• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Quyết định 3727/QĐ-BNN-QLCL năm 2016 phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Quyết định 3727/QĐ-BNN-QLCL
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3727/QĐ-BNN-QLCL

Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP “QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VÀ NGĂN CHẶN VIỆC LẠM DỤNG HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN”

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Căn cứ Chương trình phối hợp số 5856/CTPH-BNN-BCT ngày 8/7/2016 giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương về quản lý, kim soát và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phm nông lâm thủy sản;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp “Quản lý, kiểm soát và ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn năm 2016 đến năm 2017 (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ;
- Ban cán sự Đảng Bộ;
- Bộ Công Thương;
- Sở NNPTNT các tnh/ Tp trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT VÀ NGĂN CHẶN VIỆC LẠM DỤNG HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
(Kèm theo Quyết định số 3727/QĐ-BNN-QLCL ngày 12/9/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Nội dung

Thời gian triển khai

Phân công

Chủ trì

Phối hợp

I

Đề xuất, cập nhật “Danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt”

1

Đề xut danh mục một số hóa chất đề nghị Bộ Công Thương đưa vào “Danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt

Quý III/2016

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

Các Tng cục, Cục liên quan thuộc Bộ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/Tp trực thuộc trung ương.

2

Tổng hợp thông tin các hóa chất công nghiệp bị lạm dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và đề xuất Bộ Công Thương cập nhật vào Danh mục hóa chất kiểm soát đặc biệt".

Khi có yêu cầu

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản.

Tng cục, Cục thuộc Bộ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/Tp trực thuộc trung ương.

II

Tuyên truyền, tập huấn triển khai chương trình

1

Tuyên truyn, phbiến nâng cao nhận thức cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản không lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Theo Kế hoạch thông tin, truyền thông hàng năm về công tác ATTP

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố

Các Tng cục, Cục liên quan thuộc Bộ, cơ quan báo đài trung ương và địa phương.

2

Tchức lớp đào tạo tập huấn về sử dụng hóa chất an toàn, ứng phó sự cố khẩn cấp về hóa chất trong lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp (đào tạo TOT).

Quý IV/ 2016 và Quý I/2017

Các Tng cục, Cục chuyên ngành (theo lĩnh vực phân công quản lý của đơn vị)

Cục Hóa cht, BCông Thương; Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3

Tchức lớp đào tạo tập huấn về sử dụng hóa chất an toàn, ứng phó sự cố khẩn cấp về hóa chất trong lĩnh vực quản lý của ngành nông nghiệp (đào tạo cán bộ chuyên trách, cán bộ thực hiện).

Quý IV/ 2016 và 2017

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương.

Sở Công Thương các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương.

III

Chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra; sơ kết, đánh giá chương trình

1

Chỉ đạo, đôn đc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tchức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

Sau khi ban hành kế hoạch và hàng năm

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Các Tổng cục, Cục chuyên ngành

2

Tchức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về lạm dụng hóa chất công nghiệp trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

Theo Kế hoạch hàng năm của Sở hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm hoặc có yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ NN& PTNT.

Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố.

Sở Công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3

Tchức Thanh tra đột xuất tại các địa bàn trọng điểm lạm dụng hóa chất dùng trong công nghiệp để sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản.

Trong năm

Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản

Thanh tra Bộ Công Thương; Thanh tra Bộ NN&PTNT, Thanh tra Tổng cục, Cục chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghip và Phát triển nông thôn.

4

Tchức sơ kết, đánh giá chương trình.

06 tháng/lần hoặc có yêu cầu đột xuất cơ quan thường trực

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

Tng cục, Cục thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3727/QĐ-BNN-QLCL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 12/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3727/QĐ-BNN-QLCL

151

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
326943