• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật công nghệ thông tin


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Quyết định 3866/QĐ-BKHCN năm 2017 về hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Quyết định 3866/QĐ-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3866/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Cht lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 8021-1:2008
ISO/IEC 15459-1:2006

Công nghệ thông tin - Mã phân định đơn nhất - Phần 1: Mã phân định đơn nhất đối với các đơn vị vận tải

2.

TCVN 8021-2:2008
ISO/IEC 15459-2:2006

Công nghệ thông tin - Mã phân định đơn nhất - Phần 2: Thủ tục đăng ký.

3.

TCVN 8021-3:2009
ISO/IEC 15459-3:2006

Công nghệ thông tin - Mã phân định đơn nhất - Phần 3: Quy tắc chung đối với các mã phân định đơn nhất.

4.

TCVN 8021-4:2009
ISO/IEC 15459-4:2008

Công nghệ thông tin - Mã phân định đơn nhất - Phn 4: Vật phẩm riêng.

5.

TCVN 8021-5:2009
ISO/IEC 15459-5:2007

Công nghệ thông tin - Mã phân định đơn nhất - Phần 5: Mã phân định đơn nhất đối với vật phẩm là đơn vị vận tải có th quay vòng (RTIs).

6.

TCVN 8021-6:2009
ISO/IEC 15459-6:2007

Công nghệ thông tin - Mã phân định đơn nhất - Phần 6: Mã phân định đơn nhất đối với đơn vị nhóm sản phẩm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3866/QĐ-BKHCN   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Văn Tùng
Ngày ban hành: 29/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3866/QĐ-BKHCN

286

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
374902