• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 389/QĐ-BCĐ năm 2016 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn

Tải về Quyết định 389/QĐ-BCĐ
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 389/QĐ-BCĐ

Bắc Kạn, ngày 25 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số: 1014/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 2991/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Ủy viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số: 368/TTr-SGDĐT ngày 10 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 389/QĐ-BCĐ ngày 25 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do UBND tỉnh quyết định thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động, Chỉ thị của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực khai thực hiện Nghị quyết số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Điều 2. Quy chế này áp dụng cho các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ thư ký Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn. Các thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo, thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo về những nhiệm vụ được phân công.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của đơn vị mình trong công tác chỉ đạo điều hành hoạt động trong phạm vi trách nhiệm được giao.

Chương II

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN

Điều 4. Trách nhiệm của Trưởng ban Chỉ đạo

1. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Lãnh đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

3. Chủ trì và kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Trách nhiệm của Phó Trưởng ban Chỉ đạo

1. Phó Trưởng ban Thường trực

a) Giúp trưởng ban trực tiếp điều phối các hoạt động của Ban Chỉ đạo để triển khai thực hiện công tác đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

b) Thay mặt Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được Trưởng ban ủy quyền; chủ trì các cuộc họp của Ban Chỉ đạo theo sự ủy quyền của Trưởng ban Chỉ đạo.

c) Thừa ủy quyền của Trưởng ban Chỉ đạo xử lí các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo.

2. Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo

a) Tham mưu cho Trưởng ban Chỉ đạo chỉ đạo các Sở, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc triển khai đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao.

b) Kiểm tra, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các Sở, Ngành, UBND huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Trách nhiệm của các Ủy viên

1. Ủy viên thường trực

a) Các ủy viên thường trực quyết định thành lập tổ giúp việc đặt tại cơ quan mình để phối hợp với Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo.

Tham mưu triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chỉ đạo xây dựng hoàn thiện, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách có liên quan để đổi mới giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho tỉnh.

b) Giúp Trưởng ban đôn đốc, kiểm tra thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án có tính liên ngành để tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, dạy nghề.

c) Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

2. Các Ủy viên

a) Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về việc tham mưu các nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo yêu cầu của Nghị quyết số: 29-NQ/TW; Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh trong lĩnh vực được giao phụ trách.

b) Chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao cho ngành trong Kế hoạch hành động của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số: 2366/QĐ-UBND ngày 24/12/2015.

c) Chỉ đạo, triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án quốc gia, cơ chế, chính sách, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ được giao của ngành trong việc thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo.

d) Nghiên cứu đề xuất thực hiện các chủ trương, chiến lược, giải pháp thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo.

Điều 7. Trách nhiệm của Tổ Thư ký

1. Tổ trưởng Tổ Thư ký

a) Điều phối, sắp xếp các hoạt động của Ban Chỉ đạo, của Trưởng Ban Chỉ đạo phù hợp với hoạt động chung của UBND tỉnh.

b) Ký các thông báo, biên bản họp của Ban Chỉ đạo, thường trực Ban Chỉ đạo và các văn bản có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chức năng thẩm quyền được giao.

c) Tham mưu, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo về kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của Ban Chỉ đạo; xây dựng kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo trên cơ sở tổng hợp, đề xuất của các Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổng hợp báo cáo hoạt động của Ban Chỉ đạo.

d) Giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các nhiệm vụ liên ngành khác có liên quan đến lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề của các ngành, địa phương.

đ) Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Tổ Thư ký; là đầu mối phối hợp các bộ phận giúp việc Ủy viên thường trực, phối hợp công tác với các tổ chức tư vấn Ban Chỉ đạo (nếu có).

2. Thành viên Tổ Thư ký

a) Xây dựng Dự thảo Chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo; đôn đốc điều hành các hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ của các Sở, Ngành, địa phương; tổng hợp báo cáo hoạt động chung của Ban Chỉ đạo; giúp Trưởng ban Chỉ đạo đôn đốc việc thực hiện những quyết định, kết luận của Ban Chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban Chỉ đạo giao.

b) Làm đầu mối phối hợp công tác với các tổ giúp việc Ủy viên thường trực và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố; phối hợp và hỗ trợ hoạt động của tổ tư vấn (nếu có).

c) Kiến nghị lãnh đạo Ban Chỉ đạo yêu cầu các Sở, Ngành, địa phương cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho Ban Chỉ đạo.

d) Lưu giữ hồ sơ tài liệu liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 8. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 01 lần/năm. Trường hợp cần thiết, Trưởng ban Chỉ đạo quyết định triệu tập họp đột xuất. Thành phần tham dự cuộc họp đột xuất do Trưởng ban Chỉ đạo quyết định.

Điều 9. Chế độ thông tin báo cáo

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo theo các hình thức: Báo cáo trực tiếp, báo cáo bằng văn bản, báo cáo thông qua các phiên họp định kỳ và đột xuất. Nội dung báo cáo gồm những vấn đề sau:

a) Tình hình thực hiện những công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

b) Nội dung và kết quả các hội nghị, cuộc họp khi được Trưởng ban ủy quyền tham dự hoặc chỉ đạo các hội nghị đó.

c) Kết quả làm việc và những kiến nghị của Sở, Ban, Ngành địa phương, đối tác hoặc khi tham gia làm việc với các đoàn nước ngoài.

2. Các Sở, Ban, Ngành, địa phương được giao thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến giáo dục, đào tạo, dạy nghề thực hiện chế độ báo cáo hàng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban Chỉ đạo.

3. Tổ Thư ký có trách nhiệm xây dựng Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện hàng năm về hoạt động của Ban Chỉ đạo, gửi xin ý kiến các ủy viên Ban Chỉ đạo trước khi trình Trưởng ban.

Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo các hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ thư ký. Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ thư ký theo quy định của nhà nước.

2. Việc sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Cuối năm Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp quyết toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo, tổ thư ký vào quyết toán ngân sách hàng năm của Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Điều 11. Quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo cấp tỉnh với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố

Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố có trách nhiệm:

1. Quán triệt các nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, triển khai thực hiện các nội dung đổi mới giáo dục và đào tạo tại địa phương.

2. Giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của mình có liên quan đến công tác đổi mới giáo dục và đào tạo; thực hiện thông tin báo cáo theo yêu cầu của Ủy viên thường trực và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trưởng ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo các ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo, các ủy viên Ban Chỉ đạo, Tổ Thư ký thực hiện Quy chế này. Trong quá trình thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo, có những vấn đề phát sinh hoặc cần sửa đổi, bổ sung, do Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 389/QĐ-BCĐ   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 25/03/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 389/QĐ-BCĐ

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330531