• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản pháp luật về Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 

Quyết định 3833/QĐ-BGTVT năm 2015 Chương trình xây dựng Nghị định quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo

Tải về Quyết định 3833/QĐ-BGTVT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3833/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CHỦ TRÌ SOẠN THẢO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 2179/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 6 năm 2015 về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình xây dựng các Nghị định quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do Bộ Giao thông vận tải chủ trì soạn thảo (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị:

a) Các Tổng cục, Cục, Vụ chủ trì soạn thảo, chủ trì tham mưu trình văn bản có trách nhiệm:

- Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ xây dựng văn bản;

- Gửi báo cáo về Vụ Pháp chế tiến độ xây dựng, trình văn bản trước ngày 23 hàng tháng.

b) Vụ Pháp chế có trách nhiệm:

- Đăng tải Quyết định và danh mục các văn bản lên Cổng thông tin điện tử của Bộ sau khi Bộ trưởng ký Quyết định ban hành Chương trình.

- Chủ trì tổ chức hướng dẫn, kiểm tra đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thuộc ngành giao thông vận tải.

- Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình. Hàng tháng, báo cáo Bộ trưởng và các Thứ trưởng kết quả thực hiện Chương trình của Bộ và của từng Tổng cục, Cục, Vụ.

c) Vụ Tài chính, Văn phòng Bộ, các Tổng cục, Cục chịu trách nhiệm bố trí đủ kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định từ nguồn ngân sách và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác.

d) Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo chung trong Chương trình công tác của Bộ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, PC. 

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRÌNH CHÍNH PHỦ NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3833/QĐ - BGTVT ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Tên văn bản

Cơ quan soạn thảo

Cơ quan trình và cơ quan phối hợp

Thời gian Cơ quan soạn thảo trình Bộ

Thời gian
Bộ trình Chính phủ

Thứ trưởng

phụ trách

Ghi chú

Đề cương chi tiết

Dự thảo VBQPPL

1

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên và người lái phương tiện thủy nội địa.

Cục ĐTNĐ

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, ATGT, QLDN; Thanh tra Bộ

Tháng 10/2015

Tháng 1/2016

Tháng 5/2016

Nguyễn Nhật

- CV giao nhiệm vụ số 12090/BGTVT-PC ngày 10/9/2015.

- Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

2

Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, QLDN, TC, ATGT, MT; Ttra Bộ

Tháng 12/2015

Tháng 2/2016

Tháng 5/2016

Lê Đình Thọ

- Trên cơ sở nâng các quy định tại Thông tư số 11/2009/TT-BGTVT ngày 24/06/2009 quy định về điều kiện đối với Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lên thành Nghị định.

- Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

3

Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ đào tạo, sát hạch lái xe

TCĐBVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, QLDN, TC, ATGT; Ttra Bộ

Tháng 12/2015

Tháng 2/2016

Tháng 6/2016

Lê Đình Thọ

- Trên cơ sở nâng các quy định tại Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015 lên thành Nghị định.

- Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

4

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

TCĐBVN

Vụ ATGT

Các Vụ: PC, VT, QLDN, TC, KHĐT, KCHTGT;

Ban PPP; Ttra Bộ

Cục QLXD&CLCT

 

Tháng 3/2016

Tháng 8/2016

Nguyễn Hồng Trường

- Sửa đổi, bổ sung nội dung về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông và dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông.

- Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ. 

5

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

TCĐBVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, QLDN, TC, ATGT, KHCN; Ttra Bộ

Cục ĐKVN

Cục Y tế

 

Tháng 3/2016

Tháng 8/2016

Lê Đình Thọ

Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

6

Nghị định quy định điều kiện của cơ sở đóng mới, hoán cải và sửa chữa phục hồi tàu biển

Cục ĐKVN

Vụ KHCN

Các Vụ: PC, VT, ATGT, KHCHT, QLDN, MT; TTra Bộ;

Cục HHVN

Tháng 1/2016

Tháng 4/2016

Tháng 8/2016

Nguyễn Văn Công

Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

7

Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng

Cục HKVN

Vụ PC

Các Vụ: ATGT, VT, KHCN, QLDN, TC, TCCB, MT, HTQT; Ttra Bộ

Tháng 2/2016

Tháng 5/2016

Tháng 8/2016

Nguyễn Nhật

Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

8

Nghị định về điều kiện kinh doanh vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển (thay thế Nghị định số 30/2014/NĐ-CP ngày 14/04/2014 của Chính phủ)

Cục HHVN

Vụ VT

Các Vụ: PC, QLDN, TC, HTQT, ATGT, MT; Ttra Bộ

Tháng 3/2016

Tháng 5/2016

Tháng 9/2016

Nguyễn Văn Công

Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

9

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt

Cục ĐSVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, TCCB, ATGT,QLDN, TC; Ban PPP; Ttra Bộ

 

Tháng 4/2016

Tháng 10/2016

Nguyễn Ngọc Đông

- Sửa đổi, bổ sung nội dung về điều kiện kinh doanh đường sắt đô thị.

- Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

10

Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Cục HHVN

Vụ KCHT

Các Vụ: PC, KHCN, VT, QLDN, TC, HTQT, ATGT, KHĐT, MT; Ban PPP; Ttra Bộ

Tháng 3/2016

Tháng 7/2016

Tháng 11/2016

Nguyễn Văn Công

Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

11

Nghị định quy định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Cục HHVN

Vụ PC

Các Vụ: VT, QLDN, TC, ATGT, MT, TCCB, KHĐT; Ttra Bộ

Tháng 3/2016

Tháng 7/2016

Tháng 11/2016

Nguyễn Văn Công

- Trong Nghị định có nội dung về điều kiện cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải.

- Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

12

Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải

Cục HHVN

Vụ TCCB

Các Vụ: PC, VT, QLDN, TC, HTQT, ATGT; Ttra Bộ

Tháng 2/2016

Tháng 6/2016

Tháng 12/2016

Nguyễn Văn Công

Thời gian trình Chính phủ sẽ điều chỉnh theo Chương trình công tác của Chính phủ.

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3833/QĐ-BGTVT   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đinh La Thăng
Ngày ban hành: 29/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3833/QĐ-BGTVT

232

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
320036