• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật Hải quan

 

Quyết định 3840/QĐ-TCHQ năm 2016 về xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Hong Myung do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Quyết định 3840/QĐ-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3840/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V XÓA NỢ TIỀN THUẾ PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH HONG MYUNG

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cĐiều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt;

Xét đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hà Nội tại công văn số 3120/HQHN-TXNK ngày 29/8/2016 và công văn số 3859/HQHN-TXNK ngày 19/10/2016 (kèm hồ sơ) về việc đề nghị xóa nợ tiền thuế đối với Công ty TNHH Hong Myung;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công ty TNHH Hong Myung (Mã số thuế 2600271485 địa chỉ khu công nghiệp Thụy Vân, Tp. Việt Trì), được xóa khoản tiền phạt chậm nộp thuế còn nợ tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội (tờ khai đăng ký năm 2004, 2005 tính phạt chậm nộp đến ngày 18/4/2007), do Công ty không còn hoạt động, cơ quan chức năng đã bán tài sản và thu hồi nợ thuế, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định số 19/QĐ-BQL ngày 28/6/2007 thu hồi Giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Hong Myung Việt Nam.

Tổng số tiền phạt chậm nộp thuế xóa nợ tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội là: 225.744.092 đồng (Hai trăm hai mươi lăm triệu, bảy trăm bn mươi bn nghìn, không trăm chín mươi hai đồng).

Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu và Chánh văn phòng Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 2;
-
Ban Quản lý các khu CN tỉnh Phú Thọ;
- Website Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3840/QĐ-TCHQ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 04/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3840/QĐ-TCHQ

143

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330572