• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3868/QĐ-UBND năm 2014 công bố danh mục văn bản còn hiệu lực do huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Quyết định 3868/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3868/QĐ-UBND

Bình Chánh, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN CÒN HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Tờ trình số 92/TTr-TP ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Trưởng phòng Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành còn hiệu lực thuộc đối tượng hệ thống hóa trong kỳ báo cáo năm 2006 - năm 2013 (Đính kèm danh mục văn bản)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Huyện, Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tươi

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NĂM 2006 - 2013
(Kèm theo Quyết định số 3868/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành văn bản

Tên gọi văn bản Trích yếu nội dung của văn bản

Tình trạng khiếm khuyết của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

1

Quyết định

20/2006/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2006

Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng không nhân dân huyện Bình Chánh

 

07/04/2006

 

2

Quyết định

25/2006/QĐ-UBND

Ngày 4/5/2006

Về việc ban hành quy chế hoạt động Quy chế tạm thời về tổ chức, quản lý và hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ thu gom rác dân lập trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

11/05/2006

 

3

Quyết định

05/2007/QĐ-UBND

Ngày 9/2/2007

Về việc ban hành chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, giáo dục trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

16/02/2007

 

4

Quyết định

06/2007/QĐ-UBND Ngày 6/3/2007

Về việc ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

13/03/2007

 

5

Quyết định

07/2007/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan Hành chính sự nghiệp

 

27/09/2007

 

6

Quyết định

08/2007/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2007

Về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại tại cơ quan hành chính sự nghiệp

 

27/09/2007

 

7

Quyết định

02/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

8

Quyết định

03/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

9

Quyết định

04/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

10

Quyết định

05/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

11

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

12

Quyết định

07/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

13

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

14

Quyết định

09/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

15

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Thanh tra huyện Bình Chánh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

16

Quyết định

11/2008/QĐ-UBND

Ngày 24/6/2008

Về thành lập Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/07/2008

 

17

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/05/2010

 

18

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/05/2010

 

19

Quyết định

05/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Thanh tra thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/05/2010

 

20

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

21/05/2010

 

21

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

21/05/2010

 

22

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2010

Về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 01/7/2011

21/05/2010

 

23

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2010

Về ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh

 

01/06/2010

 

24

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2010

Về thành lập Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

27/92010

 

25

Quyết định

13/2010/QĐ-UBND

Ngày 20/9/2010

Về thành lập Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

27/92010

 

26

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND

Ngày 3/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

 

10/03/2011

 

27

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND

Ngày 3/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

 

10/03/2011

 

28

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

 

07/04/2011

 

29

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

 

07/04/2011

 

30

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

 

07/04/2011

 

31

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

 

07/04/2011

 

32

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

 

07/04/2011

 

33

Quyết định

09/2011/QĐ-UBND

Ngày 4/4/2011

Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân huyện Bình Chánh

 

11/04/2011

 

34

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND

Ngày 1/7/2011

Về sửa đổi bổ sung Điểm b, Khoản 2 Điều 3 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2010

 

08/07/2011

 

35

Quyết định

11/2011/QĐ-UBND

Ngày 20/7/2011

Về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 31/3/2011

 

27/07/2011

 

36

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/09/2011

 

37

Quyết định

15/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/09/2011

 

38

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Qui Đức, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/09/2011

 

39

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/9/2011

Về phê duyệt Đề án nông thôn mới xã Đa Phước, huyện Bình Chánh giai đoạn 2011 - 2015

Đã được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 13/10/2011

15/09/2011

 

40

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND

Ngày 23/9/2011

Về sửa chữa, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường ban hành kèm theo Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 14/5/2010 của UBND huyện Bình Chánh

 

30/09/2011

 

41

Quyết định

19/2011/QĐ-UBND

Ngày 13/10/2011

Về sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND , Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND , Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh

 

20/10/2011

 

42

Quyết định

20/2011/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2011

Ban hành Quy định về việc khen thưởng khi thôi việc đối với Trưởng (Phó) ấp, khu phố; Tổ trưởng (Tổ phó) Tổ nhân dân, Tổ dân phố trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

01/01/2012

 

43

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND

Ngày 10/11/2011

Về ban hành Quy định khu vực, đường phố, địa điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nơi để phế thải vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

28/11/2011

 

44

Quyết định

22/2011/QĐ-UBND

Ngày 22/11/2011

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Bình Chánh

 

29/12011

 

45

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2011

Ban hành Kế hoạch kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức

 

01/01/2012

 

46

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND

Ngày 14/3/2012

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất huyện Bình Chánh

 

20/03/2012

 

47

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

Ngày 06/6/2012

Về sửa đổi bổ sung một số nội dung của Chỉ thị số 03/2010/CT - UBND và Chỉ thị số 04/2010/CT - UBND ngày 10/6/2010

 

13/06/2012

 

48

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND

Ngày 7/10/2012

Ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích văn hóa được xếp hạng cấp Thành phố trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

14/10/2012

 

49

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND

Ngày 10/1/2013

Ban hành Kế hoạch chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và ngân sách Huyện; Chương trình công tác của UBND huyện Bình Chánh năm 2013

 

17/01/2013

 

50

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND

Ngày 31/5/2013

Ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị trực thuộc Phòng Quản lý đô thị huyện Bình Chánh

 

07/06/3013

 

51

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND

Ngày 6/5/2008

Về tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới

 

06/05/2008

 

52

Chỉ thị

03/2010/CT-UBND

Ngày 10/6/2010

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 6/6/2012

17/06/2010

 

53

Chỉ thị

04/2010/CT-UBND Ngày 10/6/2010

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh

Đã được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 6/6/2012

17/06/2010

 

54

Chỉ thị

02/2011/CT-UBND

Ngày 14/01/2011

Về tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

21/01/2011

 

55

Chỉ thị

05/2011/CT-UBND

Ngày 16/3/2011

Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2011/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu, tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

 

16/03/2011

 

56

Chỉ thị

07/2011/CT-UBND

Ngày 4/7/2011

Về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Kế hoạch 5 năm (2011-2015) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XI của Đảng

 

04/07/2011

 

57

Chỉ thị

08/2011/CT-UBND

Ngày 7/7/2011

Về triển khai thực hiện các văn bản pháp luật quy định điều kiện về an ninh, trất tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Huyện

 

14/07/2011

 

58

Chỉ thị

06/2012/CT-UBND

Ngày 14/5/2012

Về tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn Huyện

 

21/05/2012

 

59

Chỉ thị

07/2012/CT-UBND

Ngày 14/5/2012

Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

21/05/2012

 

60

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND

Ngày 13/9/2012

Về nhiệm vụ và giải pháp tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Bình Chánh từ nay đến năm 2015

 

02/10/2012

 

61

Chỉ thị

01/2013/CT-UBND

Ngày 10/01/2013

Về triển khai công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2013

 

17/01/2013

 

62

Chỉ thị

03/2013/CT-UBND Ngày 6/9/2013

Về nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Bình Chánh

 

13/09/2013

 

Tổng số: 62 văn bản

 

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3868/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Văn Tươi
Ngày ban hành: 28/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/04/2014   Số công báo: Số 23
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3868/QĐ-UBND

83

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
226344