• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Doanh nhân APEC


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Quyết định 3701/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Hội đồng tuyển chọn trang phục APEC 2017 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 3701/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3701/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH:

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN TRANG PHỤC APEC 2017

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 660/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác mẫu biểu trưng, xây dựng bộ nhận diện hình ảnh, thiết kế pin cài áo, thiết kế và chuẩn bị trang phục APEC 2017;

Căn cứ Kế hoạch số 2581/KH-BVHTTDL ngày 06 tháng 7 năm 2016 về việc tổ chức thiết kế và may đo trang phục APEC 2017;

Căn cứ văn bản giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng tuyển chọn trang phục APEC 2017 của các cơ quan, đơn vị liên quan;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển chọn trang phục APEC 2017 gồm các ông, bà có tên trong Danh sách kèm theo.

Điều 2. Hội đồng tuyển chọn trang phục APEC 2017 có trách nhiệm tuyển chọn mẫu trang phục theo đúng yêu cầu, kế hoạch và đạt kết quả tốt.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của hội đồng trích từ nguồn dự toán chi tổ chức thực hiện APEC 2017 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm năm 2016.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, MTNATL, HH (18)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN TRANG PHỤC APEC 2017
(Ban hành theo Quyết định số 3701/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền - Văn hóa, Ủy ban Quốc gia APEC 2017 - Đồng Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Trần Thị Thu Đông, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Lê Hải Bình, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao - Ủy viên;

5. Ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao - Ủy viên;

6. Ông Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

7. Ông Vũ Chí Công, Trưởng Khoa Thiết kế thời trang, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội - Ủy viên;

8. Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

9. Bà Nguyễn Nguyệt Nga, Cố vấn cao cấp, Ban Thư ký APEC 2017 - Ủy viên;

10. Ông Lê Văn Sửu, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam - Ủy viên;

11. Bà Vũ Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao - Ủy viên.

II. BAN THƯ KÝ:

1. Bà Dương Thúy Hằng, Trưởng Phòng Mỹ thuật ứng dụng và Triển lãm - Thư ký 1;

2. Ông Phạm Hà Hải, Chuyên viên Phòng Mỹ thuật ứng dụng và Triển lãm - Thư ký 2.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3701/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3701/QĐ-BVHTTDL

163

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328263