• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đấu thầu


 

Quyết định 373/QĐ-UBND về phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 373/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 373/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT TỶ LỆ ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ: số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị đảm bảo dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: số 2743/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn năm 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 4583/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2018 và giai đoạn năm 2019 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; số 1399/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 về việc phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 110/SKHĐT-TĐ ngày 08/01/2020 về việc đề xuất áp dụng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Đối với các gói thầu tổ chức đấu thầu trước ngày 31/01/2020: Áp dụng tỷ lệ đấu thầu qua mạng theo quy định tại Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Kể từ ngày 01/02/2020 đến 31/12/2020, áp dụng tỷ lệ đấu thầu qua mạng như sau:

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù (quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và các quy định có liên quan).

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tối thiểu 50% các gói thầu đấu thầu rộng rãi còn lại (không bao gồm các gói thầu quy mô nhỏ).

- Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020 phải đảm bảo tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Điều 2. Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn dược giao và những nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này, tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 QĐ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH, CN, NN, KTTC, VX.
(1202.2020)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 373/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 22/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 373/QĐ-UBND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444309