• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch


 

Quyết định 375/QĐ-UBND năm 2019 công bố bãi bỏ các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Tải về Quyết định 375/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 375/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 02 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BÃI BỎ CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 257/TTr-SKHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục các quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể bị bãi bỏ theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chủ tịch UBND cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: Lãnh đạo và các CV;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

DANH MỤC

CÁC QUY HOẠCH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, SẢN PHẨM CỤ THỂ BỊ BÃI BỎ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM D, KHOẢN 1, ĐIỀU 59 LUẬT QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Kèm theo Quyết định s: 375/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Tên quy hoạch

Thời kỳ quy hoạch (hay thời gian bắt đầu-kết thúc)

Số Quyết định, ngày tháng năm phê duyệt

Cấp phê duyệt quy hoạch

1

Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2015-2030

2011/QĐ-UBND ngày 09/10/2014

UBND tỉnh

2

Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Đến năm 2010, định hướng 2020

1419/QĐ-UBND ngày 20/6/2007

UBND tỉnh

3

Quy hoạch Phát triển xuất bản - in - phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đến năm 2020, đnh hướng 2030

2430/QĐ-UBND ngày 11/10/2016

UBND tỉnh

4

Quy hoạch ngành dệt may tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

2013-2020, định hướng đến năm 2030

921/QĐ-UBND ngày 19/5/2015

UBND tỉnh

5

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu và quy hoạch định hướng mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Định hướng đến năm 2020

1208/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

UBND tỉnh

6

Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2012 - 2020

2015-2020

1590/QĐ-UBND ngày 21/08/2013

UBND tỉnh

7

Điều chỉnh bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông và địa bàn thị xã Hương Thủy

2015-2020

2463/QĐ-UBND ngày 19/5/2014

UBND tỉnh

8

Bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, giai đoạn 2015- 2020 trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy

2015-2020

1677/QĐ-UBND ngày 26/8/2015

UBND tỉnh

9

Bổ sung quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, giai đoạn 2015- 2020 trên địa bàn thành phố Huế, thị xã Hương Trà và thị xã Hương Thủy

2015-2020

1113/QĐ-UBND ngày 28/5/2018

UBND tỉnh

10

Quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

2015-2025

111/QĐ-UBND ngày 17/01/2015

UBND tỉnh

11

Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất, cung ứng giống nông, lâm, thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

2015-2025

2865/QĐ-UBND ngày 10/12/2015

UBND tỉnh

12

Quy hoạch phân vùng sử dụng đất các bãi tắm, điểm vui chơi giải trí cộng đồng bền vững vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

Từ 2013 đến 2025

628/QĐ-UBND ngày 03/4/2013

UBND tỉnh

13

Quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng, tượng, biểu tượng kiến trúc và vườn tượng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Đến 2020, định hướng đến 2030

3050/QĐ-UBND ngày 27/12/2017

UBND tỉnh

14

Quy hoạch phát triển khai thác hải sản và hậu cần nghề cá tỉnh TT.Huế đến năm 2025 tầm nhìn đến 2030

Đến 2025 tầm nhìn 2030

325/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

UBND tỉnh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 375/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 14/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 375/QĐ-UBND

141

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407509