• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 374/QĐ-UBND năm 2020 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 374/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 374/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ-TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 14/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng; Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 2464/BNV-TCBC ngày 18/5/2020 của Bộ Nội vụ về việc Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang; Văn bản số 2418/BXD-TCCB ngày 20/5/2020 của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ Nghị quyết số 145-NQ/TU ngày 20/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại: Tờ trình số 861/TTr-SXD ngày 16/6/2020, Tờ trình số 1304/TTr-SXD ngày 28/8/2020 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Báo cáo số 301/BC-SNV ngày 19/6/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Hợp nhất Phòng Quy hoạch - kiến trúc với Phòng Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật thành Phòng Quy hoạch kiến trúc - Phát triển đô thị.

2. Giải thể Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng; chuyển chức năng, nhiệm vụ về kinh tế về Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, đổi tên thành Phòng Kinh tế - Bất động sản; chuyển chức năng, nhiệm vụ về vật liệu xây dựng về Phòng Quản lý xây dựng, đổi tên thành Phòng Quản lý xây dựng - Vật liệu xây dựng.

3. Giải thể 02 Đội Thanh tra thuộc Thanh tra Sở, gồm: Đội Thanh tra chuyên ngành và Đội Trật tự xây dựng.

4. Chuyển Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng thuộc Chi cục Giám định xây dựng thành đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng, quy định tăng thêm 01 Phó Trưởng phòng của các phòng thuộc Trung tâm cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

5. Giải thể Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng và thành lập Phòng Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng. Phương án giải quyết về nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu sau giải thể như sau:

a) Về công chức: Chuyển 02 công chức gồm: Chi cục trưởng, Trưởng phòng Giám định và an toàn xây dựng về Phòng Giám định xây dựng. Chuyển 01 công chức là Trưởng phòng Tổng hợp về Phòng Quản lý xây dựng - Vật liệu xây dựng.

b) Về tài chính: Chi cục Giám định xây dựng giải quyết dứt điểm các nghĩa vụ về tài chính và các vấn đề có liên quan trước khi chấm dứt hoạt động theo quy định.

c) Về tài sản, hồ sơ, tài liệu: Bàn giao nguyên trạng về cho Sở Xây dựng quản lý và sử dụng theo quy định hiện hành.

6. Quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của các phòng thuộc Trung tâm Quy hoạch xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng.

7. Sau khi sắp xếp lại, Sở Xây dựng có cơ cấu tổ chức cụ thể như sau:

a) Lãnh đạo Sở, gồm: Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc.

b) Các phòng và tương đương thuộc Sở (mỗi phòng có tối thiểu có 05 biên chế công chức trở lên):

- Văn phòng Sở, gồm: Chánh Văn phòng, 01 Phó Chánh Văn phòng, công chức chuyên môn, nghiệp vụ, nhân viên.

- Thanh tra Sở, gồm: Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên hoặc chuyên viên.

- Phòng Quy hoạch kiến trúc - Phát triển đô thị, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và chuyên viên.

- Phòng Kinh tế - Bất động sản, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và chuyên viên.

- Phòng Quản lý xây dựng - Vật liệu xây dựng, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và chuyên viên.

- Phòng Giám định xây dựng, gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và chuyên viên.

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở:

- Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng: Là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Xây dựng; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm định, giám định phục vụ công tác giám định chất lượng công trình xây dựng, tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở Xây dựng giao theo quy định.

Cơ cấu tổ chức:

+ Lãnh đạo, gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

+ Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (có tối thiểu 05 người làm việc trở lên): (01) Phòng Hành chính tổng hợp, (02) Phòng Tư vấn xây dựng; (03) Phòng Giám định xây dựng; (04) Phòng thí nghiệm đất và vật liệu xây dựng LAS XD 531. Cơ cấu của mỗi phòng gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, viên chức, hợp đồng lao động.

- Trung tâm Quy hoạch xây dựng (đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên), cơ cấu tổ chức như sau:

+ Lãnh đạo, gồm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

+ Phòng chuyên môn, nghiệp vụ (có tối thiểu 05 người làm việc trở lên): (01) Phòng Hành chính - Tổng hợp, (02) Phòng Khảo sát, (03) Phòng Tư vấn thiết kế kiến trúc, quy hoạch, (04) Phòng Giám sát thi công xây dựng. Cơ cấu của mỗi phòng gồm: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, viên chức, hợp đồng lao động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Xây dựng:

a) Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và tương đương thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan đảm bảo cho công tác điều hành, hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

b) Rà soát lại các vị trí việc làm để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung vị trí việc làm của Sở Xây dựng, của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng sau khi sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành để tổ chức thực hiện.

c) Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các nghĩa vụ về tài sản, tài chính và các vấn đề khác có liên quan theo quy định hiện hành khi giải thể Chi cục Giám định xây dựng; quản lý chặt chẽ và thực hiện chuyển giao, tiếp nhận tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu của Chi cục Giám định xây dựng sau giải thể, không để xảy ra lãng phí, thất thoát và bố trí, sử dụng có hiệu quả, đúng quy định.

Hoàn thành các nghĩa vụ có liên quan đến Chi cục Giám định xây dựng trong tháng 9/2020 để Chi cục Giám định xây dựng chấm dứt hoạt động kể từ ngày 01/10/2021.

d) Thực hiện việc bố trí, sắp xếp công chức, viên chức, người lao động và lãnh đạo, quản lý các phòng chuyên môn, các đầu mối thuộc và trực thuộc đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định hiện hành, phù hợp với trình độ chuyên môn, yêu cầu của vị trí việc làm đã được phê duyệt; sắp xếp, tuyển dụng công chức đúng quy định, phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; quan tâm công tác cán bộ, giải quyết chế độ, chính sách, quyền lợi chính đáng đối với công chức, viên chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng quy định; đảm bảo ổn định, mọi hoạt động được liên thông không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Giám đốc Sở Nội vụ: Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này theo đúng quy định.

3. Giám đốc Sở Tài chính: Hướng dẫn việc chuyển giao, tiếp nhận tài chính, tài sản của Chi cục Giám định xây dựng sau giải thể theo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ các quy định trước đây của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang; vị trí, chức năng của Trung tâm Giám định xây dựng.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 3;
- TP Nội chính, CVQHXD (Hiệp);
- Lưu: VT, NC (Thg).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 374/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 15/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 374/QĐ-UBND

120

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452833