• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Quyết định 3860/QĐ-UBND năm 2016 về chuyển đổi hình thức quản lý dự án đối với dự án đầu tư xây dựng công trình do Sở Y tế, tỉnh Bình Định làm Chủ đầu tư

Tải về Quyết định 3860/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3860/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH DO SỞ Y TẾ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 501/TTr-SYT ngày 26/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển đổi hình thức quản lý dự án đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình UBND tỉnh đã giao cho Sở Y tế làm Chủ đầu tư; cụ thể như sau:

1. Đối với các hạng mục công trình thuộc các dự án Sở Y tế đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu trước ngày 31/10/2016 thì tiếp tục thực hiện theo hình thức: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

2. Đối với các hạng mục công trình thuộc các dự án Sở Y tế chưa triển khai và chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu, thì từ ngày 01/11/2016 thực hiện chuyển đổi theo hình thức: Chủ đầu tư ủy thác quản lý dự án (thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh).

Điều 2. Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh có trách nhiệm thực hiện quản lý dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K1, K14, K15.

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3860/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3860/QĐ-UBND

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330611