• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Kiểm định xe cơ giới

 

Quyết định 3700/QĐ-BGTVT năm 2017 về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Tải về Quyết định 3700/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3700/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH TỔNG THỂ CÁC TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM VÀ DÂY CHUYỀN KIỂM ĐỊNH XE CƠ GIỚI ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới;

Căn cứ Quyết định số 3771/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ văn bản kiến nghị số 836/UBND-KTN ngày 17 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Lạng Sơn điều chỉnh giai đoạn xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ xây dựng từ giai đoạn xây dựng Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 3771/QĐ-BGTVT ngày 06/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030 chi tiết tại Phụ lục của quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng vụ Khoa học Công nghệ, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trả lời kiến nghị tại VB s
836/UBND-KTN;
- Cục Đăng kiểm VN (cập nhật);
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số 3700/QĐ-BGTVT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể các Trung tâm đăng kiểm và dây chuyền kiểm định xe cơ giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn)

Quy hoạch vị trí các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

TT

Vùng/ tỉnh

Năm 2020

Năm 2030

Slượng TTKĐ

Vị trí TTĐK

Số lượng TTKĐ

Vị trí TTĐK

1

Lạng Sơn

2

TP. Lạng Sơn: 01 TT

H. Cao Lộc: 01 TT

2

TP. Lạng Sơn: 02 TT

H. Cao Lộc: 01 TT

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3700/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3700/QĐ-BGTVT

264

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373369