• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


 

Quyết định 390/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Tải về Quyết định 390/QĐ-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 02 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG , NGÀY 29/3/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg , ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

Căn cứ Kế hoạch số 1797/KH-BVHTTDL, ngày 28/4/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

Xét Tờ trình số 20/TTr-SVHTTDL, ngày 24/01/2018 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg , ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

(Kèm theo Kế hoạch số 09/KH-SVHTTDL, ngày 24/01/2018 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Điều 2. Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lữ Quang Ngời

 

UBND TỈNH VĨNH LONG
SỞ VĂN HOÁ,
THỂ THAO & DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/KH-SVHTTDL

Vĩnh Long, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 29/3/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG TRONG GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

Căn cứ Kế hoạch số 1797/KH-BVHTTDL ngày 28/4/2017 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về triển khai Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

Thực hiện Công văn số 1469/UBND-VX ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình;

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình (viết tắt là Chỉ thị) trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai Chỉ thị sâu, rộng đến các cơ quan, tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, cá nhân về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Qua đó phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần phát triển kinh tế xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

2. Lồng ghép những nội dung của thực hiện Chỉ thị vào những hoạt động tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình, đề án, kế hoạch liên quan đến công tác gia đình và các phong trào trên địa bàn tỉnh, phù hợp với thực tiễn của từng đơn vị, địa phương.

3. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể hữu quan; các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tham mưu, xây dựng kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Chỉ thị trong các hoạt động thường xuyên của ngành Văn hoá; lồng ghép trong các kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo các đề án, chương trình liên quan đã được phê duyệt

- Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 24/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

- Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Quyết định 2630/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

- Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (Quyết định 2551/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long).

2. Truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tăng cường công tác giáo dục đời sống gia đình. Cung cấp tới từng gia đình các kiến thức, kỹ năng sống, như: kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng. Giáo dục và vận động mọi gia đình tự nguyện, tự giác, tích cực thực hiện nếp Sống văn minh.

- Vận động các gia đình tích cực tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ cơ sở; phát triển các hình thức tổ hoà giải, các câu lạc bộ gia đình tại cộng đồng; giữ gìn và phát huy văn hoá gia đình và truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xây dựng tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, nhắc nhở, động viên nhau thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

- Hỗ trợ nạn nhân, hoà giải mâu thuẫn trong gia đình nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phát huy vai trò các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng và gia đình tham gia tích cực xây dựng gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, ấp văn hoá, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới trong hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu, tạo ra phong trào xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc sâu rộng, lan tỏa.

- Kịp thời biểu dương và nhân rộng các mô hình gia đình vượt khó vươn lên, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, tiêu biểu bền vững, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

- Thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các cơ sở giáo dục.

3. Chú trọng các biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến gia đình, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của con người đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em

- Xây dựng tổ chức tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và rộng khắp trong quần chúng nhân dân.

- Thực hiện quy trình can thiệp, xử lý người có hành vi bạo lực gia đình thường xuyên tái diễn, theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định phải thực hiện hoà giải, góp ý, phê bình trong cộng đồng dân cư; hoặc có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại phường, xã, thị trấn.

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan về gia đình; biên soạn tài liệu liên quan về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình

- Biên soạn tài liệu tuyên truyền pháp luật về gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và người cao tuổi.

- Bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng hoà giải về hôn nhân gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho hoà giải viên ở cơ sở.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động hoà giải ở cơ sở, trong đó có nội dung liên quan đến gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

5. Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về giáo dục đạo đức, lối sống gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.

- Tăng cường thời lượng đưa tin, phát sóng, phát thanh lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình vào các sự kiện Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình - tháng 6, Ngày Pháp luật 9/11 và hưởng ứng Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

+ Chỉ đạo các phòng Xây dựng Nếp sống văn hoá gia đình tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trong các hoạt động hàng năm và lồng ghép trong các kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo các đề án, chương trình liên quan đã được phê duyệt.

- Biên soạn và phổ biến các sản phẩm, các tài liệu truyền thông nhằm tuyên truyền về gia đình, giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

- Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình các cấp về kiến thức, kỹ năng gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình trong việc phổ biến, tuyên truyền các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trong hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” thông qua các tiêu chí bình xét gia đình văn hoá, khu phố văn hoá, ấp văn hoá, phường đạt chuẩn văn minh đô thị và xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của thực hiện Chỉ thị; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị của Ngành và các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

+ Tổ chức triển lãm tranh, ảnh cổ động chủ đề về gia đình, về các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, về phòng, chống bạo lực gia đình và bình đẳng giới nhân các ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 hàng năm nhằm tuyên truyền và thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân đến với Trung Tâm văn hoá tỉnh Đồng thời, tổ chức, lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình thông qua các chương trình văn hoá văn nghệ phục vụ nhân dân, vùng sâu vùng xa, khu vực ngoại thành và tại các khu nhà trọ công nhân ở các khu chế xuất) khu công nghiệp với các chủ đề về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhằm phổ biến, tuyên truyền việc giữ gìn và phát huy văn hoá gia đình và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam.

+ Tuyên truyền các nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường Văn hoá Nghệ thuật tỉnh và Trường Năng khiếu thể dục thể thao về kiến thức, kỹ năng về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trong các buổi sinh hoạt đầu khoá của năm học hoặc lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chào cờ, sinh hoạt lớp.

+ Chỉ đạo Thư viện tỉnh tổ chức triển lãm sách chủ đề về gia đình, các kiến thức về chăm sóc gia đình, tổ chức đời sống gia đình, kỹ năng ứng xử giữa các thành viên trong gia đình với nhau và với cộng đồng. Tổ chức các cuộc thi, các trò chơi về gia đình thu hút sự tham dự của tất cả các thành viên trong gia đình nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và ngày Quốc tế xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11 và trong dịp hè, các chuyến phục vụ lưu động hàng năm.

+ Tổ chức, lồng ghép các cuộc triển lãm tại Bảo tàng tỉnh các chuyên đề về những giá trị văn hoá của gia đình và truyền thống tốt đẹp dòng họ; về tuyên dương những gia đình hạnh phúc, gia đình hiếu học, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, ...Tổ chức các hội thi, các chương trình nhằm thu hút sự tham quan của các thành viên trong gia đình.

+ Chỉ đạo Phòng Quản lý thể thao phối hợp tổ chức các cuộc thi, hội thao cho cả gia đình tham gia nhằm tạo sân chơi, gắn kết mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 và tổ chức lồng ghép vào các giải thể thao phong trào phù hợp với tính chất, sự tham gia theo hình thức gia đình.

+ Chỉ đạo Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và lồng ghép trong các hoạt động của chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình theo các đề án, chương trình đã được phê duyệt trên địa bàn.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan cùng cấp tổ chức các hoạt động truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên địa bàn. Lồng ghép nội dung sinh hoạt chuyên đề, thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành vi về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, xây dựng gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm Văn hoá; Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình, đề án; các loại hình câu lạc bộ về gia đình tại cộng đồng; biểu dương và nhân rộng các gia đình điển hình, tiêu biểu về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc ở địa bàn Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, về hôn nhân gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình, thành viên tổ tư vấn hoà giải, thành viên câu lạc bộ gia đình, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình và đội ngũ cộng tác viên tại cơ sở. Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương.

2. Sở, ban ngành đoàn thể tỉnh: Tùy theo chức năng nhiệm vụ chủ động và phối hợp tổ chức triển khai quán triệt và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung của Chiến lược phát triển, gia đình, Đề án, Chương trình, Kế hoạch có liên quan đến công tác gia đình đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đến cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và người lao động thuộc cơ quan đơn vị quản lý.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, chương trình, đề án....thuộc lĩnh vực gia đình tại địa phương. Đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực hợp lý cho các hoạt động thuộc lĩnh vực gia đình để đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, đạo đức lối sống trong gia đình hiệu quả theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO: báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị trước ngày 10 tháng 12 hàng năm về Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định (đính kèm file theo địa chỉ mail: pxdnsvh.svhttdl@vinhlong.gov.vn).

V. VỀ KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị trên địa bàn tỉnh của ngành Văn hoá được phân bổ hàng năm trong ngân sách. Đối với các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; các Huyện, Thị xã, Thành phố tự cân đối ngân sách của đơn vị và theo phân cấp ngân sách của địa phương ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện. Khuyến khích các đơn vị và địa phương vận động các nguồn kinh phí xã hội hoá để tổ chức các hoạt động./.

 

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thanh Hiền

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 390/QĐ-UBND   Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Lữ Quang Ngời
Ngày ban hành: 02/03/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Quyết định 390/QĐ-UBND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
392797