hóa, các hoạt động văn hóa, thể thao và trên trang Thông tin điện tử của Sở;

- Tuyên truyền trên hệ thống pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các sự kiện lớn của đất nước và của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức triển lãm, trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bng chứng lịch sử và pháp lý” tại một số địa phương trong tỉnh.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan xây dựng và tham mưu cho UBND tỉnh ban hành danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh quảng bá các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk thông qua các diễn đàn kinh tế, hội nghị trong nước và quốc tế;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu, thu thập, hệ thống hóa các số liệu, dữ liệu về môi trường đầu tư, chính sách, thủ tục đầu tư, tiềm năng, cơ hội và đi tác đầu tư.

- Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện từ của Sở và cung cấp kịp thời, chính xác thông tin cho báo chí, Cổng thông tin điện tử của tỉnh về tình hình thu hút đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư; cung cấp thông tin liên quan đến công tác kinh tế đối ngoại, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư của tỉnh và của Trung ương áp dụng trên địa bàn tỉnh đthu hút các nguồn vốn đầu tư vào tỉnh.

8. Sở Tài chính

Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thông tin đối ngoại cho các đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

9. Công an tỉnh

- Theo dõi tổng hợp diễn biến thông tin đối ngoại, phát hiện kịp thời và tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp để phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước và của tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý về an ninh trật tự các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài hoạt động tại tỉnh Đắk Lắk; bảo vệ an ninh trật tự hoạt động của các đoàn khách nước ngoài vào thăm và làm việc tại tỉnh; hướng dẫn và theo dõi việc chấp hành chế độ bảo mật thông tin đối ngoại của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

10. Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương và của tỉnh tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác tình hình thời sự trong nước, quốc tế, thông tin về tình hình hội nhập quốc tế của Việt Nam, về chủ quyền biên giới, lãnh thổ, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; quảng bá hình ảnh về lịch sử, văn hóa, du lịch và con người Đắk Lắk; tình hình hoạt động đối ngoại của tỉnh; thông tin về tỉnh Đắk Lắk trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh;

- Tổ chức thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác về tình hình thời sự trong nước, quốc tế đến với nhân dân trong tỉnh và thông tin về Đắk Lắk đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế;

- Phối hợp tuyên truyền, trao đổi chương trình, quảng bá hình ảnh tỉnh Đắk Lắk trên các báo, đài trong nước và quốc tế;

- Tiếp tục duy trì và phát triển các chuyên trang, chuyên mục về thông tin đối ngoại, đưa hoạt động thông tin đối ngoại ngày càng đi vào chiều sâu.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại của ngành, địa phương phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí về các vấn đề liên quan đến thông tin đối ngoại của địa phương trong phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật;

- Chủ động lồng ghép các nội dung thông tin về tình hình hội nhập quốc tế và hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, của cơ quan, đơn vị, địa phương vào các buổi tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong các phong trào vận động quần chúng ở địa phương, cơ sở;

- Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của cơ quan.

Trên đây là Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2019; yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao nghiêm túc triển khai thực hiện; tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại theo phạm vi quản lý, báo cáo UBND tỉnh định kỳ 6 tháng trước ngày 05/6/2019, báo cáo năm trước ngày 30/11/2019 hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu (qua Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp); trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị phản ánh về SThông tin và Truyền thông để báo cáo UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải quyết ./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 370/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk   Người ký: Nguyễn Tuấn Hà
Ngày ban hành: 20/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 370/QĐ-UBND

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407765