• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3860/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

Tải về Quyết định 3860/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3860/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 11 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1120/TTr-SCT ngày 17 tháng 10 năm 2014 về việc đề nghị điều chỉnh Quy hoạch và di dời chợ Yên Dạ, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành; chợ Chiều, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 đối với chợ Yên Dạ, xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành và chợ Chiều (chợ Thái Hanh), xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa.

(Có Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng

 


PHỤ LỤC

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020,  ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025 TẠI PHỤ LỤC 2, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 606/QĐ-UBND NGÀY 06/3/2014 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH
(Kèm theo Quyết định số: 3860/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

STT

Tên chợ

Địa chỉ

Quy hoạch đến năm 2020, định hướng đến 2025

Hạng chợ

Chợ ĐM, và BB phát luồng

Chợ chuyên doanh

Chợ biên giới, cửa khẩu

Chợ dân sinh

Diện tích tối thiểu
(m2)

Vốn đầu tư
(Triệu đồng)

Giai đoạn
 thực hiện

Cải tạo, mở rộng

Giữ nguyên

Quy hoạch mới

Di dời

Xóa bỏ

I

II

III

NN

XHH

2013- 2015

2016-2020

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

….

 

12

Thiệu Hóa

28

11

1

11

5

3

-

3

25

1

-

 

27

74.260

-

63.500

17

10

 

..

 

19

Thái Hanh

 Xã Thiệu Hòa

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

2.000

 

1.500

1

 

 

..

 

..

 

17

Thạch Thành

29

20

-

7

2

-

-

1

28

1

-

 

28

96.374

21.000

31.000

24

5

 

..

 

6

Chợ Yên Dạ

Xã Thạch Bình

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

1

4.268

500

1.000

1

 

 

..

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3860/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Nguyễn Đình Xứng
Ngày ban hành: 07/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3860/QĐ-UBND

100

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261407