• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


 

Quyết định 3766/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3766/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3766/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 5 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 7578-1:2017
ISO 6336-1:2006

Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - Phần 1: Nguyên lý cơ bản, giới thiệu và các hệ số ảnh hưởng chung

2.

TCVN 7578-5:2017
ISO 6336-5:2016

Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - Phần 5: Độ bền và chất lượng của vật liệu

3.

TCVN 12131:2017
ISO 9083:2001

Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - ng dụng cho các bánh răng dùng trong hàng hải

4.

TCVN 12132:2017
ISO 9085:2002

Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng - ng dụng cho các bánh răng dùng trong công nghiệp

5.

TCVN 12133:2017
ISO 17485:2006

Bánh răng côn - Hệ thống độ chính xác theo ISO

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3766/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 28/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3766/QĐ-BKHCN

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374900