• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai


 

Quyết định 3741/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Tải về Quyết định 3741/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3741/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19/6/2013;

Căn cứ Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 về việc thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh, Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 về việc thành lập Ban quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa (cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh);

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 193/TTr-SNN&PTNT ngày 08/9/2016, Sở Tài chính tại Văn bản số 3935/STC- QLNS.TTK ngày 20/9/2016 về việc thẩm định Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thu Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2016, cụ thể như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ĐÓNG GÓP

1. Đối tượng đóng góp, mức đóng góp

Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, cụ thể:

1.1. Đối với các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (gọi chung là doanh nghiệp) đóng trên địa bàn tỉnh: Mức đóng góp bắt buộc một năm là 2/10.000 (hai phần vạn) trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm, nhưng tối thiểu là 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), tối đa 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.2. Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

a) Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 01 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

b) Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng (Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ);

c) Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại điểm a, điểm b khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

2. Đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ, cụ thể:

2.1. Đối tượng được miễn đóng góp:

a) Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ;

c) Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;

d) Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề;

đ) Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên;

e) Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 01 năm trở lên;

g) Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên thuộc hộ gia đình ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa; thành viên thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn;

h) Hợp tác xã không có nguồn thu;

i) Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhà xưởng, thiết bị; phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.

2.2. Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp:

Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ.

3. Việc miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ: Thực hiện theo Điều 7 Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

II. KẾ HOẠCH THU NỘP VỀ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH NĂM 2016

Tổng số tiền: 60.451.400.000 đồng (Sáu mươi tỷ, bốn trăm năm mốt triệu, bốn trăm nghìn đồng)

(Tổng số tiền trên không bao gồm 5% khoản thu từ người lao động khác nêu tại tiết c, điểm 1.2, khoản 1 mục I nêu trên các địa phương được giữ lại để thanh toán tiền thù lao cho người trực tiếp đi thu và các chi phí phát sinh liên quan đến công tác thu tại cấp xã).

Trong đó:

- Các huyện, thị xã, thành phố: 32.588.348.235 đồng.

- Lực lượng vũ trang trong tỉnh: 830.173.147 đồng.

- Các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể cấp tỉnh đóng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa: 785.472.472 đồng.

- Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập (doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh cung cấp thông tin): 6.247.389.500 đồng.

(Chi tiết tại phụ lục I và II kèm theo)

III. TRÁCH NHIỆM THU QUỸ

1. Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là huyện) chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện mở tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước; đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện thu của cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc phạm vi quản lý để nộp vào tài khoản tạm giữ của huyện; đồng thời đôn đốc việc thu tiền đóng góp của các doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp (thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục Thuế cấp huyện) chuyển vào tài khoản tạm giữ của huyện.

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức thu Quỹ của các đối tượng người lao động khác trên địa bàn (được trích tối đa 5% tổng số tiền thu được để trả thù lao cho những người trực tiếp đi thu ở địa phương và các chi phí hành chính phát sinh liên quan đến công tác thu Quỹ tại xã, phường, thị trấn; số còn lại nộp vào tài khoản tạm giữ của huyện). Việc thu bằng tiền mặt phải có chứng từ theo mẫu C27- X quy định tại Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính.

2. Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa (các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn huyện đóng góp về huyện) có trách nhiệm thu tiền đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý theo mức quy định nêu trên và nộp trực tiếp vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh tại Kho bạc Nhà nước.

3. Người đứng đầu doanh nghiệp có trách nhiệm đóng góp theo mức đã xác định cụ thể đối với doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp của mình, tổ chức thu và thực hiện việc chuyển số tiền đóng góp theo quy định.

a) Đối với doanh nghiệp do Chi cục Thuế cấp huyện quản lý: Nộp vào tài khoản tạm giữ của huyện mở tại Kho bạc Nhà nước cấp huyện.

b) Đối với doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý: Nộp trực tiếp vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh.

c) Các doanh nghiệp trong danh sách chưa có số liệu thu phải thực hiện việc tự kê khai phần đóng góp của doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bản tự kê khai gửi về cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh. Số tiền đóng góp nộp trực tiếp vào tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh.

IV. THỜI HẠN THU, NỘP VỀ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH

- UBND các huyện, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc thu 01 lần toàn bộ số thu theo kế hoạch, nộp về Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh. Thời hạn, trước ngày 30/11/2016.

- Thông tin về tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa:

Số tài khoản: 3761.0.9083324.91049 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

Tên đơn vị nhận: Ban quản lý Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa (Địa chỉ: Số 49, Đại lộ Lê Lợi, TP. Thanh Hóa)

Điện thoại: 0373.851.361. Email: qbvptr.snnptnt@thanhhoa.gov.vn

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chủ tịch UBND cấp huyện, xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm thu Quỹ Phòng, chống thiên tai đảm bảo không trùng lắp đối tượng thu, không thu của các đối tượng thuộc diện miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai danh sách thu và nội dung chi Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh thông báo số thu Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2016 đến các cơ quan, tổ chức, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp tại phụ lục I, II đính kèm, tiếp nhận số thu về Quỹ, đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn công tác thu nộp Quỹ, giải đáp các thắc mắc có liên quan. Thực hiện trách nhiệm công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai theo quy định tại khoản 3 Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Tổng hợp kết quả thu Quỹ năm 2016 của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/12/2016.

3. Cục Thuế tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh trong việc cung cấp thông tin về các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập, bao gồm: Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên, hợp tác xã và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,... (gọi chung là doanh nghiệp) và người lao động trong các tổ chức kinh tế này do Cục Thuế tỉnh quản lý; chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện cung cấp thông tin của doanh nghiệp do Chi cục quản lý cho UBND các huyện, tham mưu, hỗ trợ cho chính quyền địa phương trong công tác đôn đốc thu Quỹ; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc xem xét miễn giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai theo quy định của pháp luật.

4. Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các địa phương mở tài khoản tạm giữ ở Kho bạc Nhà nước cấp huyện, trước khi chuyển về tài khoản Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.

5. Sở Tài chính thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước đối với các khoản thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc ban hành văn bản hướng dẫn quy định tại Điều 14 Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động tài chính của cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa, UBND cấp huyện, cấp xã, các Đài Phát thanh và Truyền hình cấp huyện, các trưởng thôn/bản/khu phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Quỹ Phòng, chống thiên tai, phổ biến về đối tượng đóng góp, mức đóng góp, các quy định về miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin, tuyên truyền để người dân và các đối tượng thuộc diện đóng góp hiểu và chủ động thực hiện.

7. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh tổng hợp nhu cầu hỗ trợ từ các địa phương, xây dựng kế hoạch sử dụng, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chánh Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Quỹ bảo vệ, phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 và các đơn vị khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC I

TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH THANH HÓA, NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 3741/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

ĐVT: VN đồng

TT

Đơn vị

Tổng số tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh, năm 2016

Thu từ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức và thu của các đối tượng khác

Thu từ các tổ chức kinh tế hoạch toán độc lập (doanh nghiệp)

Ghi chú

Cộng

Thu của cán bộ, CC,VC và người lao động

Người lao động khác

Cộng

Trong đó:

Số người

Số tiền đóng góp

Số người

Số tiền đóng góp

Số tiền đóng góp theo tổng giá trị tài sản hiện có

Đóng góp từ người lao động

(1)

(2)

(3 = 4+9)

(4 = 6+8)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9 = 10+11)

(10)

(11)

 

 

Tổng cộng

60.451.383.354

24.590.044.881

85.646

12.806.247.131

826.933

11.783.797.750

35.861.338.473

16.741.476.367

19.119.862.106

 

 

Làm tròn

60.451.400.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội trên địa bàn thành phố

785.472.472

785.472.472

6.346

785.472.472

 

 

 

 

 

 

II

UBND các huyện, thị xã, thành phố.

32.588.348.235

22.974.399.262

79.300

11.190.601.512

826.933

11.783.797.750

9.613.948.973

5.150.711.867

4.463.237.106

 

1

TP. Thanh Hóa

3.677.813.515

1.754.574.691

5.416

775.172.191

68.730

979.402.500

1.923.238.824

1.205.427.633

717.811.191

 

2

TX. Bỉm Sơn

326.375.065

326.375.065

1.522

209.040.565

8.234

117.334.500

 

 

 

 

3

TX. Sầm Sơn

1.129.697.000

208.367.000

 

208.367.000

 

 

921.330.000

555.405.000

365.925.000

 

4

Huyện Vĩnh Lộc

796.969.000

666.920.000

2.464

303.331.000

25.515

363.589.000

130.049.000

62.395.000

67.654.000

 

5

Huyện Nông Cống

1.703.012.684

1.390.920.684

3.036

405.533.684

69.150

985.387.000

312.092.000

172.307.000

139.785.000

 

6

Huyện Thiệu Hóa

1.579.773.131

988.343.411

2.799

366.473.411

43.640

621.870.000

591.429.720

141.744.120

449.685.600

 

7

Huyện Triệu Sơn

1.550.417.204

1.296.788.604

4.211

516.871.854

54.731

779.916.750

253.628.600

74.012.800

179.615.800

 

8

Huyện Yên Định

1.533.841.000

1.226.712.000

3.900

553.585.000

47.237

673.127.000

307.129.000

159.305.000

147.824.000

 

9

Huyện Thọ Xuân

2.218.670.203

1.773.932.203

4.855

571.859.203

84.356

1.202.073.000

444.738.000

192.999.000

251.739.000

 

10

Huyện Hà Trung

1.081.136.000

861.855.000

3.096

409.802.000

31.723

452.053.000

219.281.000

139.591.000

79.690.000

 

11

Huyện Đông Sơn

450.859.019

450.859.019

1.369

194.914.769

17.961

255.944.250

 

 

 

 

12

Huyện Tĩnh Gia

3.138.687.934

1.507.120.000

4.874

672.566.000

58.565

834.554.000

1.631.567.934

931.540.734

700.027.200

 

13

Huyện Quảng Xương

1.986.416.000

1.651.322.000

3.753

955.509.000

48.829

695.813.000

335.094.000

149.940.000

185.154.000

 

14

Huyện Hoằng Hóa

1.612.684.650

1.190.537.023

4.487

590.569.273

42.103

599.967.750

422.147.627

200.904.527

221.243.100

 

15

Huyện Hậu Lộc

1.340.201.004

1.055.615.571

2.645

380.165.571

47.400

675.450.000

284.585.433

271.201.933

13.383.500

 

16

Huyện Nga Sơn

1.535.346.861

1.042.115.432

3.337

430.263.182

42.937

611.852.250

493.231.429

272.425.929

220.805.500

 

17

Huyện Như Thanh

643.672.190

571.652.254

2.421

298.380.004

19.177

273.272.250

72.019.936

72.019.936

 

 

18

Huyện Thạch Thành

1.094.298.979

984.918.979

3.571

455.987.479

37.118

528.931.500

109.380.000

82.890.000

26.490.000

 

19

Huyện Cẩm Thủy

835.717.000

642.902.000

2.717

347.642.000

20.720

295.260.000

192.815.000

86.301.000

106.514.000

 

20

Huyện Ngọc Lặc

1.191.061.000

1.021.790.000

3.874

529.481.000

34.548

492.309.000

169.271.000

 

169.271.000

 

21

Huyện Như Xuân

585.494.000

532.417.000

2.437

329.639.000

14.230

202.778.000

53.077.000

36.002.000

17.075.000

 

22

Huyện Thường Xuân

535.822.626

368.340.626

2.805

368.340.626

 

 

167.482.000

54.802.000

112.680.000

 

23

Huyện Lang Chánh

397.820.600

304.546.000

1.603

212.591.000

6.453

91.955.000

93.274.600

39.925.200

53.349.400

 

24

Huyện Bá Thước

699.043.433

407.797.012

2.828

406.272.262

107

1.524.750

291.246.421

158.861.806

132.384.615

 

25

Huyện Quan Hóa

311.381.094

311.381.094

1.929

276.881.844

2.421

34.499.250

 

 

 

 

26

Huyện Quan Sơn

327.768.742

259.079.293

1.965

253.593.043

385

5.486.250

68.689.449

36.015.249

32.674.200

 

27

Huyện Mường Lát

304.368.301

177.217.301

1.386

167.769.551

663

9.447.750

127.151.000

54.695.000

72.456.000

 

III

Lực lượng vũ trang

830.173.147

830.173.147

 

830.173.147

 

 

 

 

 

 

1

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

336.994.147

336.994.147

 

336.994.147

 

 

 

 

 

 

2

Công an tỉnh

300.000.000

300.000.000

 

300.000.000

 

 

 

 

 

 

3

Bộ đội Biên phòng tỉnh

193.179.000

193.179.000

 

193.179.000

 

 

 

 

 

 

IV

Thu của doanh nghiệp do

Cục Thuế quản lý

26.247.389.500

-

 

 

 

 

26.247.389.500

11.590.764.500

14.656.625.000

Chi tiết tại phụ lục II

Ghi chú: Các địa phương còn thiếu số liệu đóng góp của doanh nghiệp, người lao động trong doanh nghiệp và các đối tượng đóng góp khác tiếp tục bổ sung và đưa vào số liệu thu thực tế khi triển khai công tác thu.

 

PHỤ LỤC II

KẾ HOẠCH THU TIỀN ĐÓNG GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TỈNH THANH HÓA NĂM 2016 TỪ CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP (DOANH NGHIỆP DO CỤC THUẾ TỈNH QUẢN LÝ)
 
(Kèm theo Quyết định số: 3741/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản trực tiếp về tài khoản của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa

ĐVT: Nghìn đồng

TT

Tên doanh nghiệp

Địa chỉ

Số điện thoại

Tổng số tiền đóng góp

TRONG ĐÓ

Thu theo giá trị tài sản hiện có

Người lao động trong các DN

Tổng giá trị tài sản hiện có (Theo báo cáo kê khai thuế năm 2015)

Mức đóng góp 2/10.000 tổng giá trị tài sản (*)

Số lượng lao động (người)

Đóng góp của người lao động (01 ngày lương/năm theo mức lương tối thiểu vùng)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5 = 7+9)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TỔNG SỐ

 

 

26.247.390

351.368.463.909

11.590.765

154.254

14.656.625

1

Tổng Công ty CP công trình giao thông I

Núi 1, xã Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa

0373820125

129.362

315.619.987

63.124

713

66.238

2

Tổng Công ty CP XD đầu tư PT đô thị Thanh Hóa

Số 25, Phan Chu Trinh, Phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa

0373718248

131.401

511.936.071

100.000

338

31.401

3

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thanh Hóa

Số 5 Phan Chu Trinh - phường Điện Biên - TPTH

0373751331

311.443

1.144.746.783

100.000

2.276

211.443

4

Tổng Công ty cổ phần Hàm Rồng Thanh Hóa

Đường đồi C4 - phường Hàm Rồng - TPTH

0373960303

26.272

33.811.504

6.762

210

19.509

5

Tổng Công ty CP Đầu tư XD cầu đường TH

Số 311 Bà Triệu, P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa

0373960609

22.652

92.820.111

18.564

44

4.088

6

Công ty CP đầu tư và PT điện Bắc miền Trung

Xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

0912711047

49.438

230.670.755

46.134

40

3.304

7

Công ty TNHH MTV Lam Sơn

Xã Lam Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

0988501965

8.398

29.599.270

5.920

30

2.478

8

Công ty TNHH MTV Sông Âm

Khu 3, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa

0915457126

4.577

11.732.839

2.347

27

2.230

9

Công ty CP Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa

Thôn Điền Giang, xã Điền Lư, huyện Bá Thước, Thanh Hóa

0917731956

109.417

3.113.393.892

100.000

114

9.417

10

Công ty CP thủy điện Xuân Minh

Tầng 2, khu nhà quản lý và điều hành các công trình thủy điện, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

0905 460428

4.319

18.705.944

3.741

7

578

11

Công ty CP ĐT hạ tầng Đông Dương

Số 164 Lê Lai, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

0914994835

10.274

49.974.140

9.995

3

279

12

Công ty CP ĐT PT thủy điện Trí Năng

Xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

0373 874275

8.654

39.963.630

7.993

8

661

13

Công ty TNHH May Vạn Hà

Quốc Lộ 45, tiểu khu 12, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa

0373842746

136.927

192.289.932

38.458

1.192

98.469

14

Công ty TNHH VTXD Hoàng Mạnh

Số 30, Trần Đức, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

01276344720

2.622

4.285.411

857

19

1.765

15

Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn

Khu phố 7, phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

037 824 242

274.096

4.983.787.074

100.000

1.874

174.096

16

Công ty cổ phần Xây dựng số 5 VINACONEX

Số 203 Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

0913293293

134.095

573.233.481

100.000

367

34.095

17

Công ty cổ phần Bao bì Bỉm Sơn

Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

0916454567

61.342

185.936.936

37.187

260

24.154

18

Công ty cổ phần Bỉm Sơn Viglacera

Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

0373760248

25.036

48.073.594

9.615

166

15.422

19

Công ty cổ phần Giấy và Bao bì Bỉm Sơn

Đường Lê Thánh Tông, Quang Trung, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa

037 770491

5.842

12.952.623

2.591

35

3.252

20

Công ty CP Đầu tư và PT hạ tầng Nghi Sơn

Khu liên hợp gang thép Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0913 269 564

101.765

944.519.518

100.000

19

1.765

21

Công ty cổ phần PUZZOLAN Như Xuân

Thôn 12, xã Xuân Bình, huyện Như Xuân, Thanh Hóa

 

 

2.930

 

8.453.725

 

1.691

 

15

 

1.239

22

Công ty cổ phần Bánh kẹo Tràng An 3 - Việt Nam

Khu A, khu Công nghiệp Bỉm Sơn, phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa

 

 

0903454248

 

 

46.329

 

 

100.654.974

 

 

20.131

 

 

282

 

 

26.198

23

Công ty TNHH Minh Tuyết

Quốc lộ 1A, thôn Thịnh Hùng, xã Quảng Thinh, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa

 

 

0373503688

 

 

13.598

 

 

65.204.838

 

 

13.041

 

 

6

 

 

557

24

Công ty TNHH Thiên Thành Lộc

SN 12, Tổ 2, Bắc Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa

0904 447 789

2.496

8.301.657

1.660

9

836

25

Công ty TNHH Phú Mỹ

Tiểu khu 2, thị trấn Tĩnh Gia, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

 

22.414

60.043.094

12.009

112

10.405

26

Công ty cổ phần ĐT hạ tầng đô thị Hải An

Đường Quang Trung, tiểu khu 6, thị trấn Tĩnh Gia, Tĩnh Gia

0378717555

10.135

47.885.650

9.577

6

557

27

Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn

Thị trấn Lam Sơn Thọ Xuân, Thọ Xuân, Thanh Hóa

0983565623

161.130

2.440.656.416

100.000

740

61.130

28

Công ty cổ phần gang thép Nghi Sơn

Khu CN Luyện Kim, Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0913607576

116.258

1.922.426.845

100.000

175

16.258

29

Công ty TNHH Lam Sơn Sao Vàng

Khu 1 - Thị trấn Sao Vàng, Thọ Xuân, Thanh Hóa

0986930559

44.149

34.874.117

6.975

450

37.174

30

Công ty cổ phần Vận tải Lam Sơn

Thị trấn Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa

0912601234

22.468

81.359.765

16.272

75

6.196

31

Công ty cổ phần Phân bón Lam Sơn

Thôn Đá Dựng, xã Xuân Phú, Thọ Xuân, Thanh Hóa

0915656469

25.712

103.778.269

20.756

60

4.957

32

Công ty cổ phần ĐT TM Lam Sơn

Số 253 Trần Phú, thành phố Thanh Hóa

0913557070

44.903

207.328.546

41.466

37

3.437

33

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa

Thị trấn Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa

0373 624 448

102.965

326.478.260

65.296

456

37.669

34

Công ty cổ phần LILAMA 5

Số 179 Trần Phú - Ba Đình - TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa

0373 824 421

221.775

166.393.911

33.279

2.029

188.496

35

Công ty cổ phần Đầu tư - XD HUD4

Số 662 Đường Bà Triệu - P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

037 3851903

119.509

675.876.031

100.000

210

19.509

36

Công ty CP QL và XD đường bộ Thanh Hóa

Đường Nguyễn Trãi - phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

0373852545

17.422

20.685.881

4.137

143

13.285

37

Công ty cổ phần XD giao thông 1, Thanh Hóa

Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

0373911257

8.244

24.035.638

4.807

37

3.437

38

Công ty cổ phần xây dựng HUD 401

Khu đô thĐông Bắc Ga - P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

0373717689

25.886

92.733.460

18.547

79

7.339

39

Công ty TNHH Hoa Mai (1/12016)

Thôn Quỳ Chữ - xã Hoằng Quỳ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

0373647546

35.717

161.649.472

32.330

41

3.387

40

Công ty TNHH xuất nhập khẩu ô tô Bắc miền Trung

Số 105 Lý Nhân Tông - phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

0989 837999

5.632

18.870.685

3.774

20

1.858

41

Công ty cổ phần Bia Thanh Hóa

Số 152 Quang Trung - P. Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

0912143166

116.366

336.570.591

67.314

528

49.052

42

Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Thanh Hóa

Số 152 Quang Trung - P. Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa

0914403555

35.295

87.752.164

17.550

191

17.744

43

Công ty CP Dược vật tư y tế Thanh Hóa

Số 232 Trần Phú, P. Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa

037 3751982

183.006

483.968.137

96.794

928

86.212

44

Công ty cổ phần XD số 3 Thanh Hóa

Đại lộ Lê Lợi - phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa

0913293898

28.458

113.491.858

22.698

62

5.760

45

Công ty CP Dược phẩm Thanh Hoa

Lô 04 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

373727013

3.594

13.324.945

2.665

10

929

46

Công ty cổ phần Xây lắp Điện lực Thanh Hóa

Số 232 Trường Thi - P. Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

0915522578

45.352

166.374.000

33.275

130

12.077

47

Công ty cổ phần Tư vấn XD Điện Thanh Hóa

Số 232 Trường Thi - P. Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

0913 293 942

1.853

6.011.879

1.202

7

650

48

Công ty cổ phần Bê tông và XD Thanh Hóa

Số 359 Bà Triệu - Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0373910063

14.745

44.460.721

8.892

63

5.853

49

Công ty cổ phần KDXNK V.tư - T.bị Minh Quang

Số 232 Trường Thi - P. Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

0373712183

1.901

8.109.267

1.622

3

279

50

Công ty cổ phần QLKD Điện Thanh Hóa

Số 45 Phan Bội Châu - P. Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

0913 293 606

38.389

128.773.627

25.755

136

12.635

51

Công ty CP ĐT PT Đô thị số 3

Số 25 Phan Chu Trinh - P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0913293545

5.935

25.492.220

5.098

9

836

52

Công ty CP ĐT PT Đô thị số 4

Hoằng Long - Hoằng Hóa, thành phố Thanh Hóa

0987496666

19.892

97.602.705

19.521

4

372

53

Công ty CP ĐT PT Đô thị số 5

Số 25 Phan Chu Trinh - P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0904410963

6.673

25.930.564

5.186

16

1.486

54

Công ty CP ĐT PT Đô thị số 7

Số 25 Phan Chu Trinh - P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0919758567

1.708

1.001.000

500

13

1.208

55

Công ty CP ĐT PT Đô thị số 8

Số 25 Phan Chu Trinh - P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0919578077

965

1.341.831

500

5

465

56

Công ty CP ĐT PT Đô thị số 9

Số 25 Phan Chu Trinh - P Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0913313384

2.684

12.027.318

2.405

3

279

57

Công ty CP ĐT PT Đô thị số 10

Số 25 Phan Chu Trinh - P Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0932323636

2.857

6.851.251

1.370

16

1.486

58

Công ty CP ĐT PT Đô thị số 12

Số 25 Phan Chu Trinh - P Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0913390242

2.771

10.602.099

2.120

7

650

59

Công ty CP đầu tư phát triển VICENRA

Lô A, Khu Công nghiệp Lễ Môn, P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa

0373.910762

26.147

88.000.000

17.600

92

8.547

60

Công ty cổ phần Đường sắt Thanh Hóa

Số 46 - Đại lộ Lê Lợi - phường Tân Sơn - thành phố Thanh Hóa

0913293897

135.287

292.753.666

58.551

826

76.736

61

Công ty CP Xây dựng Hancorp.2

Xã Quảng Thịnh - thành phố Thanh Hóa

 

0912293503

 

72.827

 

250.331.800

 

50.066

 

245

 

22.761

62

XN Lam Kinh - CN TC.ty Ktế Kthuật Cnghiệp QP

Số 156 Đình Hương, phường Đông Cương, TP. Thanh Hóa

 

0373.961.968

 

13.162

 

25.399.622

 

5.080

 

87

 

8.082

63

Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa

Đ.Lý Nam Đế, khu đô thị mới Đông Hương - phường Đông Hương - thành phố Thanh Hóa

 

 

0975559555

 

 

185.935

 

 

406.642.510

 

 

81.329

 

 

1.126

 

 

104.607

64

Công ty CP Quản lý đường bộ 2 Thanh Hóa

Phố Nguyễn Du, thị trấn Ngọc Lặc, Thanh Hóa

 

0977789688

 

11.768

 

18.774.274

 

3.755

 

97

 

8.013

65

Công ty CP XD Công trình giao thông 2 Thanh Hóa

Phố Lê Đình Chinh, thị trấn Ngọc Lặc, Thanh Hóa

 

0989846070

 

1.161

 

1.660.090

 

500

 

8

 

661

66

Công ty CP Secpentine & phân bón Thanh Hóa

Xã Hoằng Giang, Nông Cống, Thanh Hóa

0913293534

13.547

25.604.840

5.121

102

8.426

67

Công ty TNHH MTV ô tô VINAXUKI Thanh Hóa

Cụm CN Song Lộc, xã Đại Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

0915.555.666;

0439.428.388

77.490

377.124.622

75.425

25

2.065

68

Công ty CP SX và Thương mại Cẩm Trướng

Đường 6, Khu ĐT. Bình Minh, Đông Hương, TPTH

0913293139

43.737

83.515.726

16.703

291

27.034

69

Công ty CP Xi măng Thanh Sơn

Thôn Vân Sơn, xã Thúy Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

0373226165

50.086

248.366.308

49.673

5

413

70

Công ty CP Thương mại Vạn Thành Công

Số 17/47 Thành Công, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

0915854168

3.042

6.849.221

1.370

18

1.672

71

Công ty CP Đầu tư và XD 125-CIENCO1

Số 168 Đ. Thành Thái, P. Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

 

14.346

68.945.090

13.789

6

557

72

Công ty CP Đầu tư và XD điện Hồi Xuân VNECO

Số 54 Lê văn An, P. Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0989881509

96.579

467.568.004

93.514

33

3.066

73

Công ty cổ phần Vĩnh Nguyên

Số 02 Hạc Thành, P. Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa

0373714285

19.919

71.261.244

14.252

61

5.667

74

Công ty CP XD Giao thông 2 Thanh Hóa

Số 09/54 Tống Duy Tân, Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa

0912959799

29.432

115.575.253

23.115

68

6.317

75

Công ty CP Thiết bị Vật tư Y tế Thanh Hóa

Số 109 - Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa

0373854524

71.008

284.433.090

56.887

152

14.121

76

Công ty TNHH AEON MED

Khu E - Khu CN Lễ Môn, thành phố Thanh Hóa

0908052344

14.822

56.923.172

11.385

37

3.437

77

Công ty TNHH Toàn Thắng

Số 228 Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa

 

4.091

17.202.997

3.441

7

650

78

Công ty TNHH DDTXD & TM Quang Đại

Số 162 Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa

 

1.748

6.417.649

1.284

5

465

79

Công ty TNHH TMVT Thiện Nhân

Số 02/230 Lý Nhân Tông, thành phố Thanh Hóa

 

4.457

19.960.569

3.992

5

465

80

Công ty TNHH XD và Vận tải Xuân Phúc

Lô 132 - Đông Phát, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

 

2.434

11.242.164

2.248

2

186

81

Công ty CP Intraco Âu Lạc

Số 38A - Đại lộ Lê Lợi - P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0373727919

6.465

30.000.000

6.000

5

465

82

Công ty CP Cơ khí và Xây lắp Sông Chu Thanh Hóa

Số 226 Bà Triệu, Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0912678848

38.520

86.694.749

17.339

228

21.181

83

Công ty TNHH vận tải Hoàng Long - Thanh Hóa

Khu CN và đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa

0914360390

25.775

94.502.622

18.901

74

6.875

84

Công ty CP Bê tông thương phẩm Thanh Hóa

Thôn Đa Sỹ, xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa

0913448246

19.427

15.384.434

3.077

176

16.351

85

Công ty CP Gạch TUYNEL Trường Lâm

Trường Lâm, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0903234184

10.203

6.421.099

1.284

96

8.918

86

Công ty CP Đầu tư và Xây lắp công nghiệp

Số 353 Đường Bà Triệu - phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0904127057

5.279

13.852.994

2.771

27

2.508

87

Công ty CP Đầu tư Y tế Tâm An - Bệnh viện Tâm An

Số 257 Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa

0977335599

8.811

18.970.983

3.794

54

5.017

88

Công ty CP DV TM và Cơ giới công nghiệp Nghi Sơn

Khu tổ hợp dịch vụ tổng hợp - Khu KT Nghi Sơn thuộc khu đô thị số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

0918906669

16.104

52.183.651

10.437

61

5.667

89

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Thanh

Số 23 Hạc Thành, thành phố Thanh Hóa

0947 337 868

3.842

9.921.040

1.984

20

1.858

90

Công ty CP nước mắm Thiên Hương

Khu CN và đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa

0373641657

2.947

5.447.289

1.089

20

1.858

91

Công ty CP Đầu tư Thương mại Thanh Hoa

Số 27 & 29 - Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa

037 3252525

25.111

92.575.241

18.515

71

6.596

92

Công ty CP Mía đường Nông Cống

Xã Thăng Long, huyện Nông Cống, Thanh Hóa

0913 208 531

88.444

244.787.896

48.958

478

39.487

93

Công ty CP sông Đà 25

Số 100 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

0373 852248

54.189

142.744.082

28.549

276

25.641

94

Chi nhánh C.ty CP X20 - XN may 20B

Lô 04 - Khu CN Tây Bắc Ga, thành phố Thanh Hóa

0373724292

30.222

8.040.229

1.608

308

28.614

95

Công ty CP XD DVTM Nam Thanh Bắc Nghệ

26B, Lương Chí, Tiểu khu 4, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0378717900

872

1.866.000

500

4

372

96

Công ty CP Khoáng sản Sông Đà Thanh Hóa - CN Công ty CP SĐ

Số 100 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

0905 704 857

17.722

82.105.490

16.421

14

1.301

97

Công ty TNHH VT&XD Xuân Hùng

01B, ngõ 300, Lê Lai, thành phố Thanh Hóa

0919353198

9.928

45.461.465

9.092

9

836

98

Công ty TNHH dược An Khang

Số 312 Lê Hoàn, thành phố Thanh Hóa

0373853132

9.727

30.053.578

6.011

40

3.716

99

Công ty CP XD Nông thôn Thanh Hóa

Thôn 1 - Hoằng Thanh - Hoằng Hóa, Thanh Hóa

0976258800

1.595

6.321.231

1.264

4

330

100

Công ty CP KS ĐTXD TMTH Thanh Ba

Châu Giang - Quảng Châu - Quảng Xương, Thanh Hóa

0373859296

2.456

6.908.217

1.382

13

1.074

101

Công ty CP Bắc Việt số 1

Lô 216 + 217 chợ Đầu Mối, thành phố Thanh Hóa

0981557531

4.465

20.000.000

4.000

5

465

102

Công ty TNHH MTV STTC

Số 441 đường Lê Lai, phố 1, Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa

0164 9921474

1.969

2.879.580

576

15

1.394

103

Công ty cổ phần Cơ khí Ô tô 19-5 Thanh Hóa

280 Đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

 

30.123

51.209.728

10.242

214

19.881

104

Công ty TNHH MTV đầu tư PT hạ tầng Thanh Hóa

Lô B, Khu Công nghiệp Lễ Môn, P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa

0373 910264

28.283

101.003.504

20.201

87

8.082

105

Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

Tầng 10 Tòa nhà Dầu Khí, số 38A Đại lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa.

0373 724 668

110.777

653.982.304

100.000

116

10.777

106

Công ty CP Khách sạn Lam Kinh

Khu đô thị mới Đông Hương, P. Đông Hương, TP. Thanh Hóa

0373719969

92.023

353.743.664

70.749

229

21.274

107

Công ty CP Thức ăn chăn nuôi TH Việt Nam

Số 02 Đình Hương, phường

Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0903 455045

3.102

5.754.336

1.151

21

1.951

108

Công ty CP Xây dựng cầu đường 5

Tầng 3, số 311 đường Bà Triệu, P. Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa

0373960612

23.994

53.545.890

10.709

143

13.285

109

Công ty CP Xây dựng cầu đường 8

Số 311 đường Bà Triệu, P. Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

0983 383166

2.544

2.274.719

500

22

2.044

110

Công ty CP XD cầu Thanh Hóa

Xóm Cộng, xã Đông Tân, thành phố Thanh Hóa

0373 820 126

28.066

70.655.246

14.131

150

13.935

111

Công ty CP Thương mại và XD cầu đường

Tầng 3, số 311 Bà Triệu, P. Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

0373960614

17.856

19.603.542

3.921

150

13.935

112

Công ty TNHH Đầu tư XD Hoàng Anh Nghi Sơn

Thôn Tân Vinh, xã Hải Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0913 567 495

8.511

19.329.899

3.866

50

4.645

113

Công ty CP XD Chương trình giao thông 838

Số 306, Đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0903 464 647

27.637

102.881.778

20.576

76

7.060

114

Công ty CP QL và Xây dựng đường bộ 472

Thôn Thịnh Hùng, Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa

037 3854 356

46.470

23.786.856

4.757

449

41.713

115

Công ty CP Mía đường Thanh Hóa

Thị trấn Vân Du, Thạch Thành, Thanh Hóa

0918606739

17.856

70.691.922

14.138

45

3.717

116

Công ty TNHH vận tải & TM xăng dầu Thiên Phúc

Lô 2 H8-H9 Khu đô thị mới Bình Minh, P.Đông Hương, TP. Thanh Hóa

0915716898

14.661

69.125.130

13.825

9

836

117

Công ty TNHH TMVT Tuấn Nguyệt

218 đường Phú Liên, phường Phú Sơn, TP.Thanh Hóa

0984200325

798

2.597.344

519

3

279

118

Công ty TNHH TM Thuận Lợi

Nhà ông Phạm Ngọc Sáng, thôn Quyết Thắng, xã Quảng Thịnh, TP.Thanh Hóa

0947895426

2.093

10.000.000

2.000

1

93

119

Công ty Công nghiệp tàu thủy Thanh Hóa

Số nhà 359, đường Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP Thanh Hóa

0983505242

19.192

56.476.902

11.295

85

7.897

120

Công ty CP Bao Bì Thanh Hóa

Số 04 Dốc Ga, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa

0373940221

44.758

131.817.490

26.363

198

18.394

121

Công ty TNHH MTV Cảng DV dầu khí T.hợp PTSC Thanh Hóa

Xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0986976636

131.772

618.019.311

100.000

342

31.772

122

Công ty CP Semec Nghi Sơn

Xã Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0913639999

12.577

122.738

500

130

12.077

123

Công ty TNHH In và Thương mại Cường Hiếu

Lô C14-1 Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa

0373 940 644

4.750

13.064.953

2.613

23

2.137

124

Công ty CP ống sợi thủy tinh Nghi Sơn

Khu công nghiệp I, xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0373722344

26.146

84.279.100

16.856

100

9.290

125

Công ty CP Tư vấn - Giám sát VNC

343 Lê Hoàn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

0373963158

4.336

8.211.704

1.642

29

2.694

126

Công ty CP Phát triển Điện Việt Nam

Số nhà 437 đường Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

0373941145

3.635

9.814.936

1.963

18

1.672

127

Công ty CP LICOGI 15

Số 44 Trần Phú, P. Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, Thanh Hóa

0913 293 806

31.911

139.583.706

27.917

43

3.995

128

Công ty CP Tư vấn & ĐTXD Thanh Hóa

Số 44 Minh Khai, P. Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

0913538593

6.766

8.280.459

1.656

55

5.110

129

Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa

Số 99 Mật Sơn, P. Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

0373. 852547

162.708

531.572.461

100.000

675

62.708

130

Công ty cổ phần Cảng Thanh Hóa

Số 03 Đường Bạch Đằng, P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa

0912 029 723

20.210

44.380.800

8.876

122

11.334

131

Công ty CP Môi trường Nghi Sơn

Xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0903678611

65.958

150.956.402

30.191

385

35.767

132

Công ty CP Tư vấn XD Giao thông Thanh Hóa

Số 11, Hạc Thành, P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0373852092

5.918

17.050.094

3.410

27

2.508

133

Công ty CP Thủy điện Bái Thượng

Xã Cẩm Xuân, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

0373555099

14.150

68.271.815

13.654

6

496

134

Công ty CP FECON Nghi Sơn

Số 274, Tống Duy Tân, Ba Đình, thành phố Thanh Hóa

0904655159

22.731

110.403.255

22.081

7

650

135

Công ty TNHH Cơ khí Chế tạo và Bê tông FECON Nghi Sơn

Khu công nghiệp số 4, KKT Nghi Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0904655159

63.909

168.578.687

33.716

325

30.193

136

Công ty cổ phần Kỹ thuật Tổng hợp NTN

Đường 513, Thôn Nam Yến, xã Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

01649638997

19.749

69.479.812

13.896

63

5.853

137

Công ty TNHH Thương mại và XD Tường Vy

Thôn Trung Chính, xã Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0982234838

6.742

31.387.864

6.278

5

465

138

Công ty CP Công nghệ Sơn Jemex

Xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

0914720638

4.413

20.000.000

4.000

5

413

139

Công ty TNHH Đá tự nhiên Nam Giang

08/171 Lê Thánh Tông, P. Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

0919666369

7.138

12.928.997

2.586

49

4.552

140

Công ty TNHH Long Thành Chung

Số 298 Lê Lai, P. Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa

0989 098 077

4.650

20.000.000

4.000

7

650

141

Công ty CP Trường Phát

Số 9 Lê Văn An, ĐBG, P. Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0983468314

11.730

30.777.473

6.155

60

5.574

142

Công ty CP Quản lý đường thủy nội địa và XD giao thông Thanh Hóa

320 Đường Trần Hưng Đạo - P. Nam Ngạn - TP. Thanh Hóa

0913118045

21.046

30.911.172

6.182

160

14.864

143

Công ty CP CN tàu thủy Hoàng Long - VINASHIN

Đường đồi C4 - P.Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

0912621469

4.460

12.080.904

2.416

22

2.044

144

Công ty CP Vận tải Viễn Dương Nam Triệu

Số 9 Hạc Thành - P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0912107822

3.908

9.784.263

1.957

21

1.951

145

Công ty TNHH Cơ nhiệt điện Thành Nam

Khu A khu CN Lễ Môn - P. Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa

0913356759

25.937

98.100.470

19.620

68

6.317

146

Công ty TNHH 1 thành viên Thiên Y

Số 101 đường Nguyễn Trãi - P. Ba Đình - TP. Thanh Hóa

0916557244

2.475

6.334.905

1.267

13

1.208

147

Công ty TNHH TCKT & K.toán VN

30 Lê Văn An - Khu đô thị Đông Bắc Ga - P. Đông Thọ - TPTH

0903441003

3.082

6.122.291

1.224

20

1.858

148

Công ty CP Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Thành - huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

0903493919

11.956

31.692.000

6.338

68

5.617

149

Công ty CP Điện cơ và XLCT Thanh Hóa

Khu CN Lễ Môn - P. Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

0913293876

14.186

20.762.933

4.153

108

10.033

150

Công ty TNHH XD Thành Lộc

P206 khu D1 nhà 18, KĐT Đông Phát, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

0916636355

4.738

18.579.110

3.716

11

1.022

151

Công ty TNHH SX XD và DV TM Hiền Thúy

Nhà ông Nguyễn Bá Hiền, xóm Mới, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương

0982 475778

4.613

16.042.301

3.208

17

1.404

152

Công ty TNHH Sao Á

Lô 12, đường Nguyễn Trãi, thành phố Thanh Hóa

0912262146

1.346

3.012.176

602

8

743

153

Công ty CP Đô lô mít Việt Nam

Số 78 Mật Sơn - P. Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa

0915382578

2.536

8.500.910

1.700

9

836

154

Công ty CP Nam Phát Thanh Hóa

Xã Lộc Thịnh - H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa

0982514603

2.542

4.860.875

972

19

1.570

155

Công ty CP CROMIT Cổ Định Thanh Hóa - TKV

Xóm 8 Tân Ninh - H. Triệu Sơn, Thanh Hóa

0914789686

126.425

484.257.128

96.851

358

29.574

156

Công ty cổ phần Xe khách Thanh Hóa

745 Bà Triệu, P.Trường Thi, thành phố Thanh Hóa

0915909146

12.240

21.714.801

4.343

85

7.897

157

Công ty Xổ số Kiến thiết Thanh Hóa

Số 20 Đại Lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0915040809

7.718

17.221.496

3.444

46

4.273

158

Công ty cổ phần Vận tải Ô tô Thanh Hóa

278 Bà Triệu, P. Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0988.399.083

18.270

24.463.633

4.893

144

13.378

159

Công ty CP Q.lý và Khai thác bến xe Thanh Hóa

340 Nguyễn Trãi - P. Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa

0983586075

22.449

22.129.039

4.426

194

18.023

160

Công ty CP Nông sản, thực phẩm Việt Hưng

số 22 cao sơn - P. An Hoạch, thành phố Thanh Hóa

0913406812

36.361

143.713.409

28.743

82

7.618

161

Công ty TNHH Đức Trang

Km3+500 quốc lộ 47, xã Quảng Châu - H. Quảng Xương - tỉnh Thanh Hóa

01679333325

21.254

58.769.481

11.754

115

9.500

162

Công ty TNHH TM Tổng hợp Quyết Thắng

Thôn Châu Giang - xã Quảng Châu - TX. Sầm Sơn, Thanh Hóa

0932254868

9.596

36.414.234

7.283

28

2.313

163

Công ty CP K.sản XD - phụ gia XM Thanh Hóa

Số 306 Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0373962272

23.320

77.119.460

15.424

85

7.897

164

Công ty CP SX Gạch ngói Mai Chữ

Xã Đông Nam - huyện Đông Sơn - tỉnh Thanh Hóa

0935087334

9.905

10.284.656

2.057

95

7.848

165

Công ty CP Gang thép Thanh Hóa

Thanh Trung, Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa

0983500656

73.716

310.341.530

62.068

141

11.648

166

Công ty CP khai thác - CB K.sản XK Thanh Hóa

02 Đình Hương, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0915956279

3.410

10.082.232

2.016

15

1.394

167

Công ty CP Vật liệu và XD Thanh Hóa

04 Trần Hưng Đạo - P. Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

0373751742

3.086

5.213.357

1.043

22

2.044

168

Công ty CP CN Tàu thủy Hoàng Linh

Số 6/2, đường Chương Dương, phố 3, Quảng Hưng, TP Thanh Hóa

0914769769

8.081

12.999.148

2.600

59

5.481

169

Công ty CP In và Vật tư Ba Đình, Thanh Hóa

96 Lê Hoàn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0918095166

6.224

12.537.962

2.508

40

3.716

170

Công ty cổ phần Nam Hoàng Nguyên

Nhà bà Nguyễn Thị Phấn, thôn Bắc Hải - xã Hải Thượng - huyện Tĩnh Gia

0989198440

3.175

11.693.876

2.339

9

836

171

CN Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Tài chính Quốc tế tại Thanh Hóa

Lô số 2, khu 2, khu đô thị Bình Minh, TP. Thanh Hóa

0912030191

1.198

2.738.744

548

7

650

172

Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa

Số 06 Đại Lộ Lê Lợi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa

037 856 334

107.989

15.641.699.557

100.000

86

7.989

173

Công ty CP Sách và T.bị trường học Thanh Hóa

51 Đại lộ Lê Lợi, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa

0913 269 507

104.366

46.067.117.692

100.000

47

4.366

174

Công ty cổ phần Bao Bì Lam Sơn

Tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung, Thanh Hóa

0373624854

107.683

24.039.970.511

100.000

93

7.683

175

Công ty cổ phần MFCT

Số nhà 87 Đinh Công Tráng, P. Ba Đình, TP. Thanh Hóa

0913293331

102.601

5.673.873.026

100.000

28

2.601

176

Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Bông Sen

Xã Hoằng Quý, Hoằng Hóa

0373624288

104.709

31.224.773.059

100.000

57

4.709

177

Công ty Xăng dầu Thanh Hóa - Công ty TNHH

305 Bà Triệu, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa

0913293526

88.201

259.381.244

51.876

391

36.324

178

Công ty CP In báo Thanh Hóa

01 Nguyễn Du, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa

0913293112

14.140

41.900.055

8.380

62

5.760

179

Công ty cổ phần Giấy Mục Sơn

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

0965856555

31.696

106.849.971

21.370

125

10.326

180

Công ty cổ phần Giấy Bao Bì Thanh Hóa

268 Bà Triệu, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0903450782

15.560

44.820.972

8.964

71

6.596

181

Công ty cổ phần Giấy Lam Sơn Thanh Hóa

Xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

0913293538

19.945

34.051.905

6.810

159

13.135

182

Công ty TNHH Bùi Lộc Phát

Số 24 Nơ 02 Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

0916223433

1.039

3.336.809

667

4

372

183

Công ty CP khoáng sản & TM Nam Thanh

Số 02 Đình Hương, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

0919658972

4.062

5.447.819

1.090

32

2.973

184

Công ty CP Giấy Bao bì In báo

Thôn Thịnh Ngọc, xã Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa

0903481424

20.323

36.121.372

7.224

141

13.099

185

Công ty TNHH ADEN HAS Services

Khu đô thị số 3, Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Bình, Tĩnh Gia

0903270228

37.111

32.267.632

6.454

330

30.657

186

Công ty TNHH Huy Tài Lộc

Thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

0934414868

7.028

29.564.346

5.913

12

1.115

187

Công ty TNHH TM&XD Hùng Sơn

Nhà ông Bùi Sỹ Ngọc, thôn Thanh Xuân, xã Quảng Chính, Quảng Xương

0912812890

8.115

12.488.263

2.498

68

5.617

188

Công ty TNHH ĐT XD Th Việt Hàn

62A Chu Văn An, thành phố Thanh Hóa

0978678234

965

1.020.150

500

5

465

189

Doanh nghiệp tư nhân thương mại Chuyên Bưởi

Thôn Trung Chính, xã Hải Hòa, Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

0378643338

100.279

1.037.703.403

100.000

3

279

190

CT CPXD NN & PT Nông thôn TH

303 Đường Bà Triệu, P. Hàm Rồng

0373960430

85.082

344.120.285

68.824

175

16.258

191

Tổng Công ty Hợp Lực

595 Đường Nguyễn Chí Thanh - Đông Thọ - TP.Thanh Hóa

0373855510

166.060

438.256.531

87.651

844

78.408

192

Tổng Công ty CP ĐT - XD TM Miền Trung

67 Hàng Than - P. Lam Sơn

0373856976

148.309

3.820.119.986

100.000

520

48.309

193

Công ty CP Đầu tư Xây dựng hạ tầng Phúc Thành

171- Thành Thái - Đông Thọ - TPTH

 

23.947

109.049.754

21.810

23

2.137

194

Tổng CTCP Xây dựng Hoàng Long

Xã Đông Tân - H. Đông Sơn

0373820149

94.505

109.049.754

21.810

880

72.695

195

Tổng C.ty Đầu tư XD & TM Anh Phát - C.ty CP

675 đường Nguyễn Trãi - P. Phú Sơn

03733940283

172.649

1.480.114.278

100.000

782

72.649

196

TT Đăng Kiểm xe cơ giới 36.03d - Tổng Công ty ĐTXD TM Miền Trung

Đường Voi - Sầm Sơn, P. Quảng Thành, TP. Thanh Hóa

 

6.235

16.311.077

3.262

32

2.973

197

Công ty TNHH Điện Tử Bình Minh (4)

Khu CN Tây Bắc Ga - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa

 

21.192

16.311.077

3.262

193

17.930

198

Công ty CP Tư vấn Kiểm định và XD Thịnh Phát

Số 16 Nguyên Hồng

0902202303

96.205

467.551.910

93.510

29

2.694

199

Công ty TNHH Vạn Thành

50 - Dương Đình Nghệ - Đông Sơn - TPTH

0373 852457

5.147

9.477.262

1.895

35

3.252

200

Công ty CP Thương mại Quang Vinh Thanh Hóa

08- Đường Tiền Phương - Trường Thi

0373 759306

5.840

10.620.422

2.124

40

3.716

201

Công ty Thương mại và Vận tải biển Quang Anh

65 - Cao Thắng - Lam Sơn - TPTH

0373726737

10.720

32.697.480

6.539

45

4.181

202

Công ty TNHH Một thành viên Tân Thành 8

Lô 3 khu công nghiệp Lễ Môn

0373 910 956

36.639

136.742.067

27.348

100

9.290

203

Công ty TNHH Một thành viên Tân Thành 9

Phố Cao Sơn - TT. Nhồi

037313 481

35.730

134.520.936

26.904

95

8.826

204

Công ty CP Xăng dầu Dầu khí

180 Tống Duy Tân - Lam Sơn

0373727 373

53.558

179.535.647

35.907

190

17.651

205

Công ty CP Vận tải và XD Ngọc Tuân

10 Trần Quốc Toản - phường Điện Biên - TPTH

0373853279

6.607

16.777.822

3.356

35

3.252

206

CT.XD Hồng Hưng

Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung

0373836259

11.036

48.985.292

9.797

15

1.239

207

CT TNHH Quyết Cường

Nhà ông Vũ Văn Quyết, Phố 5, phường Phú Sơn - TX. Bỉm Sơn

0373770177

100.929

615.157.954

100.000

10

929

208

Công ty Trường Sinh

309 Bà Triệu P.Hàm Rồng - TPTH

0373 961941

15.383

62.978.437

12.596

30

2.787

209

Công ty CP Sữa Lam Sơn

Khu CN Lễ Môn TPTH

0373912702

116.815

658.851.429

100.000

181

16.815

210

Công ty CP Giống cây trồng TH

664 - Bà Triệu - Đông Thọ - TP.Thanh Hóa

0373855352

25.455

53.421.021

10.684

159

14.771

211

Công ty TNHH TOYOTA Thanh Hóa

253 Trần Phú, phường Ba Đình

 

24.217

57.447.997

11.490

137

12.727

212

Công ty Khâm Huế

78 Nguyễn Huệ, P. Ngọc Trạo

0373779179

37.194

125.585.482

25.117

130

12.077

213

Tổng Công ty BĐ sản Đông Á

Số 11/A1 Tân Hương, Nam Đại lộ Lê Lợi

0373857528

19.386

57.447.997

11.490

85

7.897

214

Công ty TNHH Tâm Đức

Số 623 đường Bà Triệu, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa

 

11.085

28.018.218

5.604

59

5.481

215

Công ty Hoàng Hà Sơn

09 Đường 20 Nguyễn Sơn - Nam Thành - Đông Vệ - TPTH

0373757705

27.474

89.063.906

17.813

104

9.662

216

Công ty TNHH Đức Thành

Lô C7- 2 Khu CN Tây Bắc Ga

 

46.611

119.252.698

23.851

245

22.761

217

Công ty CPGT 828

61 Hạc Thành - P. Ba Đình

 

5.422

20.606.150

4.121

14

1.301

218

Công ty CP Vĩnh Thiện

Lô B4+5+6 Khu CN Tây Bắc Ga

 

5.397

22.342.028

4.468

10

929

219

Công ty Minh Tiến

LôD5-1 Khu CN Tây Bắc TPTH

 

50.462

203.537.153

40.707

105

9.755

220

Công ty CPTV&XD Hoàng Vũ

SN 40 No1 Đông Bắc Ga

 

10.135

22.342.028

4.468

61

5.667

221

Công ty phần Sông Việt, Thanh Hóa

Số 210 đường Đội Cung, phường Trường Thi, TP. Thanh Hóa

 

51.462

220.614.958

44.123

79

7.339

222

Công ty TNHH 888

Thôn Hợp Phương, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương

 

103.738

203.537.153

40.707

763

63.030

223

Công ty cổ phần Thiện Xuân - Lam Sơn

18-20 Hàng Đồng, P. Điện Biên TP. Thanh Hóa

 

85.078

342.244.244

68.449

179

16.629

224

Công ty Tuyết Long

74 Đinh Công Tráng, Ba Đình TP. Thanh Hóa

 

8.912

33.875.025

6.775

23

2.137

225

Chi nhánh Công ty cổ phần Quốc tế S.A.M. N.E.C

Lô CC2- 2- Khu Công nghiệp Tây Bắc Ga - P. Đông Thọ - TP.TH

 

4.747

22.342.028

4.468

3

279

226

Công ty CP Đức Tuấn

118 Trần Bù Trọng - Đông Sơn - TPTH

 

7.890

33.875.025

6.775

12

1.115

227

Công ty Khoáng sản Hải Đăng

Khu Đô thị mới Quảng Tân

 

41.636

203.537.153

40.707

10

929

228

CTTM & ĐTPT miền núi TH

100 Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên

 

50.963

123.361.733

24.672

283

26.291

229

Công ty CPTM & D vụ Thanh Hoa Sông Đà

25 Đại lộ Lê Lợi - P.Lam Sơn - TPTH

 

22.429

75.450.966

15.090

79

7.339

230

Công ty Đại Thắng

26 Cao Thắng, P. Điện Biên

 

7.443

14.919.471

2.984

48

4.459

231

Công ty CP Hậu cần dầu khí PETECHIM

Khu kinh tế Nghi Sơn, xã Hải Thượng

 

4.470

14.919.471

2.984

16

1.486

232

Công ty CPXD NN & PT nông thôn 1 TH

264 Khu B, Đ. Bà Triệu, P. Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

 

21.965

75.450.966

15.090

74

6.875

233

Công ty CP CN Thủy sản Nam Thanh

Q. Tiến, TX. Sầm sơn

 

4.536

14.417.170

2.883

20

1.652

234

Công ty CP Súc sản xuất khẩu

Xã Hoằng Long - Hoằng Hóa

 

3.203

7.340.487

1.468

21

1.735

235

Doanh nghiệp Tư nhân Dân Nam

161 Phố Tân Sơn - P. An Hoạch

 

5.844

8.780.725

1.756

44

4.088

236

Công ty TNHH Tám Tiến

128 Cao Sơn - P. An Hoạch - TPTH

 

3.369

11.268.608

2.254

12

1.115

237

CT Thanh Tùng

70 TQ Đạt, P. Điện Biên

 

6.229

10.242.946

2.049

45

4.181

238

Công ty Long Hường

537 Bà Triệu, P. Đông Thọ, TPTH

 

14.175

36.968.631

7.394

73

6.782

239

Công ty CP đầu tư XD và kinh doanh BĐS

Lô 5 - chợ Đông Thọ - Đông Thọ

 

19.821

67.981.667

13.596

67

6.224

240

Công ty TNHH XD và DV TM Viết Hoa

384 - Bà Triệu - Đông Thọ - TP. Thanh Hóa

 

8.904

21.760.825

4.352

49

4.552

241

DN tư nhân XD Mai Quân

Tiểu khu 4, thị trấn Hà Trung

 

19.046

63.428.157

12.686

77

6.361

242

CT TNHH XDTM Thanh Hóa

10 tiểu khu 3, thị trấn Hà Trung

 

9.920

30.600.528

6.120

46

3.800

243

Công ty CPSX&TM Tự Lập

Cụm CN làng nghề Đông Hưng - Đông Sơn

 

32.424

65.037.493

13.007

209

19.416

244

Công ty cổ phần thương mại Đá Đông

Số 10 Nguyên Trừng, P. Ngọc Trạo

 

1.571

5.068.495

1.014

6

557

245

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Hoàng Hải

Lô A KCN Lễ Môn - Quảng Hưng - TP. Thanh Hóa

 

31.351

82.433.553

16.487

160

14.864

246

Công ty TNHH TM Lan Sơn

Phường Điện Biên

 

7.836

26.639.409

5.328

27

2.508

247

Công ty TNHH Trường Đạt

Xã Đông Hưng - Đông Sơn

 

10.905

14.576.976

2.915

86

7.989

248

Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Hà Dương

Lê Hồng Phong - TP. Thanh Hóa

 

7.548

30.307.506

6.062

16

1.486

249

Công ty cổ phần Xây Dựng - Thủy Lợi Thanh Hóa

Lô 74 khu công nghiệp Tây Bắc Ga

 

4.260

7.828.452

1.566

29

2.694

250

Công ty TM XD Mạnh Thắng

Nơ khu Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ

 

9.413

28.018.080

5.604

41

3.809

251

Công ty CP-SXTM và ĐT Việt Thanh

355 Bà Triệu

 

90.370

27.755.733

5.551

913

84.819

252

Công ty TNHH XD&TM Đức Minh

Khu 8B, khu công nghiệp Tây Bắc Ga

 

11.818

51.658.599

10.332

16

1.486

253

Công ty CP TM Hồng Hà

S3 Hạc Thành, P. Điện Biên

 

11.798

37.624.230

7.525

46

4.273

254

Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa

298 Trần Hưng Đạo, P. Nam Ngạn, TP. Thanh Hóa

 

10.776

37.624.230

7.525

35

3.252

255

CT.DV.TM.Quang Trung

197 Quang Trung - Ngọc Trạo

 

22.456

90.913.424

18.183

46

4.273

256

Công ty TNHH Đức Anh

297 Tống Duy Tân, P. Ba Đình TP. Thanh Hóa

 

9.780

31.247.135

6.249

38

3.530

257

Công ty TNHH Nam Trung

34/304 Bà Triệu - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa

 

11.112

32.801.703

6.560

49

4.552

258

Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ TECHCO

Tầng 4 lô 17 - MBQH đường Triệu Quốc Đạt

 

22.418

92.114.267

18.423

43

3.995

259

Công ty TNHH thương mại Tùng Phương

SN 332 đường Trường Thi, P. Điện Biên, TP. Thanh Hóa

 

4.563

13.989.487

2.798

19

1.765

260

Công ty CP Ô tô Minh Chánh

Số 53 Nguyễn Sơn, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa

 

3.262

13.989.487

2.798

5

465

261

DN Trần Hoàn

Xóm Nam Hưng - Đông Hưng - Đông Sơn

 

8.047

32.801.703

6.560

16

1.486

262

Công ty TNHH vật liệu XD Đông Vinh

Thôn Văn Khê - Đông Vinh - Đông Sơn

 

27.758

92.114.267

18.423

113

9.335

263

Công ty Hưng Quý

SN 50 Thị trấn Nhồi - huyện Đông Sơn

 

3.913

13.989.487

2.798

12

1.115

264

Doanh nghiệp tư nhân Cử Nga

Xóm Quang, xã Đông Hưng. TP. Thanh Hóa

 

7.954

32.801.703

6.560

15

1.394

265

Công ty XD Trường An

Phố Môi, xã Quảng Tâm, H. Quảng Xương

 

5.826

20.043.075

4.009

22

1.817

266

CT CPXD & PT hạ tầng số 18

Đông Việt, Quảng Đông, H.. Quảng Xương

 

64.679

97.462.820

19.493

547

45.187

267

Công ty CP XD & DVTM Hoàng Thành

SN 147 Phố Môi

 

6.074

20.043.075

4.009

25

2.065

268

Công ty TNHH XD TM Kiên Cường

Thôn Đình Cường, xã Quảng Tâm, Quảng Xương

 

4.863

13.989.487

2.798

25

2.065

269

Công ty TNHH Vật liệu Vật tư Bến Thắm

Khu CN & dịch vụ TM Hoằng Kim, H. Hoằng Hóa

 

8.213

32.801.703

6.560

20

1.652

270

Công ty Cổ phần VLXD Bỉm Sơn

79 Nguyễn Ngọc Cừ, P. Ngọc Trạo, TX. Bỉm Sơn

 

45.457

92.114.267

18.423

291

27.034

271

Công ty TNHH 1 thành viên Thành Công

Số 5, khu công nghiệp Bắc Bỉm Sơn

 

10.509

13.989.487

2.798

83

7.711

272

Công ty TNHH XD - TM Hạnh Duy

203 Nguyễn Huệ, P. Phú Sơn - TX. Bỉm Sơn

 

10.741

32.801.703

6.560

45

4.181

273

Công ty TNHH - ĐTXD và Phát triển Đoàn Nam

Thôn Đông Trung 2 - Xã Hòa Bình - Hà Trung - TP. Thanh Hóa

 

4.256

20.043.075

4.009

3

248

274

Công ty TNHH DV Ô tô Quang Trung

208 Quang Trung, P. Ngọc Trạo

 

24.695

97.462.820

19.493

56

5.202

275

Công ty TNHH Thương mại Đại Cát Thành

Số nhà 10/2 đường Chương Dương, phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa

 

6.517

20.043.075

4.009

27

2.508

276

Công ty TNHH Đức Tuấn

Số nhà 99 Đội Cung, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa

 

5.402

20.043.075

4.009

15

1.394

277

Công ty CP SX VL xây dựng Tự Lực

Xã Đông Vinh, Đông Sơn, TH

 

30.455

97.462.820

19.493

118

10.962

278

Công ty Tiên Sinh

Số 264 Trần Phú, Ba Đình, TPTH

289646400

11.818

51.658.599

10.332

16

1.486

279

Công ty cổ phần Điện lực Thanh Hóa

Số 338 Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa

0373721447

11.798

37.624.230

7.525

46

4.273

280

Công ty TNHH Thịnh An (2)

Lô 208, đường Dương Đình Nghệ - TP. Thanh Hóa

0373724888

10.776

37.624.230

7.525

35

3.252

281

Công ty Huy hoàng

226 Quang Trung, P Ngọc Trạo TP. Thanh Hóa

0373852661

22.456

90.913.424

18.183

46

4.273

282

Công ty CP Đầu tư XD TVN

06 Đinh Liệt - phường Lam Sơn - TP. Thanh Hóa

0373859078

9.780

31.247.135

6.249

38

3.530

283

Công ty ĐTPT Bình Minh

23 Đội cung - P. Đông Thọ - TP. Thanh Hóa

 

11.112

32.801.703

6.560

49

4.552

284

Công ty TNHH CN Trần Đức (3)

239 Trường Thi, phường Trường Thi - TP. Thanh Hóa