• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


 

Quyết định 39/2016/QĐ-UBND Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

Tải về Quyết định 39/2016/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2016/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 27 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ;

Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng và Báo cáo thẩm định số 112/BC-STP ngày 21/7/2016 của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND ngày 06/01/2009 của UBND tỉnh, Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh, Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 22/3/2010 của UBND tỉnh, Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Nam Định và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Như Điều 3;
- Website tỉnh, công báo tỉnh;
- Lưu: Vp1, Vp3, Vp5 TDT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Đình Nghị

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Nam Định)

UBND phường (xã, thị trấn)
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……../…….

Nam Định, ngày... tháng... năm 20....

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
(định kỳ 6 tháng/lần, vào ngày 15/6 và 15/11 hằng năm)

Kính gửi: Phòng có chức năng quản lý xây dựng...

Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 14 Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành theo Quyết định số..../…./QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND phường (xã, thị trấn) …………….. báo cáo tình hình khởi công công trình xây dựng trên địa bàn trong 6 tháng (hoặc một năm) như sau:

TT

Tên công trình/Địa điểm xây dựng

Dự án thuộc nhóm/Tổng mức đầu tư

Tên chủ đu tư/Địa chỉ và điện thoại liên hệ/Cấp Quyết định đầu tư

Cp công trình/Diện tích XD/ Tổng diện tích sàn/Số tầng

Giy phép xây dựng số

Tên nhà thầu khảo sát địa chất công trình

Tên nhà thầu tư vấn thiết kế

Tên nhà thầu TVGS

Tên nhà thầu thi công XD

Ngày, tháng,năm khởi công/Dự kiến thời gian hoàn thành

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(ký tên, đóng dấu)

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 39/2016/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định   Người ký: Phạm Đình Nghị
Ngày ban hành: 27/09/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 39/2016/QĐ-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
333233