• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3869/QĐ-UBND năm 2016 Quy định số lượng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Tải về Quyết định 3869/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3869/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP , Nghị định số 39/2012/NĐ-CP và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25/7/2016 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 692/TTr-SNV ngày 07/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định số lượng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Sở Nội vụ, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc thực hiện Quy định này đến các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được UBND tỉnh thành lập và ủy quyền thành lập tại Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 13/5/2016.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Trưởng các Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Quốc Dũng

 

QUY ĐỊNH

SỐ LƯỢNG CỜ THI ĐUA CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định)

I. CÁC CỤM THI ĐUA THUỘC TỈNH: 02 cờ, cụ thể:

1. Cụm thi đua các huyện Trung du - Miền núi phân bổ 01 cờ;

2. Cụm thi đua các huyện Đồng bằng - Thị xã - Thành phố phân bổ 01 cờ.

II. CÁC KHỐI THI ĐUA THUỘC TỈNH: 22 cờ, cụ thể:

1. Khối Kinh tế phân bổ 01 cờ;

2. Khối Tài chính phân bổ 01 cờ;

3. Khối Tham mưu - Tổng hợp phân bổ 02 cờ;

4. Khối Nội chính phân bổ 02 cờ (01 Cờ tặng cho các đơn vị lực lượng vũ trang; 01 cờ tặng cho các đơn vị còn lại);

5. Khối Văn hóa - Xã hội phân bổ 01 cờ;

6. Khối Mặt trận và các Đoàn thể - Chính trị - Xã hội phân bổ 02 cờ;

7. Khối các cơ quan Đảng phân bổ 02 cờ;

8. Khối các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp và Trung tâm Giáo dục Thường xuyên phân bổ 02 cờ (01 Cờ tặng cho các Trường Đại học, Cao đẳng; 01 cờ tặng cho các Trường Trung cấp, Trung tâm);

9. Khối Cơ quan hành chính, sự nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phân bổ 01 cờ;

10. Khối Sản xuất - Kinh doanh và Dịch vụ phân bổ 02 cờ;

11. Khối Sản xuất - Kinh doanh phân bổ 02 cờ;

12. Khối Kinh doanh - Dịch vụ Trung ương phân bổ 01 cờ;

13. Khối Sản xuất - Kinh doanh Trung ương phân bổ 01 cờ;

14. Khối Ngân hàng - Bảo hiểm phân bổ 02 cờ.

III. CỜ THI ĐUA CÁC SỞ, NGÀNH, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VÀ ĐƠN VỊ TƯƠNG ĐƯƠNG: 64 cờ, cụ thể:

1. Sở Công Thương phân bổ: 02 cờ

a) Tặng 01 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu lĩnh vực thương mại hoặc xuất khẩu;

b) Tặng 01 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu lĩnh vực Dệt may - Da dày hoặc hàng tiêu dùng.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phân bổ: 03 cờ

a) Tặng các Trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 cờ;

b) Tặng Chi cục quản lý nhà nước trực thuộc có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 01 cờ;

c) Tặng doanh nghiệp lâm nghiệp hoặc Hạt Kiểm lâm huyện, liên huyện có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu lĩnh vực lâm nghiệp: 01 cờ.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch phân bổ: 02 cờ

a) Tặng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu công tác bảo tồn, bảo tàng, văn hóa - văn nghệ - thể dục - thể thao: 01 cờ;

b) Tặng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu về phát triển ngành dịch vụ - du lịch: 01 cờ.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ: 01 cờ

Tặng các Trung tâm, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành Lao động - Thương binh và Xã hội: 01 cờ.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo phân bổ: 22 cờ

a) Tặng Khối các Trường Mầm non thuộc 05 huyện Trung du - Miền núi: Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu khối Mầm non: 01 cờ;

b) Tặng Khối các Trường Mầm non thuộc 06 huyện Đồng bằng - Thị xã - Thành phố: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu khối Mầm non: 03 cờ;

c) Tặng Khối các Trường Tiểu học thuộc 05 huyện Trung du - Miền núi: Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu khối Tiểu học: 02 cờ;

d) Tặng Khối các Trường Tiểu học thuộc 06 huyện Đồng bằng - Thị xã - Thành phố: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu khối Tiểu học: 05 cờ;

đ) Tặng Khối các Trường Trung học cơ sở thuộc 05 huyện Trung du - Miền núi: Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu khối Trung học cơ sở: 02 cờ;

e) Tặng Khối các Trường Trung học cơ sở 06 huyện Đồng bằng - Thị xã - Thành phố: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu khối Trung học cơ sở: 04 cờ;

g) Tặng Khối các Trường Trung học phổ thông đóng trên địa bàn 05 huyện Trung du - Miền núi: Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu khối Trung học phổ thông: 01 cờ;

h) Tặng Khối các Trường Trung học phổ thông đóng trên địa bàn 06 huyện Đồng bằng - Thị xã - Thành phố: Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước, thị xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu khối Trung học phổ thông: 03 cờ;

i) Tặng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành Giáo dục và Đào tạo: 01 cờ.

6. Sở Y tế phân bổ: 03 cờ

a) Tặng các Trung tâm, đơn vị sự nghiệp, chi cục trực thuộc Sở có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành y tế: 01 cờ;

b) Tặng Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, trực thuộc Sở có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành y tế: 01 cờ;

c) Tặng Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành y tế tuyến huyện: 01 cờ.

7. Liên minh các Hợp tác xã tỉnh phân bổ: 02 cờ

a) Tặng Khối các Hợp tác xã có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu các Hợp tác xã thuộc lĩnh vực nông nghiệp: 01 cờ;

b) Tặng Khối các Hợp tác xã có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu các Hợp tác xã thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp (tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, tín dụng…): 01 cờ.

8. Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh phân bổ: 02 cờ

a) Tặng Khối các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Long Mỹ, khu công nghiệp Phú Tài có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu về hiệu quả, sản xuất kinh doanh: 01 cờ.

b) Tặng Khối các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Nhơn Hòa, khu kinh tế Nhơn Hội có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu về hiệu quả, sản xuất kinh doanh: 01 cờ.

9. Cục Thuế tỉnh phân bổ: 02 cờ

a) Tặng Chi Cục thuế các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu về công tác thu thuế: 01 cờ;

b) Tặng doanh nghiệp nộp thuế có số nộp giá trị lớn và thực hiện tốt chế độ chính sách về thuế dẫn đầu ngành thuế: 01 cờ.

10. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội phân bổ: 01 cờ

Tặng phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu Ngân hàng Chính sách xã hội.

11. Cục Thống kê tỉnh phân bổ: 01 cờ

Tặng Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành Thống kê.

12. Kho bạc Nhà nước tỉnh phân bổ: 01 cờ

Tặng Kho bạc Nhà nước các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu Kho bạc.

13. Bảo hiểm xã hội tỉnh phân bổ: 01 cờ

Tặng cơ quan Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành Bảo hiểm xã hội.

14. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phân bổ: 02 cờ

a) Tặng Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng Bộ Chỉ huy Quân sự: 01 cờ;

b) Tặng Khối thi đua cơ quan Quân sự các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng ở địa phương: 01 cờ.

15. Công an tỉnh phân bổ: 03 cờ

a) Tặng Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc Công an tỉnh có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc: 01 cờ;

b) Tặng Khối thi đua Công an các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc: 01 cờ;

c) Tặng Khối thi đua Công an các phường, thị trấn, đồn (lực lượng chính quy) có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào Vì an ninh Tổ quốc: 01 cờ.

16. Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh phân bổ: 01 cờ

Tặng các Phòng, Trung tâm trực thuộc có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

17. Bộ Chỉ huy Bộ Đội biên phòng tỉnh phân bổ: 02 cờ

a) Tặng Khối thi đua các phòng trực thuộc có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng Bộ Chỉ huy: 01 cờ;

b) Tặng Khối thi đua các đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (Đồn biên phòng, Đại đội, Hải đội) có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua bảo vệ an ninh tuyến biển, hải đảo: 01 cờ.

18. Tòa án nhân dân tỉnh phân bổ: 01 cờ

Tặng Tòa án nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành Tòa án.

19. Cục Thi hành án dân sự tỉnh phân bổ: 01 cờ

Tặng Chi cục Thi hành án Dân sự các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành Thi hành án Dân sự tỉnh.

20. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phân bổ: 01 cờ

Tặng Viện Kiểm sát nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có thành tích xuất sắc toàn diện, dẫn đầu ngành Kiểm sát tỉnh.

21. Cờ thi đua cho cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh: 10 cờ

Tặng cho các ban, trung tâm, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, cơ quan đảng, đoàn thể tương đương có tư cách pháp nhân chưa được phân bổ Cờ thi đua hoặc các sở, ban, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có thành tích đặc biệt xuất sắc để đủ điều kiện tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các hạng nhân kỷ niệm năm chẵn, các ngày thành lập của cơ quan, đơn vị. Tặng xã có thành tích tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

IV. CỜ THI ĐUA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ PHÂN BỔ: 33 cờ (mỗi huyện, thị xã, thành phố được phân bổ: 03 cờ)

Tặng đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua thuộc huyện, thị xã, thành phố có phong trào thi đua xuất sắc toàn diện được bình chọn dẫn đầu các cụm, khối thi đua. Nếu các huyện, thị xã, thành phố chưa tổ chức cụm, khối thi đua không có suy tôn từ cụm, khối thi đua thì không xét tặng.

V. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN

1. Điều kiện

a) Chậm nhất đến ngày 10/3 hàng năm, các sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị tương đương và các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp phải có bản đăng ký thi đua của đơn vị gửi UBND tỉnh đăng ký Cờ thi đua của UBND tỉnh hoặc Cờ thi đua của Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ). Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo chậm nhất đến ngày 10/10 hàng năm;

b) Cờ thi đua của UBND tỉnh trong năm chỉ được xét tặng một lần cho một cơ quan, đơn vị.

2. Tiêu chuẩn chung

a) Đối với các ban, trung tâm, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, ngành và tương đương hoặc các phòng, ban và tương đương thuộc cấp huyện phải là đơn vị đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, có chi bộ, tổ công đoàn trở lên mới xem xét đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh;

b) Các cơ quan, đơn vị được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh là đơn vị phát triển toàn diện, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác, đặc biệt phải có mô hình mới, nhân tố mới, dẫn đầu về lĩnh vực được đề nghị tặng Cờ thi đua và phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21/11/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị tương đương; các huyện, thị xã, thành phố; trưởng cụm, khối thi đua được UBND tỉnh phân bổ cờ thi đua phải làm tốt một số nội dung cụ thể sau đây:

1. Hàng năm phải có kế hoạch cụ thể tổ chức cụm, khối thi đua, tổ chức phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong phạm vi sở, ngành, đơn vị, địa phương. Xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí, thang điểm cho phù hợp để xét tặng Cờ thi đua của sở, ngành, địa phương tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) để theo dõi;

2. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị tương đương, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh phải tổ chức kiểm tra, phúc tra đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của sở, ngành, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

3. Riêng Cờ thi đua tặng cho doanh nghiệp, sau khi tổ chức kiểm tra, phúc tra xong, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nếu xét thấy cần thì xin ý kiến các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan thẩm định trước khi trình UBND tỉnh;

4. Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng cho cụm, khối mỗi năm được xét tặng một lần do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy việc phân bổ Cờ thi đua không còn phù hợp thì các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cụm, khối thi đua được phân bổ cờ phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ) đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3869/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3869/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331826