• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giao thông đường bộ


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 3859/QĐ-BKHCN năm 2017 công bố Tiêu chuẩn quốc gia thiết kế cầu đường bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3859/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3859/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 12 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 11823-1:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 1: Yêu cầu chung

2.

TCVN 11823-2:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí

3.

TCVN 11823-3:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng

4.

TCVN 11823-4:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu

5.

TCVN 11823-5:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 5: Kết cấu bê tông

6.

TCVN 11823-6:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 6: Kết cấu thép

7.

TCVN 11823-9:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu

8.

TCVN 11823-10:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 10: Nền móng

9.

TCVN 11823-11:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 11: Mố, trụ và tường chắn

10.

TCVN 11823-12:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm

11.

TCVN 11823-13:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 13: Lan can

12.

TCVN 11823-14:2017

Thiết kế cầu đường bộ - Phần 14: Khe co giãn và gối cầu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3859/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3859/QĐ-BKHCN

385

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378417