• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 38/QĐ-BXD năm 2017 về công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tải về Quyết định 38/QĐ-BXD
Bản Tiếng Việt

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN KHU VỰC THỊ TRẤN HOÀN LÃO MỞ RỘNG, HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH ĐẠT TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI IV

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại Tờ trình số 2177/TTr-UBND ngày 15/12/2016 về việc thẩm định, quyết định công nhận thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát triển đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí đô thị loại IV (trong đó khu vực nội thị dự kiến bao gồm thị trấn Hoàn Lão và các xã: Trung Trạch, Đồng Trạch, Đức Trạch, Hải Trạch, Thanh Trạch).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình; Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên môi trường, Công thương, Quốc phòng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Các Sở: Xây dựng, Nội vụ tỉnh Quảng Bình;
- Lưu: VT, Cục PTĐT (3b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 38/QĐ-BXD   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 23/01/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 38/QĐ-BXD

437

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
338701