• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


 

Quyết định 3797/QĐ-BVHTTDL năm 2016 về thành lập Hội đồng thẩm định Dự án "Chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh" do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Quyết định 3797/QĐ-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt

B VĂN HÓA, TH THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3797/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN “CHỈNH LÝ, BỔ SUNG NỘI DUNG TRƯNG BÀY VÀ CẢI TẠO NÂNG CẤP HỆ THỐNG KỸ THUẬT BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Quyết định số 3755/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2015 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Quyết định số 1761/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án “Chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh”;

Căn cứ Công văn số 439/BTHCM ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Bảo tàng Hồ Chí Minh về việc danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định Dự án “Chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh, bao gồm các Ông (Bà) có tên dưới đây:

1. Bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó chủ tịch thường trực Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Thế Hùng, TS - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Phó chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Lưu Trần Tiêu, GS-TS - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam - Ủy viên;

5. Ông Đặng Văn Bài , PGS-TS- Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam- Ủy viên;

6. Ông Phạm Mai Hùng, PGS-TS- Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam- Ủy viên;

7. Nhà sử học Dương Trung Quốc - Hội khoa học lịch sử Việt Nam - Thành viên;

8. Ông Vũ Công Hội - Quyền Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ - Ban Tuyên giáo trung ương - Thành viên;

9. Ông Phạm Quốc Anh, PGS-TS - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Thành viên;

10. Ông Trần Hoàng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính- Thành viên;

11. Ông Phạm Định Phong- Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Thành viên;

12. Ông Nguyễn Vĩnh Giang - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, Tài chính - Thư ký Hội đồng;

Điều 2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm thẩm định các nội dung của Dự án “Chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh” theo các quy định hiện hành. Hội đồng tự giải thể khi Dự án “Chỉnh lý, bổ sung nội dung trưng bày và cải tạo nâng cấp hệ thống kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh” được phê duyệt.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được trích từ nguồn kinh phí thực hiện dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHTC, NVG (20).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3797/QĐ-BVHTTDL   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch   Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 01/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3797/QĐ-BVHTTDL

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330076