• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL về tiếp nhận tài trợ của Quỹ Văn hóa Hàn Quốc và tổ chức Tuần phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016 do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3715/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN TÀI TRỢ CỦA QUỸ VĂN HÓA HÀN QUỐC VÀ TỔ CHỨC TUẦN PHIM NHÂN HỌC VIỆT NAM - HÀN QUỐC 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 16 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tiếp nhận khoản tài trợ 7.733 đô la Mỹ từ Quỹ Văn hóa Hàn Quốc và phối hợp với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cùng các cơ quan có liên quan tổ chức “Tuần phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016”.

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam có trách nhiệm trình duyệt phim dự kiến trình chiếu tại Hội đồng thẩm định phim quốc tế của Cục Điện ảnh trước khi tổ chức và thực hiện tiếp nhận nguồn tài trợ nước ngoài đúng quy định theo sự hướng dẫn của Vụ Kế hoạch, Tài chính.

Thời gian và địa điểm: từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11 năm 2016 tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam chịu chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2016: sao phim để chiếu, phí duyệt phim, chi phí tổ chức tiệc trà tại Tọa đàm trong khuôn khổ Liên hoan Phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016;

- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chịu chi phí từ nguồn thu được để lại của Trường: lễ tân đón tiếp, thuê thiết bị chiếu phim tại Trường, xây dựng báo cáo Dự án, phiên dịch, thiết kế và xử lý phiếu điều tra đánh giá kết quả Liên hoan Phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016;

- Quỹ Văn hóa Hàn Quốc đài thọ các chi phí cho đoàn Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự Liên hoan Phim Nhân học Việt Nam - Hàn Quốc 2016 và các chi phí khác liên quan đến tổ chức sự kiện (tổng số tiền 7.733 đô la Mỹ).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3715/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 26/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3715/QĐ-BVHTTDL

130

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330218