• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 3854/QĐ-UBND năm 2015 về kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Tải về Quyết định 3854/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3854/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015 - 2016 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2416/TTr-GDĐT-VP ngày 04 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016; điều chỉnh kịp thời thời gian nghỉ học của học sinh khi thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí cho học sinh học bù; bố trí thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: các PVP;
- Các phòng CV;
- Lưu VT, (VX/Nh).

KP.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2015 - 2016

 CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3254/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

Các ngành học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học Kỳ II

Ngày bế giảng năm học

Các kỳ thi và xét tốt nghiệp.

1. Mầm non

Thứ hai 07/9/2015

Thứ bảy 05/9/2015

Từ 07/9/2015 đến 09/01/2016
18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Từ 11/01/2016 đến 20/5/2016
17 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

20/5/2016

 

2. Tiểu học

Thứ hai 17/8/2015

Thứ bảy 05/9/2015

Từ 17/8/2015 đến 31/12/2015
18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Từ 04/01/2016 đến 20/5/2016
17 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

23 - 27/5/2016

Xét hoàn thành chương trình Tiểu học trước ngày 15/6/2016

3. THCS

Thứ hai 17/8/2015

Thứ bảy 05/9/2015

Từ 17/8/2015 đến 26/12/2015
19 tuần thực hiện chương trình

Từ 28/12/2015 đến 21/5/2016
18 tuần thực hiện chương trình

23 - 27/5/2016

 - Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2016.

 - Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 trước 31/7/2016

4. THPT

Thứ hai 17/8/2015

Thứ bảy 05/9/2015

Từ 17/8/2015 đến 26/12/2015 19 tuần thực hiện chương trình

Từ 28/12/2015 đến 21/5/2016
18 tuần thực hiện chương trình

23 - 27/5/2016

- Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp quốc gia ngày 06, 07, 08/01/2016

5.GDTX
(BT THCS)

Thứ hai 17/8/2015

Thứ bảy 05/9/2015

Từ 17/8/2015 đến 26/12/2015 16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

Từ 28/12/2015 đến 21/5/2016
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

23 - 27/5/2016

Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2016.

6. GDTX (BT THPT)

Thứ hai 17/8/2015

Thứ bảy 05/9/2015

Từ 17/8/2015 đến 26/12/2015 16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

Từ 28/12/2015 đến 21/5/2016
16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

23 - 27/5/2016

 

Ghi chú:

- Ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật Lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.

- Nghỉ tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 01/02/2016 (23 tháng Chạp đến hết ngày Âm lịch) 14/02/2016 (Mùng 7 tháng 01 Âm lịch).

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3854/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Hứa Ngọc Thuận
Ngày ban hành: 06/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/09/2015   Số công báo: Số 43
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3854/QĐ-UBND

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287348