• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Tải về Quyết định 379/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 379/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định s 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư s01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một squy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình s 13/TTr-SLĐTBXH ngày 15/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được công bố tại Quyết định số 3359/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Các Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được phê duyệt tại Quyết định này thay thế cho các Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cùng tên đã được phê duyệt tại Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (VBĐT);
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TT.HĐND tỉnh; Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chánh Văn phòng UBND tnh;
- Trung tâm Công báo;
- Cổng TTĐT tỉnh; Cổng TTĐT CCHC tỉnh;
- Trung tâm CNTT và DVHCCTT tnh;
- Lưu: VT, P.KT, P.TCHC, P.KSTTHC, HThanh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Mã số TTHC: 1.000602, có 03 quy trình)

1.1 Trường hp thành lập mới Hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch và các thành viên hội đồng trường trung cấp công lp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Mã số quy trình: 1.000602-01)

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thi gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận h

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

07 ngày

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chc được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bsung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết).

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp.

05 ngày

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

05 ngày

 

c 4

Lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Phê duyệt h sơ.

- Chuyển bước tiếp theo.

Dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp.

Hoặc dự tho thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt;

Lãnh đo S

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bước tiếp theo.

Quyết định thành lập Hội đồng trường trung cấp

Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

­- Chuyển lại Bước trước.

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định thành lập Hội đồng trường, bnhiệm chủ tịch, các thành viên hội đng trường trung cấp

Hoặc văn bản thông báo từ chi giải quyết hồ sơ.

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị thành lập Hội đồng trường trung cấp;

- Quyết định thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp hoặc Văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

1.2 Trường hợp bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trung cấp công lập trc thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, S, Ủy ban nhân dân cấp huyện (thay thế cho Chủ tịch Hội đồng trường đã miễn nhiệm) (Mã số quy trình: 1.000602-02)

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thi gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận h

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu s 01 ban hành kèm theo Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

07 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết).

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hsơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trung cấp.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trung cấp

05 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

05 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý h sơ đã thm định; đồng ý với hồ sơ cp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Phê duyệt hồ sơ.

- Chuyển bước tiếp theo.

Dự thảo Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trung cấp.

Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hsơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

­- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đo S

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

 

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bước tiếp theo.

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trung cấp.

Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

 

- Lãnh đạo Sxem xét hồ sơ.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

­- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

c 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trung cấp.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phn hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trung cấp;

- Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường trung cấp hoặc Văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

1.3 Trường hợp bổ nhiệm các thành viên Hội đồng trường trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, S, y ban nhân dân cấp huyện (Thay thế cho các thành viên đã miễn nhiệm) (Mã số quy trình: 1.000602-03)

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đhồ sơ hợp lệ).

Cơ quan, đơn vị

c thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thi gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu s01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử tý, thẩm đnh hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

07 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thm đnh hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết).

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng trường trường trung cấp.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng trường trường trung cấp.

05 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đy đủ. không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chc được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

05 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Phê duyệt hồ sơ.

- Chuyển Bước tiếp theo.

Dự thảo quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng trường trường trung cấp.

Hoặc dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý vi hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bước tiếp theo.

Quyết định bnhiệm các thành viên Hội đồng trường trường trung cp Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý vi hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

­- Chuyển lại Bước trước.

 

01 ngày

 

Bước 6

Trkết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng trường trường trung cấp.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại SLao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm bổ nhiệm các thành viên Hội đồng trường trường trung cp;

- Quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng trường trung cấp hoặc Văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

2. Miễn nhiệm Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Mã số TTHC: 1.000584)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.000584)

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hp lệ).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thi gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận h

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện h sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu s03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hsơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm đnh hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

07 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trkết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết).

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo Sduyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình

 

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp.

05 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Chuyển bước 4

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

05 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Phê duyệt hồ sơ.

- Chuyển Bước tiếp theo.

Dự thảo Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp.

Hoặc dự tho văn bản thông báo từ chi giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo S

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bước tiếp theo.

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ.

- Nêu rõ ý kiến không đồng

­- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

0

 

Hồ sơ được lưu trtại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

- Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp;

- Quyết định miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp hoặc Văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

3. Cách chức Chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện (Mã số TTHC: 1.000570)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.000570)

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (ktừ ngày nhận đủ hsơ hợp lệ).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đề công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hsơ của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,5 ngày

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ

Phòng chuyên môn

 

 

07 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hsơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết).

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hsơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị b sung; kết thúc quy trình

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chc được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo Quyết định cách chức chtịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp.

05 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thm đnh hsơ đầy đủ, không hp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

05 ngày

 

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Phê duyệt hồ sơ.

- Chuyển bước tiếp theo.

Dự thảo Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp.

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý

­- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo S

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bước tiếp theo.

Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp

Hoặc thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

­- Chuyn lại bước trước.

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp;

- Quyết định cách chức chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp hoặc Văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

II. LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

1. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh (Mã số TTHC: 1.002393)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.002393)

Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hiện

Tên bước thực hin

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biu mẫu/kết quả

Thi gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận h

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận h sơ, kim tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tchức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ

Phòng chuyên môn

 

 

11 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn. Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý h sơ thm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bổ sung hsơ không tính vào thời gian giải quyết).

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hsơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thm định hồ sơ đy đủ, hợp lệ (kcả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thm định hồ sơ, dự thảo Quyết định trợ cấp thương tật hoặc Quyết định trợ cấp bệnh binh.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo Quyết định trợ cấp thương tật hoặc Quyết định trợ cp bệnh binh.

09 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hp lệ (kể cả hồ sơ b sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Chuyển bước 4.

Dự tho thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

09 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Phê duyệt hồ sơ.

- Chuyển bước tiếp theo.

Dự thảo Quyết định trợ cấp thương tật hoặc Quyết định trợ cấp bệnh binh.

Hoặc Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xlý hồ sơ đã thẩm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

­- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bước tiếp theo.

Quyết định trợ cấp thương tật hoặc Quyết định trợ cấp bệnh binh

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý vi hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

­- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định trợ cấp thương tật hoặc Quyết định trợ cấp bệnh binh.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

 

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ;

- Quyết định trợ cấp thương tật hoặc Quyết định trợ cấp bệnh binh hoặc Văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

 

2. Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động (Mã số TTHC: 2.000978)

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 2.000978)

Thời gian giải quyết: 14 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biu mẫu/kết quả

Thi gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận h

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn đcông dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chi tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu s02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/1 1/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,5 ngày

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

11 ngày

 

 

Trường hợp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hợp lệ, cần bổ sung

Công chứ được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và tr kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thẩm định; dự thảo Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bsung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết).

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, hp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo Quyết định trợ cấp thương tật.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo Quyết định trợ cp thương tật

09 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đầy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử h

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

09 ngày

 

Sở Lao đng - Thương binh và Xã hội

Bước 4

Lãnh đạo phòng xem xét

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Phê duyệt hồ sơ.

- Chuyển bước tiếp theo.

Dự thảo Quyết định trợ cấp thương tật

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý vi hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

­- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ; đồng ý vi hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bước tiếp theo.

Quyết định trợ cấp thương tật

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ.

- Nếu rõ ý kiến không đồng ý.

­- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Quyết định trợ cấp thương tật

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ;

- Quyết định trợ cấp thương tật hoặc Văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

III. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (Mã số TTHC: 1.004949).

Một quy trình thực hiện (Mã số quy trình: 1.004949)

Thời gian giải quyết: 29 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 15 ngày; UBND tỉnh: 07 ngày, cơ quan lấy ý kiến: 07 ngày).

Cơ quan, đơn vị

Bước thực hin

Tên bước thực hiện

Trách nhiệm thực hiện

Nội dung công việc thực hiện

Biểu mẫu/kết quả

Thời gian

Ghi chú

Sở Lao động - Thương binh và Xã hi

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin:

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Chuyển Phòng chuyên môn.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để công dân/ tổ chức bổ sung hồ sơ và in Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Kết thúc quy trình.

Trường hợp hồ sơ không đúng quy định thì in Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. Kết thúc quy trình.

- Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (Mu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Mu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018);

- Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (Mu s 03 ban hành kèm theo Thông tư s 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018).

0,5 ngày

 

Bước 2

Phân công xử lý

Lãnh đạo phòng chuyên môn

Phân công xử lý

Hồ sơ của cá nhân thực hiện thủ tục hành chính theo quy định.

0,5 ngày

 

Bước 3

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Phòng chuyên môn

 

 

8 ngày

 

 

Trường hp 1: Thẩm định hồ sơ nhưng chưa hp lệ, cn b sung

Công chức được giao xử lý hồ sơ, Lãnh đạo phòng chuyên môn, Lãnh đạo Sở, Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Công chức được giao xử lý hồ sơ thm định; dự thảo Thông báo đề nghị bsung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày (03 ngày chờ bsung hồ sơ không tính vào thời gian giải quyết).

- Chuyển Lãnh đạo Phòng xem xét dự thảo Thông báo.

- Chuyển Lãnh đạo Sở duyệt Thông báo.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi Thông báo cho cá nhân thực hiện thủ tục hành chính. Chuyển trường hợp 2 hoặc trường hợp 3.

Hoặc trường hợp cá nhân không bổ sung hồ sơ: Thực hiện hủy bỏ xử lý hồ sơ sau 03 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị bổ sung; kết thúc quy trình.

Thông báo đề nghị bổ sung hồ sơ

02 ngày

 

 

Trường hợp 2: Thm định hồ sơ đầy đ, hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản trình UBND tỉnh (Tờ trình liên Sở Lao động - TB&XH - Sở Tài chính) về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh (Tờ trình liên Sở Lao động-TB&XH - Sở Tài chính) về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tin thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

06 ngày

 

 

Trường hợp 3: Thẩm định hồ sơ đy đủ, không hợp lệ (kể cả hồ sơ bổ sung)

Công chức được giao xử lý hồ sơ

- Thẩm định hồ sơ, dự thảo văn bản thông báo từ chi giải quyết hồ sơ.

- Chuyển bước 4.

Dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

06 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hi

Bước 4

Xem xét hồ sơ, cho ý kiến

Lãnh đạo phòng chuyên môn

 

 

01 ngày

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thm định; đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Phê duyệt hồ sơ.

- Chuyển bước tiếp theo.

Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh (Tờ trình liên Sở Lao động-TB&XH - Sở Tài chính) về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo phòng xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

- Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

­- Chuyển lại bước trước.

 

01 ngày

 

 

Bước 5

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

 

 

0,5 ngày

 

 

 

Trường hợp 1: Lãnh đạo Sở xem xét hsơ; đồng ý với hsơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét, ký duyệt hồ sơ.

- Văn thư vào sổ, đóng dấu.

- Chuyển bước tiếp theo.

Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh (Tờ trình liên Sở Lao động-TB&XH - Sở Tài chính) về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, qutiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Chuyển bước tiếp theo.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ. Chuyển trường hợp 2, Bước 11.

0,5 ngày

 

 

 

Trường hợp 2: Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ nhưng không đồng ý với hồ sơ cấp dưới trình.

Lãnh đạo Sở

- Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ.

- Nêu rõ ý kiến không đồng ý.

­- Chuyển lại bước trước.

 

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 6

Phòng chuyên môn chuyển cơ quan có liên quan cho ý kiến

Phòng chuyên môn

Lấy ý kiến của cơ quan có liên quan

Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh (Tờ trình liên Sở Lao động-TB&XH - Sở Tài chính) về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, qutiền thưởng thực hiện năm trước và qutiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

0,5 ngày

 

Cơ quan liên quan

Bước 7

Cơ quan liên quan cho ý kiến

Cơ quan liên quan

Cho ý kiến góp ý

Dự thảo văn bản trình UBND tnh (Tờ trình liên Sở Lao động-TB&XH - Sở Tài chính) về việc phê duyệt qutiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và qutiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu.

07 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 8

Phòng chuyên môn tổng hp

Phòng chuyên môn

Tổng hp ý kiến góp ý

Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chi giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hi

Bước 9

Trình Lãnh đạo Sở xem xét

Phòng chuyên môn

Trình Lãnh đạo Sở xem xét, cho ý kiến

Dự thảo văn bản trình UBND tỉnh về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hi

Bước 10

Ký duyệt

Lãnh đạo Sở

Xem xét, ký duyệt

Văn bản trình UBND tỉnh về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

1,5 ngày

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hi

Bước 11

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông

Văn thư, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Vào sổ, đóng dấu; chuyển hồ sơ liên thông.

Văn bản trình UBND tỉnh về việc phê duyệt qutiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đi với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chsở hữu.

01 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 12

Thẩm định, ký duyệt

 

 

 

07 ngày

 

UBND tỉnh

Bước 12.1

Tiếp nhận hồ sơ

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin;

- Chuyển đến cán bộ, công chức theo phân công của Văn phòng UBND tỉnh.

Hồ sơ đề nghị phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, qutiền thưởng thực hiện năm trước và qutiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu

0.5 ngày

 

Bước 12.2

Thẩm định hồ sơ

Cán bộ, công chức được giao xử lý hồ sơ

Xử lý, thẩm định hồ sơ

Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ.

Dự thảo văn bản về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đi với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết h

03 ngày

 

Bước 12.3

Xử lý hồ sơ

Lãnh đạo Phòng/Ban chuyên môn

Xem xét, xử lý hồ sơ đã thẩm định.

Dự thảo văn bản về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

Bước 12.4

Xem xét hồ sơ

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

Xem xét, duyệt hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự thảo văn bản về việc phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Hoặc dự thảo văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

01 ngày

 

Bước 12.5

Ký duyệt

Chủ tịch UBND tỉnh

Xem xét, ký duyệt

Công văn phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

01 ngày

 

Bước 12.6

Phát hành và chuyển trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Phát hành và chuyển trả kết quả đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Công văn phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Hoặc văn bản thông báo từ chối giải quyết hồ sơ

0,5 ngày

 

Sơ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bước 13

Trả kết quả

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Trả kết quả

Công văn phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

Hoặc văn bn thông báo từ chối giải quyết hồ sơ.

0

 

Hồ sơ được lưu trữ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt qutiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đi với người quản lý công ty trách nhiệm hu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phlàm chủ sở hữu;

- Công văn phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước, quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 379/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa   Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 09/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 379/QĐ-UBND

395

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
465524