• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật


Văn bản pháp luật về Định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng

 

Quyết định 39/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Tải về Quyết định 39/2018/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2018/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 166/TTr-STC ngày 17 tháng 10 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng (chủng loại, số lượng) máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với các đối tượng sau:

a) Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (ngoại trừ Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Sở Tài nguyên và Môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức);

c) Đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Các ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước;

đ) Tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động;

e) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị các huyện, thành phố (viết tắt là Các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp huyện) thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng

1. Danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị được thực hiện theo các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này như sau:

a) Phụ lục I: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan Đảng;

b) Phụ lục II: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh;

c) Phụ lục III: Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

2. Trường hợp phát sinh nhu cầu trang bị thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, slượng) để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 11 năm 2018.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Quyết định này; Kiểm tra, giám sát việc mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

2. Căn cứ vào hoạt động cụ thể của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị; dự toán ngân sách được duyệt hàng năm và danh mục máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này, người có thẩm quyền theo quy định được Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công quyết định việc mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Kho bạc Nhà nước căn cứ chủng loại, số lượng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại các Phụ lục kèm theo Quyết định này thực hiện kiểm soát chi và thanh toán khi cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện mua sắm.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Giám đốc kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tnh;
- Sở Tư pháp;
- Như Điều 5;
- LĐVP; KT1; QTTV;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.VP UBND tỉnh.
(Dương Thảo 2018 QĐ QPPL)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Dương Văn Thắng

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN ĐẢNG
(Kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

I

Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

1

Máy Photocopy siêu tốc

cái

2

2

Máy vi tính cấu hình cao

cái

2

3

Máy chiếu

bộ

3

4

Máy in siêu tốc

cái

1

5

Máy in giấy A3

cái

1

6

Máy chủ phục vụ ảo hóa

bộ

6

7

Tủ đĩa lưu trữ SAN 16G Fibre Channel, 2U-24 drive

bộ

2

8

SAN Switch Brocade 300 Ports-On-Demand 8Gb FC Switch (8 x 8G SFP + 16 Empty Ports)

bộ

2

9

Hệ thống UPS Eaton 9PX11KiRT 11kVa/10kW (hoặc tương đương)

bộ

1

10

Thiết bị ghi âm

bộ

1

II

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

 

1

Máy chHPE Proliant

cái

1

2

Máy trạm

cái

1

3

Thiết bị Switch

cái

1

4

Máy vi tính cấu hình cao

cái

1

5

Máy chiếu

bộ

1

6

Máy in kim

cái

1

III

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

1

Máy chủ HPE Proliant

cái

1

2

Máy trạm

cái

1

3

Thiết bị Switch

cái

1

4

Máy vi tính cấu hình cao

cái

1

5

Máy chiếu

bộ

1

6

Máy ảnh tích hợp quay phim

cái

1

IV

Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

 

1

Máy chủ HPE Proliant

cái

1

2

Máy trạm

cái

1

3

Thiết bị Switch

cái

1

4

Máy vi tính cấu hình cao

cái

1

5

Máy chiếu

bộ

1

6

Thiết bị ghi hình

bộ

1

7

Thiết bị ghi âm

bộ

1

V

Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

 

1

Máy chủ HPE Proliant

cái

1

2

Máy trạm

cái

1

3

Thiết bị Switch

cái

1

4

Máy chiếu

bộ

1

5

Máy vi tính cấu hình cao

cái

1

VI

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

 

 

1

Máy chủ HPE Proliant

cái

1

2

Máy trạm

cái

1

3

Thiết bị Switch

cái

1

4

Máy chiếu

bộ

1

5

Máy vi tính cấu hình cao

cái

1

VII

Đảng ủy khối

 

 

1

Máy photocopy siêu tốc

cái

1

2

Máy in kim

cái

1

3

Máy chiếu

bộ

1

4

Máy chủ HPE Proliant

cái

1

5

Máy trạm

cái

1

6

Thiết bị Switch

cái

1

7

Máy vi tính cấu hình cao

cái

1

VIII

Báo Tây Ninh

 

 

1

Máy vi tính Precision 7820 Tower XCTO Base

cái

3

2

Máy in HP LaserJet Enterprise M706N (A3, Network)

cái

1

3

Máy quay 4K

cái

2

VII

Các huyện ủy, Thành ủy
(Tiêu chuẩn, định mức đối với 01 cơ quan, đơn vị)

 

 

1

Máy Photocopy siêu tốc

cái

1

2

Máy vi tính cấu hình cao

cái

1

3

Máy in kim

cái

1

4

Máy chiếu

bộ

1

5

Máy chủ HPE Proliant

cái

1

6

Máy trạm

cái

1

7

Thiết bị Switch

cái

1

 

PHỤ LỤC I

TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tnh Tây Ninh)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa

I

Ủy ban nhân dân tnh

 

 

a

Văn phòng Ủy ban nhân dân tnh

 

 

1

Hệ thống âm thanh, máy chiếu, màn chiếu...

hệ thống

1

2

Hệ thống máy chủ Server

bộ

1

3

Máy vi tính xách tay cấu hình cao

cái

20

4

Máy scan tài liệu cấu hình cao

cái

4

5

Máy chụp hình

cái

1

6

Máy quay phim

cái

1

7

Máy in màu

cái

2

8

Máy photocopy siêu tốc

cái

3

9

Máy bộ đàm

cái

7

b

Ban Tiếp công dân

 

 

1

Máy photocopy siêu tốc

cái

1

2

Hệ thống âm thanh và lấy số tđộng

bộ

1

3

Máy photocopy siêu tốc

cái

1

c

Trung tâm Hành chính công

 

 

1

Máy scan tài liệu cấu hình cao

cái

16

2

Kiosk tra cứu thông tin có màn hình

bộ

2

3

Máy chiếu

cái

2

4

Hệ thống mạng LAN và điện nguồn

hệ thống

2

5

Máy photocopy siêu tốc

cái

2

6

Màn hình hiển thị số thứ tự tại mỗi quầy

bộ

2

7

Hệ thống loa gọi số thứ tự

bộ

2

8

Hệ thống phần mềm lấy số, gọi số, hiển thị phục vụ giao dịch

bộ

2

9

Hệ thống tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện

bộ

2

II

Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

a

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

1

Bộ thiết bị lưu động đo nhanh chỉ số octan, cetan trong xăng dầu

bộ

1

2

Liều kế cá nhân điện t

bộ

5

3

Máy đo bức xạ gamma xách tay - Độ nhạy 0,001 μSv/h (khoảng đo 0,1-1 Sv/h)

bộ

5

4

Máy đo bức xạ notron xách tay - Độ nhạy 0,1 μSv/h (khoảng đo 0,1 - 1 Sv/h)

bộ

1

5

Máy nhận diện nguồn phóng xạ và đo liều, nhận diện được nguồn phóng xạ (alpha, beta, gamma)

bộ

1

6

Thiết bị kiểm soát nhiễm bẩn phóng xạ anpha, beta

bộ

1

b

Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

 

 

1

Bộ thiết bị lưu động đo nhanh chỉ số octan, cetan trong xăng dầu

bộ

1

2

Bộ thiết bị kiểm tra lượng hàng đóng gói sẵn

bộ

1

3

Bộ thiết bị lưu động kiểm tra nhanh chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ

bộ

1

4

Bộ thiết bị lưu động kiểm tra nhanh giới hạn độc tố trong đồ chơi trẻ em và sản phẩm hàng tiêu dùng

bộ

1

5

Thiết bị ghi hình phục vụ công tác kiểm tra

bộ

1

c

Trung tâm Khoa học và Công nghệ

 

 

1

Phantom chuẩn kiểm tra chất lượng hình ảnh máy CT

bộ

1

2

Bộ phá mẫu COD

bộ

1

3

Cân điện tử chính xác 220g/0,001g

bộ

1

4

Cân điện tử chính xác 1620g/0,01g

bộ

1

5

Tủ BOD

bộ

1

6

Máy cất nước 1 lần tự động

bộ

1

7

Máy cất nước 2 lần

bộ

1

8

Bếp đun bình cầu

bộ

1

III

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

a

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

1

Máy in cầm tay

cái

2

2

Máy ảnh

cái

2

3

Thiết bị đo ánh sáng

cái

2

4

Thiết bị đo âm thanh

cái

2

5

Thiết bị đo độ PH, tiêu chuẩn nước bể bơi

cái

2

6

Thiết bị kiểm tra nhanh nước thải

cái

2

7

Thiết bị đo Clo dư trong nước bể bơi

cái

2

8

Máy quay phim

cái

1

9

Máy vi tính xách tay cấu hình cao

cái

2

10

Dụng cụ đo độ dài từ 50 mét trở lên

cái

2

11

Máy định vị GPS

cái

2

12

Máy bộ đàm phục vụ chuyên ngành

bộ

1

13

Thiết bị đo độ bụi không khí

cái

1

14

Thiết bị ổ cứng di động máy vi tính

cái

2

b

Đoàn nghệ thuật tỉnh

 

 

1

Hệ thống âm thanh (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo)

hệ thống

1

2

Hệ thống ánh sáng (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo)

hệ thống

1

3

Đàn các loại

cái

6

4

Trống các loại

bộ

2

5

Bộ lọc tiếng đàn các loại

bộ

3

6

Hệ thống màn hình LED trong rạp (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo)

hệ thống

1

7

Hệ thống màn hình LED ngoài trời lưu động (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo)

hệ thống

1

8

Phông màn sân khấu

bộ

1

9

Dàn sân khấu (Dàn giáo, trụ đà, ván sân khấu)

bộ

1

c

Trung tâm văn hóa tỉnh

 

 

1

Hệ thống màn hình LED trong rạp (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo)

hệ thống

2

2

Phông màn sân khấu

bộ

1

3

Sân khấu di động

bộ

1

4

Hệ thống âm thanh (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo)

hệ thống

2

5

Hệ thống ánh sáng (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo)

hệ thống

2

6

Máy in màu chuyên dùng

cái

2

7

Máy chụp hình

cái

1

8

Máy quay phim

cái

1

9

Nhạc cụ:

 

 

 

- Đàn organ

cái

30

 

- Đàn ghita

cây

2

 

- Đàn tranh

cây

2

 

- Đàn sến

cây

1

 

- Đàn kìm

cây

1

 

- Đàn ghita phím lõm

cây

1

 

- Trng

bộ

2

d

Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch

 

 

1

Máy vi tính cấu hình cao

cái

4

2

Máy vi tính xách tay cấu hình cao

cái

3

3

Hệ thống âm thanh

bộ

2

4

Máy in trắng, đen chuyên dùng

cái

4

5

Máy chụp hình

cái

2

6

Máy quay phim

cái

2

7

Máy chiếu

bộ

2

8

Máy in hóa đơn

cái

2

9

Loa kéo di động

cái

4

10

Bộ dựng phim ảnh

bộ

1

11

Bộ thu âm phát audio

bộ

1

12

Máy ghi âm

cái

2

13

Micro thuyết minh các loại

cái

10

14

Micro không dây các loại

cái

10

15

Máy in màu chuyên dùng

cái

1

16

Máy in hiflex khổ rộng

cái

1

17

Máy photo 3D

cái

1

18

Phần mềm thu âm

bộ

1

đ

Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện Thể thao tỉnh

 

 

1

Sàn đài thi đấu võ cổ truyền

bộ

1

2

Thảm cầu lông

bộ

5

3

Thảm Judo

bộ

1

4

Thảm bóng chuyền

bộ

1

5

Cột lưới bóng chuyn

bộ

2

6

Hệ thống âm thanh phục vụ tổ chức thi đấu các giải th thao

hệ thống

1

7

Hệ thống âm thanh di động phục vụ tổ chức thi đấu

hệ thống

1

8

Tivi tổ chức thi đấu các giải th thao

bộ

8

9

Máy bộ đàm

bộ

2

10

Dụng cụ tổ chức thi đấu bóng bàn (bàn, lưới, ghế trọng tài...)

cái

12

11

Sân bóng rổ (bàng rổ, giá đỡ...)

bộ

2

12

Thảm, nệm thi đấu các môn võ

bộ

8

13

Dụng cụ tập luyện ngoài trời

cái

20

14

Ghế ngồi khán đài A, B nhà thi đấu

bộ

1

15

Bộ trụ lưới cầu mây, đá cầu

bộ

2

16

Hệ thống đèn chiếu sáng nhà thi đấu

hệ thống

2

17

Máy chà sàn liên hợp

cái

1

18

Bảng điện tử sân bóng đá

bộ

1

19

Xe lu sân bóng đá

chiếc

1

20

Máy quay phim

cái

2

21

Máy chiếu

bộ

2

22

Lưới bao chắn sân bóng đá

bộ

2

23

Hệ thống tưới sân bóng đá 2 sân

hệ thống

1

24

Hệ thống điện tử tổ chức thi đấu bơi lặn

bộ

1

25

Hệ thống điện tử tổ chức thi đấu điền kinh

bộ

1

26

Hình nộm tập luyện các môn võ

cái

10

27

Thảm, nệm tập luyện các môn võ

bộ

10

28

Thảm tập nhào lộn

tấm

2

29

Máy chạy bộ

cái

4

30

Xe đạp thể lực

cái

4

31

Ghế tập ngực

cái

4

32

Máy tập xô

cái

2

33

Máy tập cơ chân

cái

4

34

Máy tập bụng

cái

4

35

Máy tập vai

cái

4

36

Ghế tập tay

cái

4

37

Xà đơn, xà kép

cái

2

38

Bộ tạ tập thể lực liên hoàn

bộ

2

39

Máy đo nhịp tim

bộ

2

40

Máy kiểm tra lượng vận động

bộ

2

41

Thiết bị chế biến, bảo quản thức ăn vận động viên

bộ

1

42

Thuyền, chèo

bộ

15

43

Hàng rào tập đá phạt bóng đá

bộ

8

44

Sa bàn chiến thuật bóng đá

bộ

1

45

Quần áo chuyên dng bơi, lặn

bộ

60

46

Vòi hơi chân vịt bản lớn

bộ

30

47

Thảm Taekwondo

bộ

1

48

Giáp, tất, nón, hệ thống điện tử Taekwondo

bộ

12

49

Giầy thi đu chuyên dụng điền kinh

đôi

20

50

Sào nhảy sào

bộ

4

51

Trụ sà, nệm nhảy cao

bộ

1

52

Rào điền kinh

bộ

2

53

Nệm tập luyện Judo

bộ

1

e

Bảo tàng tỉnh

 

 

1

Máy hút bụi

máy

4

2

Máy hút ẩm

máy

4

3

Tủ chống ẩm

tủ

5

4

Máy đo nhiệt độ, độ ẩm.

máy

4

5

Máy in tem nhãn

máy

1

6

Máy quét mã vạch,

máy

1

7

Máy hút chân không

máy

1

8

Máy quét 3D

máy

1

9

Máy in 3D

máy

1

10

Máy Scan 3D

máy

1

11

Máy Scan tư liệu hình ảnh (loại thông thường)

máy

1

12

Bộ dụng cụ bảo quản hiện vật giấy (Bút thacid, chổi lông thỏ - lông chồn, bộ dao tiểu phẫu y tế, máy xông, máy sấy...)

bộ

1

13

Phần mềm ứng dụng

bộ

1

14

Phần mềm sao lưu phục hồi hệ thống

bộ

1

15

Máy chiếu

bộ

2

16

Bộ Pano triển lãm lưu động

bộ

1

17

Máy vi tính cấu hình cao

máy

2

18

Máy vi tính xách tay cấu hình cao

máy

1

19

Máy in màu chuyên dùng

máy

1

20

Máy in trắng, đen chuyên dùng

máy

2

21

Bộ âm thanh

bộ

5

22

Máy chụp ảnh

máy

3

23

Máy quay phim

máy

3

24

Máy ghi âm

máy

3

g

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng

 

 

1

Máy chiếu

bộ

1

2

Hệ thống dựng phim

bộ

1

3

Phần mềm dựng phim

bộ

1

4

Máy vi tính xách tay cấu hình cao

bộ

4

5

Thiết bị chiếu phim 5D

bộ

5

6

Máy lưu phim

cái

2

7

Hệ thống âm thang

bộ

1

8

Máy quay phim

cái

2

9

Máy chụp ảnh

cái

2

10

Hệ thống màn hình LED ngoài trời lưu động (bao gồm các thiết bị, phụ kiện kèm theo)

hệ thống

1

h

Thư viện tỉnh

 

 

1

Máy quét scan chuyên dụng

cái

1

2

Máy in thẻ đọc Datacard (in thẻ từ)

cái

1

3

Máy in mã vạch bacorde

cái

2

4

Máy xén điện (xén sách, báo)

cái

1

5

Máy server (máy chủ)

cái

1

6

Thiết bị chống sét (chống sét tòa nhà, chống sét lan truyền điện, chống sét lan truyền internet)

hệ thống

1

7

Đầu đọc mã vạch cố định

cái

5

8

Đầu đọc mã vạch di động

cái

5

9

Máy chụp ảnh KTS (chuyên dụng)

cái

1

10

Thiết bị tường lửa (Fire wall) cho hệ thống mạng máy tính

cái

1

11

Máy chụp hình

cái

1

IV

Sở Giao thông - Vận tải

 

 

a

Văn phòng Sở Giao thông - Vận tải

 

 

1

Máy in cá th(vật liệu PET)

bộ

4

2

Máy in GPLX Quốc tế

cái

1

3

Máy ép GPLX quốc tế

cái

1

b

Thanh tra Giao thông - Vận tải

 

 

1

Bộ cân lưu động kiểm tra tải trọng xe (bao gồm thiết bị bàn cân, phần mềm cân, tấm dẫn đường và các thiết bị kèm theo)

bộ

2

2

Bộ cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới

bộ

11

3

Máy bộ đàm và thiết bị chuyển tiếp sóng

bộ

1

4

Thiết bị đo độ rơ góc của vô lăng lái xe cơ giới

cái

11

5

Phương tiện đo nồng độ cồn trong hơi th

bộ

11

6

Thiết bị ghi âm và ghi hình

cái

11

7

Máy đo nồng độ khí thải xe cơ giới

bộ

11

8

Thiết bị phát hiện giấy tờ, tài liệu giả

bộ

11

9

Máy chụp hình có độ zoom xa

cái

11

10

Camera giám sát có độ phân giải và tốc độ khung hình ghi cao

cái

2

11

Máy quay phim

cái

11

12

Ống nhòm ban đêm 2 mắt

cái

11

13

Container văn phòng và romóc kéo Container văn phòng

cái

1

V

SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

a

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

 

 

1

Tcấy vi sinh

cái

1

2

Cân tiểu li phân tích điện tử hiện số

cái

1

3

Kính hiển vi quang học tụ quang nền đen

cái

1

4

Bộ máy xét nghiệm ELISA gồm:

* Tủ lạnh trữ máu

* Bệ rửa siêu âm

* Máy nghiền mẫu bằng sóng siêu âm

* Máy đọc Elisa

* Máy rửa Elisa

bộ

1

5

Lò tiêu hủy bệnh phẩm và xác gia cầm bệnh

cái

1

6

Máy li tâm (8 ống)

cái

1

7

Máy lắc đĩa

cái

1

8

Máy cất nước hai lần

cái

1

9

Cân kỹ thuật

cái

1

10

Nồi hấp tiệt trùng

cái

1

11

Hệ thống bồn rửa

cái

1

12

Tủ ấm

cái

1

13

Máy đo hồng cầu

cái

1

14

Tủ lạnh lớn dự trữ vắc xin

cái

1

15

Micropipette 12 kênh 5 - 300 ul

cái

1

16

Micropipette 12 kênh 10 - 100 ul

cái

1

17

Micropipette 12 kênh 30 - 300 ul

cái

1

18

Micropipette 12 kênh 5 - 50 ul

cái

1

19

Buồng cấy vô trùng

cái

1

20

Máy phân tích nước đa năng

cái

1

21

Máy lắc Vortex

cái

1

22

Máy đo PH

cái

2

23

Máy đo DO

cái

2

24

Bút đo PH đất

cái

2

25

Tủ lạnh chứa mẫu

cái

1

b

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn

 

 

1

Máy bơm ha tiễn (giếng khoan)

cái

136

2

Máy bơm li tâm

cái

204

3

Biến tần

cái

68

4

Máy in kim (in hóa đơn)

cái

136

5

Mô tơ khuấy

cái

204

6

Máy bơm hóa chất

cái

204

7

Máy bơm chìm

cái

68

8

Mô tơ quạt cưỡng bức + khí nén

hệ thống

68

9

Hệ thống khử trùng

hệ thống

68

10

Đồng hồ đo lưu lượng tổng (D100mm)

cái

136

11

Đồng hồ đo lưu lượng tng (D50mm)

cái

136

12

Phần mềm quản lý khách hàng

hệ thống

1

13

Máy phát điện

cái

68

14

Máy đào

cái

1

15

Bồn nhựa 10m3

cái

68

16

Bồn inox 15m3

cái

68

17

Tủ điện điều khiển

cái

68

18

Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu

cái

68

19

Cụm thiết bị xlý nước mặt 30m3/h

cái

68

20

Cụm thiết bị xử lý nước dưới đất 30m3/h

cái

68

21

Bể chứa thép lắp ghép 200m3

cái

68

c

Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng

 

 

I

Bồn chứa nước 5m3

cái

2

2

Xe honda chuyên chnước; PCCCR

chiếc

3

3

Máy thổi gió

cái

2

4

Dàn cày 07 chảo

cái

4

5

Máy định vị vệ tinh GPS

cái

4

6

Nhà bạt

cái

2

7

Máy kéo + bồn chứa nước 5m3 + hệ thống bơm cao áp

bộ

7

8

Máy cày + rơ móc + bồn nước 5,000 lít

bộ

1

d

Ban quản lý Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Chàng Riệc

 

 

1

Máy thổi gió model EB6200

cái

2

2

Hệ thống bộ đàm TH-K20A Kenwood

bộ

1

3

Mô tơ khuấy

cái

16

4

Máy bơm hóa chất

cái

20

5

Hệ thống bơm áp lực

bộ

2

6

Máy bơm chìm

cái

6

7

Máy kéo + bồn chứa nước 5m3 + hệ thống bơm cao áp

bộ

4

e

Chi cục Kiểm lâm

 

 

1

Xe honda chuyên chở nước; PCCCR

chiếc

10

2

Nhà bạt

cái

2

3

Máy định vị vệ tinh GPS

cái

4

4

Máy thổi gió

cái

2

5

Bản đồ phân vùng trọng điểm cháy

bộ

1

6

Băng cản lửa (băng xanh, băng trắng)

km

60

VI

Sở Tài chính

 

 

1

Máy in A3, in 2 mặt

cái

2

2

Máy chủ (Server)

cái

2

3

Máy tính xách tay cấu hình cao

cái

1

4

Thiết bị lưu trữ Nas Synology

cái

1

5

UPS 2KVA

cái

1

6

UPS 10KVA

cái

1

7

Thiết bị Switch 24 port

cái

6

8

Máy scan tài liệu tốc độ cao

cái

1

9

Modem + Firewall

cái

1

10

Màn hình chiếu điện 250 inch

cái

1

11

Máy chiếu

cái

2

12

Hệ thống âm thanh

hệ thống

2

VII

Sở Xây dựng

 

 

a

Văn phòng Sở Xây dựng

 

 

1

Máy trình chiếu các đồ án

bộ

1

2

Thước Panme đo ngoài điện t

cây

1

b

Thanh tra xây dựng

 

 

1

Súng bn kiểm tra cường độ bê tông

cây

3

c

Trung tâm Quy hoạch và Giám định chất lượng xây dựng

 

 

1

Dụng cụ so sánh màu chuẩn đất

bộ

1

2

Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát - đất

bộ

1

3

Bếp cách thủy

cái

1

4

Khuôn nén mẫu bột khoáng

bộ

1

5

Thiết bị đo độ mịn xi măng Blaine

bộ

1

6

Sàng tiêu chuẩn DIN ISO 3310-NF -BS 410

bộ

1

7

Bình ttrọng Le Chaterlier 250ml

cái

1

8

Bộ vicat thử đông kết xi măng

bộ

1

9

Khuôn thử giãn nở xi măng Le Chatelier

cái

6

10

Dụng cụ kiểm tra khuôn

cái

1

11

Thiết bị điều nhiệt mẫu khuôn Le Chatelier

cái

1

12

Thiết bị thử lưu động vữa xi măng Hoạt động bằng tay

bộ

1

13

Thiết bị thử lưu động vữa xi măng

cái

1

14

Khuôn đúc mẫu xi măng

cái

6

15

Máy trộn vữa xi măng

cái

1

16

Thiết bị dằn tạo mẫu khuôn xi măng

cái

1

17

Máy nén xi măng 300kN, điện tử

cái

1

18

Bộ gá thử nén xi măng

cái

1

19

Bộ gá thử uốn xi măng

cái

1

20

Bộ gá thủ uốn gạch

cái

1

21

Máy nén đất tam liên

cái

1

22

Máy nén đất nở hông

cái

1

23

Thiết bị xác định giới hạn chảy Casagranđe

cái

1

24

Bộ ththấm đất Nam kinh

bộ

3

25

Bộ thử thấm của cát

bộ

1

26

Máy thử nén đất CBR, 50kN

bộ

1

27

Bộ khuôn CBR và phụ kiện

bộ

1

28

Máy đầm nén Proctor

cái

1

29

Dụng cụ tháo mẫu

cái

1

30

Thiết bị đo tan rã đất

cái

1

31

Thước đo bằng phẳng nền đường

cái

1

32

Kính đo vết nứt bê tông

cái

1

VIII

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

a

Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

1

Thiết bị đo điện trở đất

bộ

1

2

Thiết bị đo độ rung

bộ

1

3

Máy đo độ ồn

bộ

1

4

Máy đo ánh sáng

bộ

1

5

Thiết bị đo nồng độ khí

bộ

1

6

Máy đo độ ẩm

bộ

1

7

Bút ghi âm

bộ

1

8

Màn hình chiếu

cái

1

9

Hệ thống âm thanh

bộ

1

10

Máy chụp ảnh

bộ

3

b

Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh

 

 

1

Máy phay vạn năng (cả đầu đứng, đầu ngang)

máy

2

2

Máy tiện CNC

máy

2

3

Máy phay CNC

máy

2

4

Máy đo độ nhám bề mặt cầm tay

máy

2

5

Thiết bị thực hành biến tn động cơ

bộ

2

6

Động Cơ/Máy phát DC

bộ

2

7

Hệ thống thiết bị đo lường đa chức năng

bộ

2

8

Thiết bị thực hành động cơ Servo DC

bộ

2

9

Thiết bị thực hành động cơ bước

bộ

2

10

Các loại máy điện AC/DC sử dụng với Prolab

máy

2

11

Bộ Kit đào tạo Máy điện phân tán

bộ

2

12

Thiết bị đào tạo hệ thống điện năng lượng mặt trời

bộ

2

13

Thiết bị thực hành về hệ thống cung cấp điện nhà xưng công nghiệp

bộ

2

14

Thiết bị thực hành biến tần động cơ 3 pha

bộ

2

15

Thiết bị đóng nấp chai C2

bộ

2

16

Thiết bị thang máy 4 tầng điều khiển bng PLC

bộ

2

17

Thiết bị hòa đồng bộ máy phát điện ba pha

bộ

2

18

Bàn thực hành điều khiển PLC-S7-300

bộ

2

19

Bàn thực hành điều khiển PLC cơ bản

bàn

2

20

Bàn thực hành điều khiển biến tần cơ bản

bàn

2

21

Bàn thực hành kết nối mạng truyền thông PLC-Biến tần- Màn hình cảm ứng

bàn

2

22

Thiết bị hệ thống lái trợ lực thủy lực

bộ

2

23

Thiết bị động cơ phun dầu điện tử (Common Rail)

bộ

2

24

Thiết bị chẩn đoán kỹ thuật ô tô hiện đại

bộ

2

25

Thiết bị đào tạo kỹ năng vận hành, chẩn đoán Diesel dùng bơm CRDI Isuzu

bộ

2

26

Thiết bị tổng hành hệ thống điện ô tô

bộ

2

27

Thiết bị hệ thống phanh ABS

bộ

2

28

Động cơ HYBRID

máy

2

29

Động cơ LPI

máy

2

30

Hệ thống module cảnh báo

bộ

2

31

Bộ thí nghiệm ứng dụng bộ cảm biến trên ôtô

bộ

2

32

Bộ thí nghiệm kiểm soát hộp vi xử lý ECU trong ôtô

bộ

2

33

Thiết bị kiểm tra khí thải

bộ

2

34

Máy kiểm tra CRDi

máy

2

35

Bộ kiểm tra kim phun

bộ

2

36

Đồng hồ đo áp lực dầu động cơ

bộ

2

37

Đồng hồ đo áp suất

bộ

2

38

Robot hàn YASKAWA

bộ

4

39

Thiết bị hệ thống điều khiển-Hiển thị Hz, U, I, t°, Ω, atm, rpm...

bộ

2

40

Thiết bị hệ thống phanh TL - KN

bộ

2

41

Bộ cơ cấu truyền động hỗn hợp

bộ

2

42

Bộ cơ cấu truyền động, hộp số

máy

2

43

Máy đo độ không tròn

máy

2

44

Máy chiếu biên dạng

máy

2

45

Máy đo độ nhám bề mặt

máy

2

46

Máy đo độ cứng bề mặt

máy

2

47

Máy đo Độ uốn, độ kéo nén

máy

2

48

Máy mài trục mềm

máy

2

49

Máy đục hơi

máy

2

c

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khiếm thị

 

 

1

Nhạc cụ:

- Organ Yamaha S970 - 975

cây

2

 

- Ghita tân, ghita khuếch đại âm thanh, ghita thùng.

cây

5

 

- Đàn tranh

cây

2

 

- Trống điện, trống tay

bộ

2

 

- Dàn âm thanh trong phòng

bộ

1

2

Trang thiết bị phục vụ học tập

 

 

 

- Máy trợ thị

cái

1

 

- Máy in hình nổi

cái

1

 

- Máy in chữ nổi

cái

1

 

- Máy đánh chữ nổi

cái

1

d

Trung tâm Dịch vụ việc làm

 

 

1

Thiết bị chấm điểm tự động trên xe tập lái

cái

4

2

Thiết bị chấm điểm xe tập lái trên đường trường, gồm:

- Thiết bị thu/phát sóng không dây bán kính 3km, kết nối với phần mềm máy tính

- Thiết bị đt trên xe, chấm các tiêu chí thi đường trường và truyền không dây về Trung tâm

bộ

2

3

Máy chiếu

cái

1

4

Camera giám sát (bao gồm thiết bị + vật tư)

gói

1

5

Bộ đàm liên hệ

bộ

1

6

Tủ điều khiển thiết bị chấm điểm Trung tâm

cái

1

7

Máy chủ

cái

1

đ

Trường Trung cấp nghề khu vực Nam Tây Ninh

 

 

1

Máy tiện các loại

cái

25

2

Máy bào

cái

15

3

Máy hàn các loại

cái

25

4

Máy uốn tol

cái

8

5

Máy dập

cái

8

6

Máy sọc

cái

8

7

Máy chuốt

cái

8

8

Máy mài các loại

cái

15

9

Máy phay

cái

15

10

Máy khoan các loại

cái

8

11

Bàn thực hành điều khiển PLC-S7-300

bộ

20

12

Bàn thực hành cảm biến nâng cao

cái

20

13

Thiết bị thử độ bền cách điện

cái

8

14

Mô hình đào tạo về bảo vệ rơle

cái

8

15

Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu

bộ

8

16

Mô hình tháo lắp, đấu dây, vận hành máy biến áp phân phối 3 pha.

cái

8

17

Thiết bị thử độ bền cách điện

cái

8

18

Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện

cái

8

19

Bàn thực hành điều khiển biến tần cơ bn

cái

8

20

Bàn thực hành kết nối mạng truyền thông PLC-Biến tần- Màn hình cảm ứng

cái

8

21

Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha

cái

8

22

Máy phát điện xoay chiều ba pha

cái

8

23

Máy phát điện xoay chiều một pha Hyundai

cái

8

24

Bộ thực hành kỹ năng về đo lường các đại lượng không điện

cái

8

25

Đồng hồ đo điện trở cách điện

cái

8

26

Nguồn DC điều chỉnh được

cái

8

27

Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều 3 pha

cái

8

28

Bộ thí nghiệm về mạch điện AC 1 pha

cái

8

29

Mô hình bình trộn dung dịch

cái

8

30

Mô hình mạch máy CNC

cái

8

31

Mô hình thang máy 4 tầng điều khiển bng PLC

cái

8

32

Mô hình Băng tải.

cái

8

33

Bộ ứng dụng điều khiển đèn giao thông

cái

8

34

Mô hình đóng nấp chai C2

cái

8

35

Thiết bị thực hành biến tần động cơ 3 pha

cái

8

36

Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha

cái

8

37

Bàn thí nghiệm điện công nghiệp

cái

8

38

Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện nhà xưởng công nghiệp

cái

8

39

Bộ thực hành kỹ năng lắp đặt hệ thống báo cháy

cái

8

40

Mô hình lắp đặt hệ thống an toàn điện.

cái

8

41

Thiết bị thực hành động cơ bước

bộ

8

42

Thiết bị thực hành động cơ Servo DC

bộ

8

43

Hệ thống thiết bị đo lường đa chức năng

bộ

8

44

Mô hình thực hành máy phát điện năng lượng gió

bộ

8

45

Động Cơ/Máy phát DC

bộ

8

46

Thiết bị thực hành biến tần động cơ

bộ

8

47

Máy biến áp hàn

bộ

410

48

Đồng hồ đo điện trở đất

bộ

10

49

Bộ tiếp địa di động

bộ

10

50

Máy vi tính

bộ

15

51

Bàn thực hành điều khiển PLC cơ bản

bộ

15

52

PLC hãng Siemens PLC S7-300 (CPU 312)

bộ

10

53

PLC hãng Siemens PLC S7-300 (CPU 224)

bộ

10

54

Mô hình tháo lắp, đấu đây, vận hành máy biến áp phân phối 3 pha

cái

5

e

Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh

 

 

1

Máy thủy chuẩn điện tử Lecia DNA10/DNA03

bộ

1

2

Máy toàn đạt điện tử Leica Flex Line TS06 Plus

bộ

1

3

Máy đo khí thi TESTO350

bộ

1

4

Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu cầm tay

bộ

1

5

Máy đo BOD

bộ

1

6

Bộ phản ứng COD

bộ

1

7

Máy đo tổng Nitơ, photpho

bộ

1

8

Máy đo đa chtiêu kim loại nặng trong nước

bộ

1

9

Máy đo độ ồn

bộ

1

10

Máy đo nồng độ bụi cầm tay

bộ

1

11

Nhà kính (nhà màng)

cái

1

12

Hệ thống trồng khí canh

trụ

1

13

Hệ thống thủy canh

bộ

1

14

Máy cày tay

cái

1

15

Máy sới

cái

1

16

Máy đo khí tượng thủy văn

bộ

1

17

Bộ dụng cụ ghép cây

bộ

1

18

Máy kiểm tra dư lượng thuốc BVTV

cái

1

19

Máy kiểm tra dư lượng phân bón

cái

1

20

Máy đo pH

cái

1

21

Máy phân tích đạm, lân, kali

cái

1

22

Bộ dụng cụ thiết kế mở miệng cao su

bộ

5

23

Hệ thống nuôi cấy mô vi sinh

bộ

1

24

Máy hàn chip

cái

1

25

Máy chủ Server

cái

1

26

Ổn áp 30KVA

cái

1

27

Máy đo cell pin và nạp pin Laptop

cái

1

28

Bộ tool sửa HDD PC3000

bộ

1

29

Máy thái cỏ cho bò

cái

1

30

Máy nghiền hạt

cái

1

31

Máy trộn thức ăn

cái

1

32

Máy ép viên thức ăn

cái

1

33

Máy ấp trứng gà

cái

1

34

Máy chủng vắc xin dạng phun hơi

cái

1

35

Máy nén xịt thuốc sát trùng

cái

1

36

Giá nhảy (lấy tinh heo)

cái

1

g

Cơ sở Cai nghiện ma túy

 

 

1

Bàn điều khiển camera IP SpeedDome

bộ

1

2

Máy ảnh + ống kính

bộ

2

3

Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel

bộ

3

4

Camera IP Dome hồng ngoại 3.0 Megapixel trong nhà

bộ

75

5

Camera IP hồng ngoại 3.0 Megapixel hành lang

bộ

36

6

Camera IP hồng ngoại 4.0 Megapixel ngoài trời + vỏ che bảo vệ

bộ

36

7

Đầu ghi hình camera IP 32 kênh

hộp

6

8

Máy quay phim

cái

3

9

Hệ thống camera chuyên dụng và phụ kiện

bộ

1

10

Phần mềm camera IP + tên miền trực tuyến xem qua mạng

bộ

3

11

Bồn massage toàn thân

bộ

3

12

Buồng xông hơi toàn thân

bộ

3

13

Ghế tập tạ đa năng

bộ

12

14

Giường massage

cái

3

15

Kính hiển vi 2 mắt

cái

3

16

Máy điện tim

cái

6

17

Máy điều trị bằng sóng xung kích

cái

3

18

Máy đo hematocrit

cái

3

19

Máy huyết học tự động 18 thông số

cái

3

20

Máy phân tích nước tiểu tự động

cái

3

21

Máy rung Body Crazy Fit KingSport

bộ

12

22

Máy tạo ôxy di động

cái

3

23

Nồi hấp tiệt trùng

cái

3

24

Tivi TCL 65"

cái

3

25

Tủ bảo quản hóa chất

cái

3

26

Thùng loa 30 Trepss VN

bộ

3

27

Bàn mổ điện bng thủy lực OT-2000

bộ

2

28

Bộ máy tập hoạt động trị liệu

bộ

1

29

Bộ Tes nhanh an toàn thực phẩm

bộ

1

30

Bộ thiết bị tập PHCN ngoài trời

bộ

1

31

Bộ vali cấp cứu xách tay

bộ

1

32

Bục sân khấu tam cấp (Bậc 1:1,2m x 14m x 0,2m;
bậc 2: 0,6m x 14m x 0,2m; bậc 3: 0,4m x 14m x 0,2m;
khung sắt hộp uống mỹ thuật: 1,8m x 14m)

cái

1

33

Ghế massage toàn thân

bộ

1

34

Giường kéo giãn cột sng

cái

1

35

Hệ thống ghế răng (ghế, máy lấy cao răng, đèn quang trùng hợp...)

hệ thống

1

36

Hệ thống kéo giãn cột sng cổ - nâng hạ

bộ

1

37

Hệ thống máy nội soi tai mũi họng (bàn, ghế, máy)

hệ thống

1

38

Hệ thống tập phục hồi chức năng đa năng toàn thân

hệ thống

1

39

Máy điện châm trị liệu đa năng không dùng kim

bộ

1

40

Máy đo huyết áp tự động

cái

1

41

Máy giặt công nghiệp

bộ

1

42

Máy laze châm cứu

bộ

1

43

Máy phát điện

cái

3

44

Máy siêu âm đen trắng xách tay

bộ

2

45

Máy tập khớp vai, khớp khuỷu

bộ

1

46

Máy tập thụ động khớp gối và hông tại giường

bộ

1

47

Máy tập thụ động khớp khuỷu tay và khớp vai

bộ

1

48

Máy xét nghiệm nước tiểu

cái

1

49

Tivi LCD quan sát 49 inch - Full HD

bộ

6

50

Tủ nấu cơm bằng điện, ga

bộ

3

IX

Ban Quản lý Khu du tịch quốc gia núi Bà Đen

 

 

1

Máy định vị vệ tinh GPS

cái

3

2

Hệ thống âm thanh.

bộ

4

3

Máy phát điện chuyên dùng

cái

5

4

Máy quay phim

cái

6

5

Máy cày + Hệ thống chữa cháy

hệ thống

7

6

Máy cày + Hệ thống chữa cháy

hệ thống

8

X

Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát

 

 

1

Xe Honda + Khung sắt: dùng tải nước chống cháy

bộ

10

2

Máy phun nước cao áp gắn trên máy cày

cái

5

3

Máy bơm nước động cơ dầu

cái

5

4

Thiết bị viễn thông liên lạc vệ tinh, máy bộ đàm...

cái

6

5

ng nước cao áp 8.5

mét

600

6

Dàn máy cắt cỏ lắp trên máy cày

cái

2

7

Bồn chứa nước 5.000 lít

cái

8

8

Bồn chứa nước 3.000 lít

cái

4

9

Bồn chứa nước 2.500 lít

cái

2

10

Máy cày kéo rơ moóc phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng

chiếc

6

11

Bình phun nước có động cơ đeo vai

cái

100

12

Máy bơm phao nổi+phụ kiện (20m dây, ống đáy, béc)

cái

2

XI

Tỉnh đoàn Tây Ninh

 

 

 

Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi

 

 

1

Máy phát điện chuyên dùng

cái

1

2

Máy bơm phục vụ công tác chữa cháy

cái

1

3

Bộ âm thanh, ánh sáng sân khấu 1000 chỗ ngồi

bộ

1

4

Hệ thống chữa cháy tự động sân khấu

hệ thống

1

5

Hệ thống điều hòa không khí sân khấu

hệ thống

1

6

Máy chụp hình bao gồm chức năng quay phim

cái

1

7

Hệ thống âm thanh, ánh sáng ngoài trời

bộ

1

8

Máy vi tính cấu hình cao

cái

1

9

Màn hình chiếu điện sân khấu

cái

1

10

Bộ máy chiếu, màn chiếu điện điều khiển từ xa hội trường

bộ

1

XII

Thanh tra tỉnh

 

 

1

Máy chủ (Server)

cái

1

2

Thiết bị Switch sico 48 port, có chế độ bảo mật ở tầng layer 7, Port Gigabit

cái

2

3

UPS 3KVA trở lên

cái

6

4

Máy scan tài liệu tc độ cao

cái

1

5

Máy vi tính xách tay cấu hình cao

cái

2

 

PHỤ LỤC III

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TRANG BỊ CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN
(Kèm theo Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

STT

Chủng loại máy móc, thiết bị

Đơn vị tính

Số lượng tối đa (Tiêu chuẩn, định mức đối với 01 cơ quan, đơn vị)

I

Văn phòng HĐND&UBND

 

 

1

Hệ thống âm thanh

bộ

1

2

Máy scan tài liệu tốc độ cao

cái

1

II

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

 

1

Máy quay phim cầm tay

cái

1

2

Máy đo cường độ ánh sáng

cái

1

3

Máy quay phim

bộ

1

4

Máy chụp hình

 

 

5

Máy đo độ ồn

cái

1

III

Phòng Nội vụ

 

 

1

Máy quay phim

cái

1

IV

Thanh tra huyện

 

 

1

Máy thủy bình

cái

1

2

Máy quay phim

cái

1

3

Máy ghi âm

cái

1

V

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

 

1

Máy đo độ pH

cái

1

2

Máy định vị GPS cầm tay

cái

1

3

Máy đo chất lượng nước đa chtiêu cầm tay

cái

1

4

Thiết bị quan trắc

cái

1

5

Máy đo độ ồn

cái

1

6

Máy quay phim

cái

1

7

Máy đo mùi đa chỉ tiêu

cái

1

VI

Phòng Kinh tế hạ tầng

 

 

1

Bộ test nhanh an toàn thực phẩm

bộ

1

VII

Phòng Y tế

 

 

1

Bộ test nhanh an toàn thực phẩm

bộ

1

VIII

Phòng Quản lý Đô thị

 

 

1

Máy đo trắc địa định vị mốc quy hoạch, vị trí xây dựng công trình

cái

1

2

Máy chiếu trình bày các đồ án

bộ

1

IX

Phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 

1

Máy chủ vận hành hệ thống Tasbmis

bộ

1

2

UPS máy chủ

cái

1

3

Thiết bị tường lửa

cái

1

4

Thiết bị IDS/IPS

cái

1

5

Thiết bị Switch

cái

1

X

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

 

1

Bộ test nhanh an toàn thực phẩm

bộ

1

XI

Trung tâm văn hóa - thể thao

 

 

1

Dàn âm thanh phục vụ ngoài trời (sân khấu lắp ghép di động)

bộ

1

2

Hệ thống âm thanh

hệ thống

1

3

Trang thiết bị trò chơi cho trẻ em

bộ

1

4

Đèn sân khấu

bộ

1

5

Đàn Organ

cái

1

6

Máy chụp ảnh

cái

1

XII

Đài truyền thanh

 

 

1

Máy quay phim chuẩn HD/4K

cái

5

2

Bộ dựng hình ảnh chuẩn HD

bộ

2

3

Bộ server lưu trữ dữ liệu hình ảnh

bộ

1

4

Micro phỏng vấn

cái

2

5

Máy ghi âm chuyên dụng

cái

3

6

Bộ máy sản xuất chương trình phát thanh chuyên dụng

cái

2

7

Bàn trộn âm Mixer

cái

2

8

Hệ thống phòng thu âm (gồm: Mixer, bộ thu âm, micro, máy ghi dựng âm thanh, phần mềm ghi phát, amply, loa...)

hệ thống

2

9

Hệ thống phòng máy phát sóng

hệ thống

1

10

Phần mềm để thu

bộ

1

11

Bộ ăng ten phát sóng

bộ

1

12

Bộ thu phát thanh

bộ

1

13

Máy phát sóng FM

cái

2

14

Máy tăng âm truyền thanh 500W

cái

2

XIII

Các Ban Quản lý Chợ

 

 

1

Thiết bị âm thanh (hệ thống loa)

bộ

1

2

Máy chữa cháy

bộ

1

XIV

Đội Quản lý Sửa chữa đường bộ

 

 

1

Máy đầm cóc

cái

1

2

Máy thủy bình (Dùng để đo đường)

cái

1

XV

Huyện đoàn

 

 

1

Hệ thống âm thanh tổ chức hoạt động ngoài trời

hệ thống

1

 

- Một số nội dung tại Phụ lục này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa của các Phụ lục tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Sửa đổi chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa tại Phụ lục II Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh
...
2. Bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa tại các Phụ lục sau:

a) Phụ lục I Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan Đảng;
...
(Phụ lục II kèm theo)

Điều 2. Bãi bỏ một số chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa tại các Phụ lục sau:

1. Phụ lục I Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan Đảng.
...
(Phụ lục III kèm theo)
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Một số nội dung tại Phụ lục này được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 1 và Khoản 1 Điều 2 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
- Một số nội dung tại Phụ lục này được sửa đổi bởi Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa của các Phụ lục tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1. Sửa đổi chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa tại Phụ lục II Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh

(Phụ lục I kèm theo)

2. Bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa tại các Phụ lục sau:
...
b) Phụ lục II Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh;
...
(Phụ lục II kèm theo)

Điều 2. Bãi bỏ một số chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa tại các Phụ lục sau:
...
2. Phụ lục II Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh.
...
(Phụ lục III kèm theo)
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Một số nội dung tại Phụ lục này được sửa đổi bởi Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 1 và Khoản 2 Điều 2 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
- Một số nội dung tại Phụ lục này được sửa đổi bởi Điểm c Khoản 2 Điều 1 và Khoản 3 Điều 2 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa của các Phụ lục tại khoản 1 Điều 2 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
...
2. Bổ sung chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa tại các Phụ lục sau:
...
c) Phụ lục III Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

(Phụ lục II kèm theo)

Điều 2. Bãi bỏ một số chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng tối đa tại các Phụ lục sau:
...
3. Phụ lục III Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh.

(Phụ lục III kèm theo)
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Một số nội dung tại Phụ lục này được sửa đổi bởi Điểm c Khoản 2 Điều 1 và Khoản 3 Điều 2 Quyết định 17/2020/QĐ-UBND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 39/2018/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh   Người ký: Dương Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/10/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 39/2018/QĐ-UBND

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
401072