• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phổ biến giáo dục pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng

 

Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3715/-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 VÀ NĂM 2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;

Theo Công văn số 1478/TTCP-PC ngày 29 tháng 8 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019 và năm 2020” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ
(để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Thanh tra Chính phủ
(để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện
(để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưng;
- Lưu: VT, TTr.TG(120)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Khánh Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG NĂM 2019 VÀ NĂM 2020”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3715/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” và Kế hoạch thực hiện Đề án của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi tắt là Bộ VHTTDL), Kế hoạch thực hiện Đán năm 2019 và năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai kịp thời Đán, đạt được những mục đích đề ra trong Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ VHTTDL. Bước đầu tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng (sau đây viết tắt là PCTN) và đạo đức liêm chính trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL.

2. Yêu cầu

Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải được triển khai ngay, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn.

Các cơ quan, đơn vị phải có sự phối hợp thường xuyên, bám sát các yêu cầu đề ra trong Kế hoạch thực hiện của Bộ VHTTDL giai đoạn 2019-2021.

II. MỤC TIÊU CỤ TH

1. Đến hết năm 2019: Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ VHTTDL được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính dưới các hình thức.

2. Đến hết năm 2020: Đảm bảo 90% cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy theo quy định tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

Triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung đã đề ra trong Kế hoạch thực hiện của Bộ giai đoạn 2019-2021.

2. Các nhiệm vụ chung

Toàn thể các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai một cách đồng bộ, có chọn lọc ưu tiên các nhiệm vụ cấp thiết theo nội dung Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ và Đán của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị đã được giao nhiệm vụ cụ th trong Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2019-2021 của Bộ chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của đơn vị mình, báo cáo Thứ trưởng phụ trách để triển khai trong năm 2019 và đưa vào kế hoạch công tác năm 2020 để thực hiện.

3. Các nhiệm vụ cụ thể

3.1. Thanh tra Bộ

- Năm 2019: Tham mưu tổ chức các Hội nghị triển khai quán triệt Luật PCTN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật PCTN năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ.

- Quý IV năm 2019: Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Năm 2020: Chủ động triển khai thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch thực hiện của Bộ giai đoạn 2019-2021. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị,

3.2. Vụ Pháp chế

- Quý IV năm 2019: Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019.

- Năm 2020: Chủ động triển khai thực hiện các nội dung được phân công trong Kế hoạch thực hiện của Bộ giai đoạn 2019-2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác PCTN định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm (trước ngày 10 tháng cuối quý) hoặc đột xuất khi có yêu cầu gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

2. Giao Thanh tra Bộ chủ trì, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo Lãnh đạo Bộ để kịp thời xử lý./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3715/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 28/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
434008