• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 388/QĐ-UBND năm 2015 về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang

Tải về Quyết định 388/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 388/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 12 tháng 3 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Công văn số 4859-CV/TU ngày 10 tháng 02 năm 2015 của Tỉnh ủy Hà Giang về việc trích Kết luận số 341-KL/TU ngày 05 tháng 2 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ, gồm 19 sở và cơ quan ngang sở (gọi chung là sở).

1. Các sở được tổ chức thống nhất theo quy định của Chính phủ, gồm 17 sở:

1.1. Sở Nội vụ;

1.2. Sở Tư pháp;

1.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư;

1.4. Sở Tài chính;

1.5. Sở Công thương;

1.6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

1.7. Sở Giao thông vận tải;

1.8. Sở Xây dựng;

1.9. Sở Tài nguyên và Môi trường;

1.10. Sở Thông tin và Truyền thông;

1.11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

1.12. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch;

1.13. Sở Khoa học và Công nghệ;

1.14. Sở Giáo dục và Đào tạo;

1.15. Sở Y tế;

1.16. Thanh tra tỉnh;

1.17. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Các sở được tổ chức theo đặc thù của tỉnh Hà Giang, gồm 02 sở

2.1. Sở Ngoại vụ;

2.2. Ban Dân tộc.

Điều 2. Giám đốc các sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức xây dựng đề án kiện toàn và dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của sở, văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Nội vụ gửi Sở Nội vụ thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1111/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ.

Điều 4. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 388/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang   Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 12/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 388/QĐ-UBND

211

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287481