• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3828/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Quyết định 403/QĐ-UBND về phân công công việc giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021

Tải về Quyết định 3828/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3828/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 10 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 403/QĐ-UBND NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2019 VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC GIỮA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sđiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ kết luận của Thường trực Thành ủy tại phiên họp ngày 01 tháng 10 năm 2020;

Căn cứ kết luận của Ban cán sự đảng UBND thành phố tại phiên họp ngày 30 tháng 9 năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân thành ph.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung phân công công tác đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh như sau:

Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố: Điều hòa, phối hợp các hoạt động chung của các Phó Chủ tịch UBND thành phố khi Chủ tịch UBND thành phố đi vắng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố, các Ủy viên UBND thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- BTVTU, TT HĐND TP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP;
- UBMTTQVN TP, các hội, đoàn thể;
- Các BQLDA;
- VP: CPVP, các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu: VT, TKTH
.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3828/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 12/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3828/QĐ-UBND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467775