• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp luật về Dịch vụ sử dụng đường bộ

 

Quyết định 3778/QĐ-UBND năm 2018 đính chính Quyết định 31/2017/QĐ-UBND, bãi bỏ Quyết định liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tải về Quyết định 3778/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3778/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2017/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 10 NĂM 2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU, BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU LIÊN QUAN ĐẾN PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔ TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nãm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Tờ trình số 2597/TTr-SGTVT ngày 14 tháng 11 năm 2018 về việc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đính chính Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Quyết định số 31/2017/QĐ- UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cụ thể:

Đính chính những văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn chưa đầy đủ tại các căn cứ pháp lý như sau:

a) Tại căn cứ pháp lý thứ 5 đính chính thành: Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ;

b) Tại căn cứ pháp lý thứ 7 đính chính thành: Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thủ trưởng các cơ quan liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Tuấn Quốc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3778/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Lê Tuấn Quốc
Ngày ban hành: 28/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3778/QĐ-UBND

177

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
408309