• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 370/QĐ-UBND năm 2020 về điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh

Tải về Quyết định 370/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 370/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU CHỈNH KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2019 - 2020 THUỘC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TÂY NINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018;

Căn cứ Quyết định số 514/QĐ-BGDĐT ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi bổ sung khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 1; điểm b, khoản 2 Điều 4 Quyết định số 2071/QĐ-BGDĐT ngày 16/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2017 - 2018 và Công văn số 509/BGDĐT-GDTrH ngày 22/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020,

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 394/TTr- SGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019 - 2020 thuộc Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh như sau:

1. Tổng kết năm học:

Ngày tổng kết năm học: Ngày 26 tháng 6 năm 2020.

2. Thi học sinh giỏi:

Ngày thi học sinh giỏi vòng tỉnh cấp trung học cơ sở: Ngày 08 tháng 4 năm 2020.

3. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở: Trước ngày 15 tháng 7 năm 2020.

(Riêng xét tốt nghiệp trung học cơ sở theo chương trình giáo dục thường xuyên mỗi năm 2 kỳ: trước ngày 30 tháng 6 năm 2020 và trước ngày 30 tháng 9 năm 2020).

4. Thời gian tuyển sinh năm học 2020 - 2021:

a. Xét tuyển vào lớp 6: Hoàn thành công tác tuyển sinh vào ngày 15 tháng 7 năm 2020;

b. Ngày thi tuyển lớp 10: Ngày 01 và 02 tháng 7 năm 2020;

c. Xét tuyển sinh vào lóp 10: Ngày 12 tháng 8 năm 2020.

5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên (ngoài các ngày nghỉ lễ, Tết theo Bộ luật Lao động): là 02 tháng, bao gồm cả thời gian nghỉ hè và các ngày nghỉ khác như: nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ phòng, chống dịch bệnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1611/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP Nhung;
- VHXH;
- Lưu VT VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh.
(T.Trang)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 370/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Nguyễn Thanh Ngọc
Ngày ban hành: 28/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 370/QĐ-UBND

96

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445748