• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 380/QĐ-UBND năm 2016 thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang

Tải về Quyết định 380/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 08 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG THUỘC SỞ XÂY DỰNG TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 592/BXD-GĐ ngày 01/4/2016 của Bộ Xây dựng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Giám định xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 226/TTr-SXD ngày 12/6/2016 và đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 229/BC-SNV ngày 23/9/2016 về việc thẩm định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Vị trí và chức năng

Chi cục Giám định xây dựng (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng công trình xây dựng, chất lượng sản phẩm xây dựng, an toàn lao động trong xây dựng và quản lý dịch vụ công thuộc phạm vi, lĩnh vực Sở Xây dựng quản lý.

Chi cục chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở Xây dựng; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng (sau đây gọi là Cục Giám định).

Chi Cục có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về quản lý chất lượng và giám định chất lượng công trình xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong các giai đoạn: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, bảo trì công trình, sự cố công trình xây dựng; quản lý điều kiện năng lực hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật; thực hiện thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán công trình xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng;

d) Tổ chức thực hiện giám định chất lượng công trình xây dựng, giám định chất lượng sản phẩm xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng theo phân công của Sở Xây dựng; theo dõi, tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng và Cục Giám định tình hình sự cố công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh;

đ) Tổ chức sát hạch để Sở Xây dựng cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân, chứng chỉ năng lực đối với tổ chức tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;

e) Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật và cung cấp thông tin để Sở Xây dựng đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng và an toàn lao động trong xây dựng theo quy định của pháp luật;

g) Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình; hướng dẫn giải quyết sự cố mất an toàn kỹ thuật trong thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định của pháp luật và Bộ Xây dựng;

i) Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ, thực hiện quản lý các hoạt động theo quy định của pháp luật;

k) Báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đề xuất với Sở Xây dựng và Cục Giám định về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao;

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Xây dựng giao.

3. Cơ cấu tổ chức

3.1. Lãnh đạo có: Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng.

3.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm:

+ Phòng Tổng hợp, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, chuyên viên tổng hợp, kế toán, thủ quỹ, lái xe, văn thư phục vụ.

+ Phòng Giám định và An toàn xây dựng, cơ cấu gồm: Trưởng phòng, 01 Phó trưởng phòng, các chuyên viên.

3.3. Đơn vị sự nghiệp thuộc chi cục: Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

Chuyển Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng nay trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng và đổi tên thành Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng.

a) Vị trí, chức năng:

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên trực thuộc Chi cục Giám định xây dựng; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật; có chức năng kiểm định, giám định phục vụ công tác giám định chất lượng công trình xây dựng, tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác được Chi cục Trưởng chi cục Giám định xây dựng giao theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm:

- Thực hiện thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình trong quá trình thi công xây dựng, tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng;

- Kiểm định, giám định phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng, giám định chất lượng công trình xây dựng trước khi đưa vào sử dụng hoặc thanh lý, chuyển đổi mục đích sử dụng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, thế chấp theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, chủ sử dụng...;

- Tư vấn, khảo sát-thiết kế, lập dự án đầu tư, lập quy hoạch chi tiết theo dự án, tư vấn giám sát xây dựng, tư vấn đấu thầu và lựa chọn nhà thầu với các công trình dân dụng công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi và nông nghiệp phát triển nông thôn; thực hiện các công việc tư vấn có liên quan khác theo quy định;

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế - dự toán các công trình: xây dựng dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và ngoài đô thị... theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất công trình phục vụ cho công tác lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế - dự toán xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn;

- Tư vấn thẩm tra nhiệm vụ khảo sát xây dựng; tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công, thẩm tra thiết kế - dự toán công trình: dân dụng - công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị và ngoài đô thị...; giám sát khảo sát xây dựng;

- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu xây lắp công trình, đấu thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật;

- Tham gia liên kết đào tạo, tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng, hoạt động xây dựng, quản lý dự án, phần mềm tin học xây dựng cho các cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và quy hoạch xây dựng. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ về lĩnh vực xây dựng;

- Chứng nhận hợp quy sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng khi có đủ năng lực theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Xây dựng và Chi cục Giám định giao

c) Cơ cấu tổ chức của Trung tâm.

- Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng nghiệp vụ:

+ Phòng hành chính tổng hợp.

+ Phòng Tư vấn xây dựng.

+ Phòng Giám định xây dựng.

+ Phòng thí nghiệm đất và vật liệu xây dựng LAS XD 531.

Cơ cấu của các Phòng, gồm: Trưởng phòng, các viên chức và người lao động.

4. Biên chế, số lượng người làm việc của Chi cục

Biên chế, số lượng người làm việc của Chi cục Giám định xây dựng do Sở Xây dựng cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế hiện có được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng Quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các phòng thuộc Chi cục; không để trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ của Chi cục.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nội vụ, Xây dựng; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- PCVP UBND tỉnh;
- TP, PTP: TH, NC, QHĐTXD;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Huấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 380/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 08/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Văn thư, lưu trữ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 380/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331480