• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Phê duyệt quy hoạch

 

Quyết định 3826/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Tải về Quyết định 3826/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3826/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 DỰ ÁN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT MÁY KÉO BỐN BÁNH HẠNG TRUNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP BỈM SƠN, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1471/2005/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bỉm Sơn; Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ hạ tầng kỹ thuật quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A - khu công nghiệp Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 249/TTr-XDCB/VEAM ngày 16 tháng 8 năm 2016; của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 5085/TTr-SXD ngày 12 tháng 9 năm 2016 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư sản xuất máy kéo bn bánh hạng trung tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh gii:

Khu đất nghiên cứu quy hoạch tại Lô CN-8, Khu A Khu công nghiệp Bỉm Sơn. Ranh giới được xác định như sau:

- Phía Bắc: giáp đường C-C4;

- Phía Nam: giáp đường E1-E4;

- Phía Đông: giáp mương thoát nước;

- Phía Tây: giáp đường C2A-D1A.

2. Tính chất, chức năng: nhà máy sản xuất máy kéo bốn bánh hạng trung.

3. Quy hoạch sử dụng đất:

STT

KH ô đất

Chc năng khu đất

Diện tích đất (m2)

Diện tích  xây dựng

Mật đxây dựng

Din tích sàn XD

Tầng cao tối đa

I

GIAI ĐOẠN 1

74.776

34.432

42,7

34.517

2

1

CN1

Đt xây dựng nhà máy

33.728

30.880

 

33.452

2

2

KB1

Bãi thành phẩm

5.400

600

 

600

1

3

KB2

Bãi phế liệu 1

1.890

200

 

200

1

4

HT1

Trạm bơm nước thải

675

120

 

120

1

5

HT2

Trạm bơm nước sạch

221

40

 

40

1

6

CX1

Cây xanh

10.618

30

 

30

1

9

CX2

Cây xanh

5.578

30

 

30

1

10

CX3

Cây xanh

3952

45

 

45

1

11

Đất giao thông

12.714

 

 

 

 

II

GIAI ĐOẠN 2

50.648

34.730

68,6

37.971

2

1

CN2

Đất xây dựng nhà máy

37.130

34.500

 

37.741

2

2

KB3

Bãi phế liệu 2

1.890

200

 

200

1

3

CX4

Cây xanh

2.739

0

 

0

1

4

CX5

Cây xanh

5.012

30

 

0

 

 

Đất giao thông

3.877

 

 

 

 

Tổng diện tích khu đất

125.424

66.675

53,2

 

 

4. Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan:

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan được nghiên cứu giải quyết trên cơ sở dây truyền công năng và tính chất của Nhà máy sản xuất máy kéo bn bánh hạng trung. Hình khối, màu sắc hài hòa, hiện đại phù hợp với kiến trúc toàn khu công nghiệp, tạo diện mạo đẹp cho các trục đường C-C4, C2A-D1A, E1-E4.

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Tuân thủ các yêu cầu kthuật và thống nhất các điểm đấu nối kỹ thuật với các cơ quan quản lý chuyên ngành khi sử dụng hệ thống các công trình hạ tng kỹ thuật hiện có của khu vực (đường giao thông, thoát nước, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc, phòng cháy và chữa cháy ...).

5.1. Quy hoạch giao thông:

- Hệ thống đường giao thông đối ngoại: tuân thủ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu A - khu công nghiệp Bỉm Sơn - tỉnh Thanh Hóa được duyệt.

- Hệ thống đường giao thông nội bộ:

+ Mặt cắt 1-1: lòng đường 2x7,5m; vỉa hè 2x4,0m; phân cách gia 3,0m.

+ Mặt cắt 1*-1*: lòng đường 10,5m; vỉa hè 2x3,0m.

+ Mặt cắt 2-2: lòng đường 7,5m; vỉa hè 2x3,0m.

+ Mặt cắt 3-3: lòng đường 7,5m; vỉa hè 2x3,0m.

+ Mặt cắt 3*-3*: lòng đường 7,5m; vỉa hè 2x3,0m.

5.2. Quy hoạch san nn:

Chia làm hai khu vực:

- Khu vực phía Tây Bc: cao độ từ +23,30m đến +23,50m; độ dốc 0,59%, hướng dốc về phía đường C2A-D1A;

- Khu vực phía Đông Nam: cao độ từ +23,00m đến +23,30m; độ dốc 0,6%, hướng dốc về phía đường E1-E4.

5.3. Quy hoạch thoát nước:

- Thoát nước mưa: toàn bộ lượng nước mưa được thu gom bằng hệ thống cống rãnh nội bộ, thoát vào hệ thống thoát nước mưa của Khu A Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

- Thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:

+ Nước thải sinh hoạt và sản xuất được xử lý đạt tiêu chuẩn trong khu vực dự án, sau đó được bơm ti khu xử lý nước thải của nhà máy ô tô VEAM lân cận dự án.

+ Vệ sinh môi trường: rác thải được thu gom và tập trung, đưa về khu xử lý chất thải rắn chung của Nhà máy ô tô VEAM.

5.4. Quy hoạch cấp điện:

Nguồn điện được lấy từ trạm biến áp 110Kv/22Kv đặt tại đường C2A-D1A, điểm đấu nối trên đường điện trung thế dọc theo đường C2A-D1A.

5.5. Quy hoạch cấp nước:

Nguồn cấp nước cho dự án lấy từ trạm cấp nước chung của Khu A Khu công nghiệp Bỉm Sơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Tng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ bản vẽ quy hoạch theo quyết định phê duyệt để Sở Xây dựng kiểm tra, đóng dấu thẩm định, lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, UBND thị xã Bỉm Sơn theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn; Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 Quyết định;
- Ch
tịch UBND tnh;
- Lưu: VT, CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3826/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Ngô Văn Tuấn
Ngày ban hành: 04/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3826/QĐ-UBND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327027