• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Quyết định 3750/QĐ-BNG năm 2014 ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam theo Nghị định 75/2014/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ban hành

Tải về Quyết định 3750/QĐ-BNG
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

Số: 3750/QĐ-BNG

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN TUYỂN, QUẢN LÝ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 75/2014/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 7 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

Căn cứ Nghị định số 58/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao;

Căn cứ Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 5334/UBND-VX ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp tục ủy quyền thực hiện nhiệm vụ tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài tại công văn số 663/CV-FOSCO ngày 04 tháng 9 năm 2014 về việc đề nghị tiếp tục được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức cung ứng lao động cho các Cơ quan Ngoại giao, tổ chức và cá nhân nước ngoài theo Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (tên giao dịch: FOSCO) thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức có thẩm quyền tuyển, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các Tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (danh sách kèm theo) thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài có trách nhiệm:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động Việt Nam và văn bản đề nghị tuyển dụng người lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Tổ chức tuyển chọn, giới thiệu và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho người lao động Việt Nam để đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Định kỳ 06 (sáu) tháng, hằng năm hoặc đột xuất khi có yêu cầu phải tổng hợp báo cáo tình hình tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài theo phạm vi được giao về Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 10/QĐ-BNG ngày 06 tháng 01 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của Tổ chức Cung ứng lao động theo Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ.

Các ông Cục trưởng Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn phòng Bộ và Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ quan nước ngoài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- PTTg. Bộ trưởng Phạm Bình Minh;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Như Điều 3;
- Lưu: HC, CPVNGĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hoài Trung

 

DANH SÁCH

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3750/QĐ-BNG ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Ngoại giao)

1. Tỉnh Bình Thuận.

2. Tỉnh Bình Phước.

3. Tỉnh Tây Ninh.

4. Tỉnh Bình Dương.

5. Tỉnh Đồng Nai.

6. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

7. Thành phố Hồ Chí Minh.

8. Tỉnh Long An.

9. Tỉnh Tiền Giang.

10. Tỉnh Đồng Tháp.

11. Tỉnh Vĩnh Long.

12. Tỉnh An Giang.

13. Tỉnh Trà Vinh.

14. Tỉnh Bến Tre.

15. Thành phố Cần Thơ.

16. Tỉnh Hậu Giang.

17. Tỉnh Sóc Trăng.

18. Tỉnh Kiên Giang.

19. Tỉnh Bạc Liêu.

20. Tỉnh Cà Mau.

Danh sách này gồm 20 Tỉnh, Thành phố phía Nam trực thuộc Trung ương./.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
...
2. Tổ chức nước ngoài tại Việt Nam là cơ quan, tổ chức nước ngoài được cấp có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

a) Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, tiểu khu vực;

b) Văn phòng thường trú cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh và truyền hình nước ngoài;

c) Tổ chức quốc tế, tổ chức liên Chính phủ, tổ chức thuộc Chính phủ nước ngoài;

d) Tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 12/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3750/QĐ-BNG   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao   Người ký: Lê Hoài Trung
Ngày ban hành: 28/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3750/QĐ-BNG

241

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266938