• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Kế hoạch sử dụng đất

 

Quyết định 380/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Quyết định 380/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Công văn số 17/HĐND-THKT ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 47/TTr-STNMT-QLĐĐ ngày 07 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Huế với các nội dung như sau:

1. Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại khu đất ký hiệu OTM1, OTM5, OTM6 thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương, tọa lạc tại phường An Đông và phường Xuân Phú.

- Diện tích: 98.000 m2

- Loại đất hiện trạng:

+ Đất trồng lúa: 52.900 m2

+ Đất ở đô thị: 18.000 m2

+ Đất tín ngưỡng: 1.000 m2

+ Đất nuôi trồng thủy sản: 8.000 m2

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 100 m2

+ Đất cơ sở giáo dục: 2.000 m2

+ Đất giao thông, đất thủy lợi, đất bằng chưa sử dụng: 16.000 m2

2. Dự án nghiên cứu đầu tư tại các lô CTR11, CTR12 thuộc khu A - đô thị mới An Vân Dương, tọa lạc tại phường An Đông

- Diện tích: 28.000 m2

- Loại đất hiện trạng:

+ Đất trồng lúa: 21.000 m2

+ Đất giao thông: 2.000 m2

+ Đất thủy lợi: 3.000 m2

+ Đất chưa sử dụng: 2.000 m2

3. Dự án Bến xe thuyền số 5 Lê Lợi tọa lạc tại phường Vĩnh Ninh

- Diện tích: 1.759,9 m2

- Loại đất hiện trạng:

+ Đất có mục đích công cộng: 265,9 m2

+ Đất cơ sở văn hóa: 746,0 m2

+ Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối: 594,6 m2

+ Đất bằng chưa sử dụng: 153,4 m2

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Huế có trách nhiệm:

1. Tổ chức công bố, công khai bổ sung kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

2. Thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất thành phố Huế được phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử t
nh;
- Lưu VT, ĐC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Ngọc Thọ

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 380/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế   Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 08/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 380/QĐ-UBND

250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375704