• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Quyết định 3882/QĐ-UBND năm 2017 bãi bỏ Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Tải về Quyết định 3882/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3882/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC CHỈ THỊ DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 1870/STP-XDKTVB ngày 12 tháng 10 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 34 Chỉ thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành (Có Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

DANH MỤC

CÁC CHỈ THỊ DO UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ
(Kèm theo Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

1

Chỉ thị

02/2008/CT-UBND ngày 09/9/2008

Về việc tăng cường quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và chuyển đổi các Ban QLDA cấp huyện, Ban QLDA các ngành cấp tỉnh thành tổ chức tư vấn quản lý chuyên nghiệp.

LĨNH VỰC LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

2

Chỉ thị

08/2012/CT-UBND ngày 16/5/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC LUẬT VỀ THUẾ

3

Chỉ thị

09/CT-UB ngày 29/8/1989

Về việc thu thuế hàng hóa bia rượu, thuốc lá ngoại và sử dụng tem thuế hàng hóa bia, rượu, thuốc lá ngoại

4

Chỉ thị

04/CT-UB ngày 16/01/1991

Về việc triển khai đăng ký kinh doanh và kê khai đăng ký nộp thuế

5

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 23/3/1992

Về việc tăng cường công tác tổ chức quản lý thu thuế trên địa bàn tỉnh

6

Chỉ thị

09/CT-UB ngày 02/3/1993

Về việc lập sổ thuế đến hộ gia đình

7

Chỉ thị

41/CT-UB ngày 09/11/1993

V/v tăng cường quản lý kinh doanh xi măng và chống thất thu thuế ở lĩnh vực buôn bán vật liệu xây dựng

8

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 30/3/1996

Về việc tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải tư nhân

LIÊN QUAN LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, ĐẢM BẢO AN NINH, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI Ở ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

9

Chỉ thị

40/CT-UB ngày 18/11/1991

Về việc quy định bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

10

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 02/6/1994

Về bảo vệ hệ thống tải điện 500KV Bắc - Nam

11

Chỉ thị

05/1998/CT-UBND ngày 03/3/1998

Về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản

12

Chỉ thị

07/1998/CT-UBND ngày 07/3/1998

Về việc chủ động phòng chống cháy rừng và ngăn chặn phá rừng làm nương rẫy

13

Chỉ thị

08/1998/CT-UBND ngày 14/3/1998

Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát giết mổ động vật, kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm có nguồn gốc động vật, lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động giết mổ, buôn bán động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh

14

Chỉ thị

09/1998/CT-UBND ngày 14/3/1998

Về việc tiếp tục tăng cường phòng chống bệnh dại

15

Chỉ thị

20/1998/CT-UBND ngày 19/5/1998

Về việc tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm

16

Chỉ thị

22/1999/CT-UBND ngày 14/5/1999

Về việc thực hiện quy chế huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy đối với lực lượng phòng cháy, chữa cháy quần chúng

17

Chỉ thị

11/2000/CT-UB ngày 29/3/2000

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ về Công an xã

18

Chỉ thị

37/2000/CT-UB ngày 03/10/2000

Về việc đẩy mạnh phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX và tăng cường quản lý khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

19

Chỉ thị

04/2001/CT-UB ngày 21/02/2001

Về việc tăng cường chấn chỉnh công tác kiểm tra, kiểm soát và đẩy mạnh lưu thông hàng hóa xuất, nhập khẩu trên tuyến quốc lộ 12A

20

Chỉ thị

10/2001/CT-UB ngày 23/3/2001

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam

21

Chỉ thị

27/2001/CT-UB ngày 31/7/2001

Về việc tăng cường quản lý tàu thuyền neo đậu trên khu vực sông Gianh, sông Lý Hòa và sông Nhật Lệ

22

Chỉ thị

38/2002/CT-UB ngày 17/12/2002

Về việc xử lý đối với mô tô, xe máy lưu hành trên đường giao thông không có giấy tờ, nguồn gốc và chủ sở hữu hợp pháp

23

Chỉ thị

18/2003/CT-UB ngày 14/5/2003

Về việc chống buôn lậu, gian lận thương mại, kết hợp chống SARS từ tàu buôn lậu Trung Quốc về

24

Chỉ thị

26/2003/CT-UB ngày 23/7/2003

Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý, bảo vệ và sử dụng động vật hoang dã, quý hiếm

25

Chỉ thị

31/2003/CT-UB ngày 11/8/2003

Về việc tăng cường quản lý nguyên liệu thủy sản xuất khẩu

26

Chỉ thị

35/2003/CT-UB ngày 16/8/2003

Về việc triển khai thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ

27

Chỉ thị

25/2004/CT-UB ngày 03/8/2004

Về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy chợ, trung tâm thương mại

28

Chỉ thị

01/2007/CT-UBND ngày 09/5/2007

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

29

Chỉ thị

03/2008/CT-UBND ngày 03/10/2008

Về việc tăng cường quản lý các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

30

Chỉ thị

23/1998/CT-UBND ngày 20/7/1998

Về việc tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động, vệ sinh lao động

31

Chỉ thị

45/2000/CT-UB ngày 23/11/2000

Về việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

32

Chỉ thị

18/2004/CT-UB ngày 30/6/2004

Về việc tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, bản khu vực biên giới”

33

Chỉ thị

24/2004/CT-UB ngày 23/7/2004

Về việc thanh tra, kiểm tra các loại thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài từ vệ tinh (TVRO)

34

Chỉ thị

10/2011/CT-UBND ngày 03/8/2011

Về việc tăng cường bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên vùng biển tỉnh Quảng Bình

Tổng cộng: 34 văn bản

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3882/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình   Người ký: Nguyễn Tiến Hoàng
Ngày ban hành: 30/10/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 3882/QĐ-UBND

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
378709